Avskrivning – periodisering över nyttjandeperioden

Avskrivning innebär att en utgift för en tillgång skrivs av/fördelas på så många år som motsvarar tillgångens livslängd. 

2019-02-12

Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång periodiseras, dvs fördelas på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta gäller förstås bara utgifter för sådant som kommer att finnas i verksamheten under ett antal år. Andra inköp får normalt kostnadsföras (dras av) direkt.

Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier, markanläggningar och byggnader. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning. Detta kallas planenlig avskrivning.

Exempel:
Bolaget köper in en skåpbil. Du bedömer att den ekonomiska livslängden är fem år. Då blir avskrivningstakten 20% per år.

Vanligast är linjär avskrivning, dvs att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Det finns dock inget som hindrar att man väljer en progressiv (mindre avskrivningar i början) eller degressiv (större avskrivningar i början) avskrivningstakt.

Det vi talat om ovan är den bokföringsmässiga avskrivningen. Den skattemässiga avskrivningen kan sägas leva sitt eget liv vid sidan av den bokföringsmässiga. Den är inte kopplad till ett visst inventarium och tillåter ibland att avskrivning görs med en högre procentsats än den som följer av inventariernas ekonomiska livslängd i verksamheten.

Lästips!

Läs mer om avskrivning och annat som har med företagets redovisning att göra i böckerna Bokföring och Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2.