Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Deklaration – det du behöver veta

Deklaration - Deklaration – det du behöver veta - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Oavsett företagsform är deklarationen något som ska lämnas in en gång per år. Men tillvägagångssättet skiljer sig mycket åt beroende på vilken företagsform du har. Aktiebolag som räknas som egna juridiska personer deklareras exempelvis vid andra tidpunkter och på ett annat sätt än enskilda firmor. I den här artikeln får du koll på hur och när du ska deklarera just din verksamhet.    

Publicerad: 2018-03-06

Deklaration i aktiebolag

Allmänt

Aktiebolag är deklarationsskyldiga, oavsett inkomstens storlek. En inkomstdeklaration ska alltså lämnas även om aktiebolaget inte haft några intäkter under beskattningsåret.

Aktiebolaget självt deklarerar på blankett INK2. Du som är företagsledare (eller närstående) eller vanlig delägare i ett fåmansföretag ska även lämna blankett K10 som en bilaga till din egen deklaration.

När ska deklarationen vara inlämnad?

Aktiebolag ska lämna inkomstdeklarationen senast sex månader efter bokslutsdagen. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs fristen med en månad, så det blir sju månader efter bokslutsdagen.

Följande datum gäller för inlämning av aktiebolagets inkomstdeklaration:

Räkenskapsår   Deklarationsdatum*
31/1, 28/2, 31/3, 30/4 1 november
31/5 eller 30/6 15 december
31/7 eller 31/8 1 mars 
30/9, 31/10, 30/11, 31/12 1 juli

* Vid elektronisk inlämning får deklarationen lämnas en månad senare.

Hur lämnas deklarationen?

Blankett INK2

Aktiebolag deklarerar på inkomstdeklaration 2 (INK2). Blanketten består av tre delar – huvudblanketten och de två bilagorna Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S).

På huvudblanketten tas alla underlag upp som Skatteverket sedan beräknar skatten utifrån. På bilagan Räkenskapsschema (INK2R) redovisas bolagets balans- och resultaträkning. Bilagan Skattemässiga justeringar (INK2S) används för att justera det redovisade resultatet så att det stämmer med skattereglerna, exempelvis justering för icke avdragsgill representation. Där kan även andra uppgifter lämnas som Skatteverket kan behöva.

Utöver blankett INK2 ska en bilaga med delägaruppgifter lämnas, men bara om någon ändring skett av uppgifterna.

Blankett K10 – Uppgifter från delägare m fl i fåmansföretag

Är du företagsledare, närstående till företagsledare eller vanlig delägare i ett fåmansföretag ska du lämna blankett K10 som bilaga till din egen inkomstdeklaration (alltså inte till bolagets).

På K10-blanketten ska du bland annat lämna uppgifter om din anskaffningsutgift för aktierna vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst.

Du ska upprätta och lämna in blankett K10 varje år, även om du inte har tagit någon utdelning. På K10 beräknar du ditt sparade utdelningsutrymme vilket ackumuleras år från år.

Tips för dig som ska deklarera aktiebolag:

BL Skatt Företag – lättanvänt deklarationsprogram för både INK2, K10 och din egen deklaration.
Aktiebolag – handbok med en utförlig deklarationshandledning.
Deklaration i aktiebolag – praktiskt inriktad webbkurs för dig som ska deklarera aktiebolag. 

Deklaration enskild firma

Allmänt

Enskilda firmor deklarerar resultatet från sin enskilda näringsverksamhet i en NE-bilaga som är näringsbilagan för enskilda näringsidkare. NE-bilagan ska lämnas in tillsammans med inkomst­deklarationen.

Hur lämnas deklarationen?  

Inkomstdeklarationsblanketter med förtryckta uppgifter skickas ut i slutet av mars eller i början av april. Det finns enbart förtryckta blanketter. Skulle du behöva en dubblett av den förtryckta blanketten kan du beställa en från Skatteverket. Du får också en specifikation över kontrolluppgifter och en preliminär skatteberäkning från Skatteverket.

Blankett INK1

De allra flesta behöver bara deklarera på den första sidan av blanketten. Men du som bedriver näringsverksamhet ska även deklarera på den andra sidan. Blankett INK1 är din huvudblankett. Alla andra blanketter är bilagor i din deklaration, t ex N-blanketterna. På blankett INK1 sammanställs dina inkomster och avdrag från tjänst, kapital och näringsverksamhet. Det är också den här blanketten du undertecknar och därigenom försäkrar att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

NE-blankettens första sida är enkel att fylla i då den är identisk med det förenklade årsbokslut som många enskilda näringsidkare får upprätta.

När ska deklarationen vara inlämnad?

Din deklaration ska senast vara inlämnad 2 maj.

Tips för dig som ska deklarera enskild firma:

BL Skatt Företag – lättanvänt deklarationsprogram för både enskilda firmans och din egen deklaration.
Enskild firma – handbok med en utförlig deklarationshandledning.
Deklaration i enskild firma – praktiskt inriktad webbkurs för dig som ska deklarera enskild näringsverksamhet. 

Deklaration i handelsbolag

Allmänt

Ett handelsbolag är deklarationsskyldigt även om det inte haft några intäkter under beskattningsåret.

Handelsbolaget självt deklarerar på blankett INK4. Delägarna (bolagsmännen) lämnar även blankett N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer, t ex aktiebolag) som en bilaga till sin egen deklaration.

När ska deklarationen vara inlämnad?

Handelsbolagets deklaration ska lämnas vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har handelsbolaget kalenderår som räkenskapsår (vilket är det enda räkenskapsår ett handelsbolag med människor som delägare får ha) ska alltså deklarationen lämnas senast 1 juli. Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämna en månad senare.

Följande datum gäller för inlämning av handelsbolagets inkomstdeklaration:

Bokslutsdatum   Deklarationsdatum*
31/7 eller 31/8 2 mars (året därpå)
30/9, 31/10, 30/11, 31/12  1 juli (året därpå)
31/1, 28/2, 31/3, 30/4 2 november 
31/5 eller 30/6 15 dec

* Vid elektronisk inlämning får deklarationen lämnas en månad senare.

För handelsbolag finns ingen elektronisk tjänst hos Skatteverket för att lämna huvudblanketten INK4. Detta innebär att blanketten måste lämnas på papper. Enligt Skatteverket får dessa ändå respit med den extra månaden om samtliga bilagor lämnas via e-tjänsten Filöverföring.

Hur lämnas deklarationen?

Blankett INK4

Inkomstdeklaration 4 (INK4) är handelsbolagets huvudblankett. Den förtrycks och skickas ut till bolaget från Skatteverket. Inkomstdeklaration 4 består av en huvudblankett (INK4) och tre huvudbilagor:

  • Räkenskapsschema (INK4R),
  • Skattemässiga justeringar (INK4S) och
  • Delägaruppgifter (INK4DU).

Räkenskapsschemat, dvs balans- och resultaträkningen bygger på bokslutet som görs enligt uppställningen i årsredovisningslagen.

Blanketterna N3A och N3B

Varje bolagsman som är människa (fysisk person) måste lämna in blankett N3A, Andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo. Den blir en bilaga till delägarnas egna deklarationer. Delägare som är juridiska personer deklarerar sin andel av handelsbolagets resultat på blankett N3B, Andel i handelsbolag för juridisk person (ej dödsbo).

K-blanketter

Även K-blanketter (för inkomstslaget kapital) kan behöva användas. Det gäller om handelsbolaget exempel sålt en näringsfastighet eller en näringsbostadsrätt eller om du säljer en andel i ett handelsbolag eller går ur bolaget.

Tips för dig som ska deklarera handelsbolag:

BL Skatt Företag – lättanvänt deklarationsprogram för både handelsbolagets och din egen deklaration.