Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Årets höstbudget är släppt och i den här artikeln får du en sammanfattning av de olika förslagen på skatteområdet.

Publicerad: 2019-09-19
Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Förslaget innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 525 000 kr. 

Skattereduktion för boende i glesbyggd 

Regeringen vill sänka skatten med 1 650 kr/år för boende i vissa geografiska områden i Sverige. Det handlar främst om områden i Norrland och nordvästra Svealand. Förslaget är en del i en grön skatteväxling där regeringen vill kompensera boende i glesbygden som får stå för en större del av energi- och miljöskatterna än genomsnittet av befolkningen. Skattereduktionen är också tänkt att göra det mer attraktivt att bo och arbeta i dessa områden. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla under 2020.

Värnskatten avskaffas    

Den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten, den så kallade värnskatten, föreslås slopas. Den övre skiktgränsen försvinner och det blir endast 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen. De nya reglerna är tänkt att börja gälla 1 januari 2020.

Elektronisk betalning för ROT och RUT

Det ska krävas elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT. Kravet gör att kontrollmöjligheterna ökar samtidigt som de felaktiga betalningarna minskar när det blir möjligt att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har betalats och med rätt belopp. De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2020.

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar höjs 

En person som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan, om vissa förutsättningar uppfylls, få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Uppskovet kan maximalt uppgå till 
1 450 000 kr. Under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 är detta tak slopat. För att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden vill regeringen höja taket till 3 miljoner kr efter den 30 juni 2020.   

Skatt på avfallsförbränning

Enligt regeringens förslag ska en skatt på avfallsförbränning införas 1 april 2020. På lång sikt är tanken att Sverige ska uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, bli världens första fossilfria välfärdsland och inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Avfallsförbränningsskatten kommer att trappas upp stegvis. Skatten kommer att bli 75 kr/ton avfall 2020, 100 kr/ton avfall 2021 och 125 kr/ton avfall 2022.  

Skatt på plastbärkassar

En skatt på plastbärkassar är tänkt att införas. Skatten ska bidra till att Sverige kan uppnå EU:s direktiv om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar/person och år till slutet av 2025. Vanliga plastbärkassar som konsumenter erbjuds i handeln ska beskattas med 3 kr/bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en maximal volym på 5 liter bör skatten vara 30 öre/bärkasse.

Soppåsar och plastkassar som är avsedda att användas flera gånger omfattas inte av skatten. 

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag (det så kallade FoU-avdraget). Idag får en nedsättning av arbetsgivaravgifterna göras med 10% och avdrag kan göras upp till ett tak på 230 000 kr/företag och månad. Regeringen tänker sig att presentera förslaget under hösten 2019. Kostnaden  beräknas till 500 miljoner kr år 2020 och 670 miljoner kr efterföljande år.

Skatten på drivmedel sänks men priset höjs ändå

För att motverka prisökningen på drivmedel på grund av BNP-indexeringen så sänks koldioxidskatten och energiskatten. Koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre/liter och på diesel med 3 öre/liter. Energiskatten sänks med 5 öre/liter bensin och med 6,3 öre/liter diesel. Bensinen blir ca 15 öre/liter dyrare och dieseln ca 10 öre/liter dyrare 2020, detta på grund av att drivmedelsskatten uppräknas varje år utifrån KPI.  

Ekonomisk arbetsgivare

Regeringen anser att begreppet "ekonomisk rådgivare" bör införas vid beskattning av arbetstagare som är bosatta utomlands men tillfälligt arbetar i Sverige. Om arbetstagaren ska beskattas i Sverige eller inte ska enligt förslaget avgöras av vem personen ifråga arbetar för och inte vem som betalar ut lönen. Regeringen ska lämna en proposition under 2020 med den exakta utformningen av reglerna. Förslaget är tänkt att börja gälla 1 januari 2021.

Bankskatt ska finansiera satsning på försvaret

Regeringen föreslår att 5 miljarder kr/år ska gå till försvaret från och med 2022. Satsningen ska finansieras via en bankskatt. Det är ännu inte klart hur bankskatten ska utformas, detta kommer regeringen att återkomma till.

Ingångsavdrag för att få fler i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kommer endast behöva betala ålderspensionsavgiften på 10,21%. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 000 kr/månad. Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 juli 2020. 

Grön skatteväxling

Ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande bör enligt regeringen genomföras som en del av en grön skatteväxling. Ett färdigt förslag ska presenteras under 2020 och budgeten är satt till ca 3,5 miljarder kr. Förslaget är sedan tänkt att börja gälla från 1 januari 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!