Avskrivning – periodisering över nyttjandeperioden

Avskrivning innebär att en utgift för en tillgång skrivs av/fördelas på så många år som motsvarar tillgångens livslängd. 

2019-02-12

Avskrivning är ett redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för en tillgång periodiseras, dvs fördelas på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta gäller förstås bara utgifter för sådant som kommer att finnas i verksamheten under ett antal år. Andra inköp får normalt kostnadsföras (dras av) direkt.

Exempel på tillgångar som skrivs av är inventarier, markanläggningar och byggnader. Den årliga avskrivningen ska motsvara tillgångens värdeminskning. Detta kallas planenlig avskrivning.