Avkastning på eget kapital  

Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som visar förräntningen på det kapital som ägarna själva satsat. Nyckeltalet riktar sig framförallt till företagets ägare och kan hjälpa till att besvara frågan om företaget verkligen är den bästa investeringen. Sist i artikeln hittar du SCB:s statistik över nyckeltalet Avkastning på eget kapital i olika branscher och kan se hur ditt företag ligger till. 

2022-02-02
Formel för beräkning av avkastning på eget kapital

Beräkningen går ut på att ställa företagets nettoresultat (resultatet efter finansnetto) i förhållande till det justerade egna kapitalet. Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av det redovisade egna kapitalet + 78,6% av företagets obeskattade reserver. Resterande 21,4% av företagets obeskattade reserver anses som en latent skatteskuld och räknas som en kortfristig skuld.

Avkastning på eget kapital =

Resultat efter finansnetto / Eget kapital + 78,6% av Obeskattade reserver

Siffran 78,6% gäller för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 och senare (då bolagsskatten är 21,4%). Tidigare gällde siffran 78% (då bolagsskatten var 22%). 

Avkastningskrav 

Genom att beräkna det här nyckeltalet kan ägaren jämföra avkastningen på det egna kapitalet med andra placeringsmöjligheter. En jämförelse kan även göras med en egen kalkylränta (ägarens personliga avkastningskrav). Avkastningskraven varierar naturligtvis beroende på ägarens preferenser. En del kanske är nöjda med en avkastning som motsvarar en någorlunda säker värdepappersinvestering, medan andra tycker att det egna företaget ska generera betydligt mer med tanke på den risk och det ansvar det faktiskt innebär att äga andelar i ett mindre företag.

Observera!
Avkastningen på det egna kapitalet bör vara så stor att den motsvarar den avkastning ägarna skulle få i en vanlig kapitalplacering med låg risk med tillägg för ägarnas riskpremie. Riskpremien ska ersätta ägarna för den risk som det innebär att investera kapitalet i verksamheten.

Statistik över avkastning på eget kapital i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du avkastningen på eget kapital för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Avkastning på eget kapital, % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 27,7
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 15,9
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 28,2
Detaljhandel (utom med motorfordon) 16,1
Transport- och magasineringsföretag  17,6
Hotell, restaurang och bar 21,7
Informations- och kommunikationsverksamhet  38,0
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  37,8
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  21,5
Byggentreprenörer 28,4
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 29,6
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) 19,4
Åkerier och flyttfirmor 16,3
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 44,2
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 35,5
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 38,8
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 38,8


Källa: SCB Branschstatistik

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.