Budgetpropositionen 2021

– de viktigaste skatteförslagen för företag och företagare 
Skatt - Budgetpropositionen 2021 - ctl00_cph1_faktagranskadImg

I budgetpropositionen för 2021 finns förslag om sänkt företagsbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter för yngre personer, sänkt skatt för pensionärer, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster, skattereduktion för grön teknik, grön skatteväxling, tillfälligt utökat växa-stöd och slopad schablonintäkt på uppskov.

Här är en genomgång av de viktigaste punkterna i förslagen till statsbudget för 2021.

Publicerad: 2020-09-22
Tillfälligt jobbskatteavdrag pga covid

En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster föreslås under 2021 och 2022 för att kompensera för ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ska ha en tydlig låginkomsttagarprofil, och kommer att vara helt utfasad om man tjänar 50 000 kr/månaden eller mer.

Skattereduktion på förvärvsinkomster

En särskild skattereduktion föreslås från 2021 som ska uppgå till som högst 1 500 kr per person och år och att den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet.

Detta innebär att inkomst av arbete, pension, föräldrapenning, inkomst av enskild näringsverksamhet mm kommer att omfattas av skattereduktionen. Däremot omfattas inte inkomst av kapital.

För att få skattereduktionen bör man enligt regeringen ha en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 40 000 kr per år. Full skattereduktion på 1 500 kr bör ges vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 240 000 kr per år.

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster från 2021, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.

Skattereduktion för grön teknik

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Sänkt företagsbeskattning genom tillfällig skattereduktion vid köp av inventarier

En tillfällig skattereduktion för företag som investerar föreslås. Skattereduktionen ska gälla alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet.

Detta ska göras genom en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. De inventarier som bör omfattas är maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Skattereduktionen blir 3,9% av anskaffningsvärdet och kravet är att inventarierna behålls under en viss tid.

Skattereduktionen ska gälla inventarier som köps under 2021. Har man ingen (eller för lite) skatt att reducera, får man spara outnyttjat utrymme till det kommande året.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den så kallade flyttskatten slopas 1 jan 2021, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet.

Både befintliga och framtida uppskov omfattas av ändringen.

Justerad beräkning av bilförmån

Förmånsvärdet för fri eller delvis fri bil är för lågt i förhållande till vad det kostar att äga en bil privat, menar regeringen. Schablonberäkningen av förmånsvärdet bör bättre spegla marknadsvärdet och man föreslår därför en justering av den ränte- och prisbasbeloppsrelaterade delen av förmånsvärdet – dock ännu oklart från och med när.

Sänkt skatt för pensionärer

Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång föreslås höjas 1 jan 2021. Detta för att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Grundavdragsbeloppet höjs på pensioner mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr.

Skattemässig pensionär – 65 år blir 66 år

Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränsen för när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan ges ska höjas 2023, från 65 år till 66 år.

Även åldersgränserna i skatte-och avgiftssystem bör ses över, menar regeringen. Åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget föreslås därför 2023 ändras från 65 till 66 år och på sikt kopplas till riktåldern för pension vilket innebär en ändring 2026 från 66 år till 67 år.

Växa-stödet utvidgas

Växa-stödet utvidgas tillfälligt så att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Företaget behöver då under 24 månader endast betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/månad.

Nedsättningen ska enligt förslaget gälla anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter

En tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften föreslås för ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021–31 mars 2023.

Rabatten blir 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner föreslås utvidgas 1 jan 2021 från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren.

Förstärkning av FoU-avdraget

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling föreslås förstärkas ytterligare från 1 juli 2021. Arbetstidsvillkoret sänks så att kravet på forskningsarbete sätts till minst hälften istället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Taket för avdraget höjs samtidigt från 450 000 kr till 600 000 kr per månad.

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm

För att motverka momsbedrägerier föreslås omvänd moms från 1 april 2021 vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att det är köparen, istället för säljaren, som är skyldig att redovisa momsen.

Omvänd momsskyldighet föreslås gälla om det totala beskattningsunderlaget för omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kr.

Tillfälliga regler om a-kassa förlängs i två år

De tillfälligt sänkta kraven för att få a-kassa föreslås förlängas i ytterligare två år och gälla fram till och med 31 december 2022. De tidigare höjda ersättningsnivåerna föreslås också förlängas till och med 2022.

Riksdagen beslutar om budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till ny statsbudget för 2021. Det är riksdagen som beslutar om statsbudgeten senare i höst.

Regeringens prop. 2020/21:1

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!