Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skatteplanering inför nyår  

– tips! 
Skatteplanering - Skatteplanering inför nyår – tips! - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2019 finns en hel del att tänka på – ta del av våra tips! 

Publicerad: 2019-11-25
Inkomst

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är 504 400 kr för inkomståret 2019. På inkomster över 703 000 kr (brytpunkt 2) är den statliga skatten 25%.
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2019: PGI: 519 700 kr (före allmän pensionsavgift), SGI: 372 000 kr, FGI: 465 000 kr.
 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla, utgift för förbrukningsinventarier ska understiga beloppsgränsen 23 250 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2019.
 • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2019. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna lägre. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
Speciellt för fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Det är lönen under 2019 som påverkar om reglerna får användas och hur mycket av utrymmet som i så fall får utnyttjas under 2020.

För att kunna utnyttja löneunderlaget krävs ett minsta löneuttag (s k spärrlön) som är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget.

Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 636 800 kr är spärrlönen 618 240 kr (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2019.

Är de totala lönerna 2019 lägre än 4 636 800 kr beräknar du spärrlönen på följande sätt:

6 IBB + 5% x löner till anställda inkl ägare 2019

(6 inkomstbasbelopp = 386 400 kr 2019)

Om du är ensam aktieägare och inte har några anställda (förutom dig själv) är spärrlönen 406 737 kronor för löneuttag 2019.

Speciellt för aktiebolag mfl

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns t ex följande möjligheter:

 • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (0,51% för bokslut under 2019) på periodiseringsfonder.
 • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns ounyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
 • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten.
 • Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets vd och företagsledning.

I vår handbok Skatteplanering i aktiebolag får du råd och tips om seriös skatteplanering för aktiebolaget och ägaren.

Speciellt för enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och är född 1953 eller närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre fr o m det år du fyller 66 år. Detsamma gäller den som före 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande. För den som ligger under brytpunkten och omfattas av lägre egenavgifter kan räntefördelning dessutom innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten.

I vår bok Skatteplanering i enskild firma hittar du massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är.

Kapital

Även i inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:

 • Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30% i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kr, men bara 21% i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.
 • Har du gjort aktieförluster under 2019 och har uppskov på grund av tidigare aktiebyten kan du välja att ta fram uppskovet till beskattning och kvitta det mot årets förluster eller sälja aktier med latenta vinster för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Du kan även återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att kvitta det mot underskott i inkomstslaget kapital.
 • Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50% av anskaffningsutgiften för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30%. Tänk dock på att skattereduktionen bara får utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag. Observera dock att avdraget inte får göras vid förvärv av andelar i företag som investeraren (eller någon närstående) direkt eller indirekt redan är eller har varit delägare i.
Jämkning och preliminärdeklaration

Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre.

Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2019 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.

HUS-avdrag

Om ditt skatteunderlag för HUS-avdrag (ROT- och RUT-avdrag) beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.

HUS-avdraget får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning, fackföreningavgift och underskott av kapital.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för HUS-avdrag) genom t ex

 • återföring av uppskov
 • återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
 • avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
 • extra uttag av lön (om du har möjlighet).

Tänk på att om du har gjort HUS-betalningar under 2019 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2020 för att du ska kunna få skatterduktionen.

Personer som tillhör samma hushåll och som gemensamt har låtit utföra rot- eller rutarbeten kan fördela om avdraget mellan sig. Förutsättningen är att den som tar över avdraget uppfyller de grundläggande villkoren för avdrag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!