Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bostadsrättsförening

– vi förenklar för Sveriges bostadsrättsföreningar 

Vi har förenklat för bostadsrättsföreningar i mer än 20 år. För dig som vill förstå hur juridiken och ekonomin fungerar inom en förening erbjuder vi Sveriges mest köpta bostadsrättsböcker. Hos oss hittar du även juridiskt korrekta dokumentmallar och pedagogiska onlinekurser för att du på bästa sätt ska kunna sköta administrationen i din bostadsrättsförening.  

Frågor och svar om bostadsrättsföreningar

Temasidor - Bostadsrätt - ctl00_cph1_qna_paragraph_paragraphImg

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en speciell sorts ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter (bostäder och/eller lokaler) med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Medlemmarna styr i demokratisk anda med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningen ska anta stadgar och namn, utse en styrelse och ha minst en revisor. 

Temasidor - Bostadsrätt - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6175_dc6175_paragraphImg

Hur går det till att bilda en bostadsrättsförening?

Hyresgästerna kan gå ihop i en bostadsrättsförening och köpa fastigheten där de bor. Man talar då om en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. En bostadsrättsförening kan även nybildas på flera olika sätt. Antingen genom byggmästarbildade bostadsrättsföreningar eller bostadsrättsföreningar bildade av SBC, HSB eller Riksbyggen. En annan variant är att ett antal privatpersoner går ihop och bildar en bostadsrättsförening som sedan köper eller bygger ett hus. 

Temasidor - Bostadsrätt - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6176_dc6176_paragraphImg

Vad innebär stadgar och hur bör de utformas?

I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. För att få föreningen registrerad måste registreringsmyndigheten (Bolagsverket) godkänna stadgarna. Stadgarna får inte innehålla bestämmelser som är olagliga, otydliga, motsägelsefulla eller vilseledande. Stadgarna är ett bra sätt att informera medlemmarna och andra om hur bostadsrättsföreningen ifråga arbetar, men också om vilka allmänna regler som gäller för bostadsrättsföreningar. Tänk på att stadgarna inte ska vara för knapphändigt skrivna, men de ska inte heller vara så pass omfattande att ingen orkar läsa dem. De bostadsrättsföreningar som är anslutna till någon av de bostadskooperativa organisationerna använder oftast deras mönsterstadgar (en sorts mall). Även om man inte tillhör någon sådan organisation kan det vara bra att utgå från dessa stadgar och efter vissa justeringar använda dem. 

Lär dig BRF-reglerna från grunden – i datorn mobilen eller plattan

– när du vill och i din egen takt

Bostadsrättsföreningar är en onlinekurs inriktad på hur en bostadsrättsförening är uppbyggd och fungerar. Under kursen lär du dig hur allt hänger ihop när det gäller föreningen, medlemmarna, styrelsen, föreningsstämman, stadgarna och lagen.

Temasidor - Bostadsrätt - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6188_dc6188_productCplpg3017_productImg

Fler frågor och svar om bostadsrättsföreningar

Vad måste stadgarna innehålla?

I lagen finns det uppräknat vad som ska finnas med i bostadsrättsföreningens stadgar. Följande måste finnas med:

 • Föreningens firma, dvs dess namn.
 • Föreningens säte, dvs den kommun där huset eller husen finns.
 • Den verksamhet som föreningen ska bedriva.
 • Om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse ska kunna tas ut måste detta finnas med i stadgarna.
 • På vilket sätt årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och årlig avgift för andrahandsupplåtelse ska beräknas.
 • Om medlemmarna inte ska ha rätt att ta ut önskat pris när de överlåter sin bostadsrätt, kan stadgarna innehålla exakta regler för hur det maximala priset ska räknas ut.
 • Efter vilka grunder man räknar ut hur mycket som ska avsättas varje år för att säkerställa underhållet av föreningens hus (yttre fond).
 • Antal ledamöter i styrelsen och mandattid för styrelse och revisorer inklusive suppleanter. Om någon ska tillsättas på annat sätt än genom föreningsstämman ska det förklaras hur. Observera att man inte kan stadga att det är styrelsen som kan utse nya ledamöter eller suppleanter.
 • Inom vilken tid efter bokslutsdagen föreningsstämman ska hållas (max 6 månader).
 • Hur kallelser till föreningsstämma ska lämnas till medlemmar.
 • Vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma.
 • Föreningens räkenskapsår.
 • Principerna för eventuell vinstfördelning.
 • Hur föreningens tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.
 • Hur föreningens tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses
Vem beslutar om medlemskap?

Det är styrelsen som avgör om någon ska tas in som medlem i bostadsrättsföreningen och därmed kunna ha lägenhet med bostadsrätt. I stadgarna kan man ta in att ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligt och även att den sökandes namnteckning ska vara bevittnad. Det finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap, såvida inte stadgarna säger något annat, så som det är i så kallade seniorboenden. Även en underårig kan bli medlem, och företräds då av sin förvaltare. Den som har förvärvat en bostadsrätt ska ansöka om medlemskap omedelbart efter förvärvet. Det kan vara lämpligt att skaffa ett förhandsbesked från styrelsen innan förvärvet sker.

Vad innebär likhetsprincipen?

Likhetsprincipen innebär att föreningens organ (stämma, styrelse osv) har en skyldighet att behandla alla medlemmar lika. Föreningsstämman eller styrelsen får inte fatta beslut som ger otillbörlig fördel eller nackdel åt en medlem eller någon annan. Orättvisan ska vara otillbörlig för att ryta mot likhetsprincipen. Enbart att en minoritet inte har fått gehör för sina synpunkter på föreningsstämman medför alltså inte att beslutet står i strid med likhetsprincipen. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!