Kostförmån och måltidsgåvor

Skatt - Kostförmån och måltidsgåvor - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen föreslår i en promemoria att en kostförmån inte ska beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation.

De nya reglerna föreslås börja gälla januari 2021 men ska tillämpas retroaktivt på förmåner som lämnas efter 31 mars 2020.

Då det inte kan uteslutas att liknande händelser inträffar i framtiden bör de föreslagna reglerna inte vara tidsbegränsade.

Publicerad: 2020-06-27
Matgåvor till vårdpersonal

Den pågående coronapandimin har inneburit påfrestningar för många. Bland annat har arbetssituationen för personal inom vård- och omsorgsverksamheten varit ansträngd. Detta arbete har uppmärksammats och lovordats av många och runt om i landet har det tagits många initiativ för att på olika sätt visa stöd och uppskattning. Ett sätt att visa sin uppskattning har varit att skänka mat till personal som arbetar inom sjukvården. Det är många gånger privatpersoner som har skänkt enklare förtäring i form av exempelvis smörgåsar, men även företag och organisationer har i mer organiserad form samlat in och donerat matlådor.

Kostförmån?

Matgåvorna har ibland lämnats direkt från allmänheten till de anställda, men i vissa fall är det arbetsgivaren som samlat in och lämnat vidare gåvorna till sin personal. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om hur matgåvorna ska behandlas i förhållande till reglerna om kostförmån, 

Har den anställde fått matgåvor från någon annan än arbetsgivaren ska det enligt praxis finnas en ekonomisk intressegemenskap, eller ett annat samband mellan arbetsgivaren och den som lämnat gåvan, för att gåvan ska anses komma från anställningen och den anställde bli förmånsbeskattad.

De matgåvor som lämnas av allmänheten torde vara undantagna från förmånsbeskattning med stöd av gällande rättspraxis. I många fall kan det dock vara svårt att veta hur mycket en arbetsgivare kan vara involverad i administrationen och distributionen av matgåvorna utan att de ska förmånsbeskattas.

Ingen kostförmån i särskilda fall

För att regelsystemet ska bli enkelt och tydligt, både för de som lämnar gåvorna och för de som tar emot dem, vill regeringen införa nya regler om hur dessa matgåvor ska bedömas skattemässigt.

Regeringen har därför i en promemoria föreslagit att fri kost inte ska förmånsbeskattas om det framgår av omständigheterna att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren. En förutsättning är också att måltiden ska ha lämnats utan något krav på motprestation.

För att den föreslagna bestämmelsen ska bli tydlig och förutsebar bör det enligt regeringen inte ha någon betydelse hur måltiden distribueras. Det ska alltså inte spela någon roll om måltiden distribueras och administreras via arbetsgivaren eller om arbetsgivarens roll är så liten att måltiden i praktiken kan anses ha skänkts direkt till den anställde.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!