Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Investeringssparkontot

Skatt - Investeringssparkontot - ctl00_cph1_faktagranskadImg

För att underlätta att flytta sitt sparande mellan olika aktier och fonder finns en frivillig schablonbeskattad sparform, så kallat investeringssparkonto.  

Publicerad: 2019-03-05
Underlätta aktiesparande

Det är vanligt att privatpersoner sparar i aktier och fonder, men när en försäljning av ett värdepapper ska redovisas i självdeklarationen har det visat sig att många gör fel. För att underlätta att flytta sitt sparande mellan olika aktier och fonder finns därför något som kallas investeringssparkonto (ISK). En försäljning som sker inom kontot utlöser inte någon beskattning utan istället räknas en schablonintäkt (skatteunderlag) fram och beskattas med 30% skatt. Investeringssparkonton får endast innehas av fysiska personer och dödsbon. De är inte möjliga att överlåta.

Investeringsföretag

Ett investeringssparkonto tillhandahålls av ett investeringsföretag med vilket menas ett svenskt värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som har rätt att bedriva bank- eller finansieringsrörelse. Även utländska motsvarigheter inom EES kan vara investeringsföretag.

Investeringstillgångar

De investeringstillgångar som får finnas på ett investeringssparkonto är finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Av praktiska skäl kan även kontanta medel förvaras på kontot.

Ett företags andelar kan inte vara en investeringstillgång om kontoinnehavaren äger andelar i företaget som motsvaras av minst 10 procent av rösterna eller kapitalet. Kvalificerade andelar i ett fåmansföretag kan inte heller vara investeringstillgångar.

Schablonbeskattning

Avkastningen och kapitalvinster på investeringstillgångar som finns på investeringssparkontot ska inte tas upp till beskattning. På motsvarande sätt ska inte heller utgifter och kapitalförluster dras av. Den som under kalenderåret haft ett investeringssparkonto ska istället beräkna en schablonintäkt på ett kapitalunderlag. Schablonintäkten är tänkt att motsvara en förväntad genomsnittlig avkastning och ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Schablonintäkten

Kapitalunderlaget som ligger till grund för beräkningen av schablonintäkten beräknas i princip efter en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av följande fyra olika delposter:

  1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under kalenderåret förvaras på investeringssparkontot.

  2. kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret. dock inte ränta, utdelning mm.

  3. investeringstillgångar som kontoinnehavaren överför till investeringssparkontot, dock inte tillgångar som överförs från ett annat eget investeringssparkonto.

  4. investeringstillgångar som överförs från någon annans investeringssparkonto.

Schablonavkastningen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med SLR + 0,75 procentenhet. För att inte beskattningen ska bli för låg, ska schablonavkastningen dock beräknas till lägst 1,25% av kapitalunderlaget. Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2018 och senare är schablonavkastningen SLR + 1 procentenhet, dock lägst 1,25%.

Kontrolluppgift

Den som kontoför ett investeringssparkonto är skyldig att lämna kontrolluppgift om den schablonintäkt som kontoinnehavaren ska ta upp under inkomst av kapital.

En kontrolluppgift ska också lämnas om andelar (delägarrätter eller fordringsrätter) tillförs investeringssparkontot från ett annat slags konto som innehavaren har. Andelarna räknas vid en sådan överföring som avyttrade mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.

Däremot behöver kontrolluppgifter inte lämnas om försäljningar, ränteinkomster, utdelning och annan avkastning på tillgångar som ligger på ett investeringssparkonto.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!