Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra kapitalförsäkring – praktiska konteringsexempel

Bokföring - Bokföra kapitalförsäkring – praktiska konteringsexempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Här går vi igenom konteringen och berättar lite om reglerna.  

Publicerad: 2019-02-10

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Faller försäkringen ut till företaget ska försäkringen normalt redo­visas som anläggningstillgång [1385]. För att en kapitalförsäkring ska få redovisas som tillgång enligt K2-reglerna krävs dock att

  • företaget äger kapitalförsäkringen, 
  • den är förenad med återköpsrätt och 
  • utbetalningarna (försäkringsersättning och eventuell återbetalning) alltid görs till företaget.

Uppfylls inte ovanstående förutsättningar kan alltså inte försäkringen tillgångsföras utan premierna för försäkringen måste kostnadsföras.

När en kapitalförsäkring tas upp som en anläggningstillgång redovisas den till anskaffningsvärdet. Om värdet på balansdagen är lägre än det redovisade värdet ska en nedskrivning göras till detta lägre värde om värdenedgången bedöms som bestående. En nedskrivning får dock göras även om värde­nedgången inte är bestående.

Om en kapitalförsäkring har ett värde på balansdagen som väsentligt överstiger det redovisade värdet får försäkringens värde skrivas upp. Detta får dock bara göras om den har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligen överstiger det redovisade värdet. Uppskrivningen måste avsättas till uppskrivningsfond eller användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Observera dock att företag som upprättar årsredovisning enligt K2-reglerna inte får skriva upp värdet på finansiella anläggningstillgångar.

När en försäkring helt eller delvis förfaller till betalning inom ett år, ska den kortfristiga delen bokföras som en kortfristig fordran på konto [1689], Övrig kortfristig fordran.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Företaget köper en kapitalförsäkring (nyckelperson)

Ett företag kan teckna kapitalförsäkringar som innebär ett spar­ande för att skydda sig vid förlust av nyckel­personer eller för att kunna få ut pengar om en kompanjon avlider. Observera att vissa villkor (se ovan) gäller för att en kapitalförsäkring ska få tillgångsföras. Kapitalförsäkringen ska redovisas som tillgång på konto [1385]. 

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1385 200 000 1920 200 000

Företaget betalar [1920] en premie för en kapitalförsäkring [1385] som gäller en nyckelperson i företaget. Den är inte avdragsgill och bokförs som en ­anläggningstillgång.

Om försäkringen faller ut på företaget då den tecknats för en nyckelperson, bokförs utbetalningen så här:

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1920 235 000 1385 200 000


8220 35 000

Försäkringskapitalet har nu vuxit till 235 000 kr. Kapitalförsäkringen utbetalas till företagets plusgiro [1920]. Motbokning görs mot konto [1385], Kapitalförsäkring, med det belopp som en gång inbetalats (200 000 kr). Den del­ som försäkringskapitalet vuxit med, 35 000 kr, bokförs mot [8220], Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag. Nu har företaget kapital att använda för t ex rekrytering av en ny företagsledare efter den som avlidit.

Kapitalförsäkring med privat förmånstagare

Om försäkringen är konstruerad så att den faller ut på en privat förmånstagare är försäkringspremien en skattepliktig förmån. Beloppet blir då avdragsgillt som en personalkostnad.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7389 10 000 1920 10 000

Företaget betalar en premie för en kapitalförsäkring [7389] med privat förmåns­tagare. Betalningen görs från plusgirot [1920].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
0759 10 000 0750 10 000
7512 3 200 2730 3 200

Kapitalförsäkringen är en skattepliktig förmån [0759]. Motbokning görs mot [0750]. Konteringen görs för att genom automatkontering kunna boka upp arbets­givaravgifter på försäkringsbeloppet. Nollkonton syns aldrig i balans- och resultatrapporter. Arbetsgivaravgifterna kostnadsförs [7512] och bokas som en skuld [2730].

Kapitalförsäkring på grund av pensionsutfästelse

Kapitalförsäkringen kan också vara tecknad för att trygga en pensionsutfästelse till den anställde. Företaget är förmånstagare i detta fall men utbetalningen från kapitalförsäkringen ska användas för utbetalning av den anställdes direktpension. En direktpension är inte avdragsgill för bolaget förrän pensionen utbetalas.

Enligt K2-reglerna ska en avsättning göras för åtagandet om direktpension. Även företag som inte använder sig av K2-reglerna bör redovisa pensionsåtagandet som avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska åtagandet enligt K2-reglerna tas upp till tillgångens redovisade värde. Det gäller t ex pensionsutfäst­elser där pensionen beror på värdet på en kapitalförsäkring som företaget äger. Om företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt får du enligt K2-reglerna redovisa hela summan på konto [2230] Övriga avsättningar för pensioner och liknande [2230].

Avsättningen för pensionen inklusive den särskilda löneskatten redovisas som en avsättning på konto [2230], Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Pensionen betalas ut från företaget när kapitalförsäkringen ­faller ut. Då redovisas och betalas även den särskilda löneskatten till Skatteverket.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1385 520 000 1920 520 000
7420 520 000 2230 520 000

Ett företag som följer K2-reglerna tecknar en kapitalförsäkring på grund av en pensionsutfästelse till en anställd (ägaren) med 520 000 kr på konto [1385], Kapitalförsäkring. Betalningen för kapitalförsäkringen görs från plusgirot [1920]. Företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt som ska täckas av återbäringen från försäkringen. Åtagandet är beroende av försäkringens värde. Enligt K2-reglerna får hela summan redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner, dvs hela beloppet kan redovisas på konto [2230].
Denna avsättning är inte avdragsgill vid beskattningen utan företaget får avdrag för pensionen när den betalas ut till den anställde.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1920 80 000 8220 80 000

Några år senare får företaget en utbetalning (skattefri) från kapitalförsäkringen med 80 000 kr. I detta fall är kapitalförsäkringens verkliga värde högre än det bokförda värdet. Det innebär att återbetalningen redovisas som intäkt på konto [8220]. Återbäringen utbetalas till plusgirot [1920].
När återbetalningarna leder till att försäkringens värde understiger det redovisade värdet redovisas den del av återbetalningen som motsvarar värdeminskningen som en justering av försäkringens värde på konto [1385]. Värdet på avsättningen justeras [2230] i motsvarande mån (vi antar att pension ska betalas ut i samband med utbetalningen från försäkringen och med motsvarande belopp). Ingen ytterligare kostnad ska redovisas i samband med att pensionen betalas ut eftersom den redovisades i samband med att avsättningen redovisades. Observera att en justering måste göras i deklarationen eftersom den utbetalda pensionen samt på den belöpande särskilda löneskatten är avdragsgilla kostnader.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7460 64 381 2710 19 314
7533 15 619 2514 15 619
    1930 45 067


Enligt avtalet för pensionsutfästelsen (se även exemplen ovan) omfattar den även den särskilda löneskatten på pensionsutfästelsen. Vi antar i detta exempel att kapitalförsäkringen inte har minskat i värde vilket innebär att varken försäkringens värde eller avsättningen ska justeras. Vi antar att hela årsbeloppet betalas ut till den anställde vid ett tillfälle. Pensionen är beroende av återbäringen från försäkringen. Observera att även den särskilda löneskatten ska täckas av återbäringen.
Under räkenskapsåret betalas pension ut till den anställde med 64 381 kr (80 000/1,2426) [7460]. Skatteavdrag görs vid utbetalningen med 19 314 kr [2710]. I samband med att företaget får avdrag för pensionskostnaden ska även den särskilda löneskatten redovisas till Skatteverket (görs i bolagets inkomstdeklaration). Den särskilda löneskatten på pensionen är 15 619 kr (80 000 – 64 381) och redovisas som kostnad på konto [7533], Särskild löneskatt för pensionskostnader, och samma belopp som skatteskuld på konto [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Till den anställde utbetalas 45 067 kr via företags­kontot [1930].

Lästips!

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!