Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

I den här artikeln går vi igenom hur du bokför semesterlöneskuld. 

Publicerad: 2019-03-07

För att resultat-­ och balansräkningen ska ge en rättvisande bild under året bör du boka upp semesterlöneskulden löpande vid varje löneutbetalning. Det gör du enklast genom att de upplupna semester­lönerna kostnads-­ och skuldförs i samband med löneutbetalningen. Använder du dig av ett löneprogram kan man vanligtvis lägga in en automatkontering i programmet för en enklare hantering. I programmet ställer man in hur skulden ska beräknas utifrån varje anställd.

Individuell uträkning

Huvudregeln är att semesterlöneskulden ska beräknas individuellt för varje anställd. För att kunna räkna ut semesterlöneskulden korrekt måste du ha tillgång till företagets löneavtal eller kollektiv­avtal. Saknar företaget avtal gäller bestämmelserna i semester­lagen. I vissa fall får dock semesterlöneskulden beräknas enligt en schablon.

Så bokför du semesterlöneskulden i samband med löneutbetalningen
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7210 30 000
2710 9 000
7511
9 600
1930 21 000
    2730 9 600
  7290 3 600
2920 3 600
  7519 1 152
2940
1 152








För arbetare används konto [7090] och för tjänstemän [7290]. Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upp­lupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [7519], Sociala avgifter för semester­ och löneskulder, och skuldföras på konto [2940], Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter.

Observera dock att det är först när semesterlönen betalas ut som du ska redovisa arbetsgivaravgifterna i skattedeklarationen och betala in dem till skattekontot.

Avstämning i bokslutet

Även om du löpande under året har bokat upp semesterlöneskulden i takt med intjänandet måste du göra en avstämning i bokslutet så att den bokförda skulden verkligen är korrekt. Löpande under året tar man normalt inte hänsyn till exempelvis semesterlönegrundande frånvaro. När den anställde är frånvarande av vissa orsaker (t ex föräldraledig eller för vård av sjuka barn) tjänar den anställde in semester trots att han eller hon är frånvarande från arbetet och inte får lön från arbetsgivaren.

Vad består semesterlöneskulden av?

För varje anställd består semesterlöneskulden på balans­dagen av semesterlönen för

• kvarvarande semesterdagar innevarande semesterår

• intjänade semesterdagar under intjänandeåret (för den del av intjänandeåret som infaller under räkenskapsåret), och

• sparade semesterdagar.

Vid beräkningen av semesterlöneskulden ska du alltså ta hänsyn till alla intjänade men ej uttagna semesterdagar samt arbetsgivaravgifterna på semesterlönen för dessa dagar.

Ett exempel på hur man bokför skulden i samband med bokslutet
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7290 4 685
2920 4 685
7519
1 818
2940 1 818







När företaget gör en beräkning av semesterlöneskulden på balansdagen är den 59 685 kr. Arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterlönen blir därmed 19 099 kr (0,32 x 59 685).

I balansräkningen finns sedan tidigare en semesterlöneskuld på 55 000 kr och upplupna arbetsgivaravgifter på 17 281 kr. Företaget ska öka semesterlöneskulden med 4 685 kr (59 685 – 55 000) och skulden för de upplupna arbetsgivaravgifterna på semesterlönen med 1 818 kr (19 099 – 17 281).

Lönekostnaden ökar genom att konto [7290], Förändring av semesterlöneskuld, debiteras. Samma belopp skuldförs genom att konto [2920], Upplupna semesterlöner, krediteras. Kostnaden för arbetsgivaravgifter på semesterlöner ökar genom att konto [7519], Sociala avgifter för semester- och löneskuld, debiteras och samma belopp skuldförs genom att konto [2940], Beräknade upplupna lagstadgade socialavgifter, krediteras.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!