Avskrivningar på byggnader

För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden). 

2023-01-12

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 


ByggnadstypProcentsats
Småhus
Samtliga (typkod 113, 120, 213–223) 2%
Hyreshus, se primäravdrag nedan
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader
(typkod 322, 324)
3%
Kiosk (typkod 323) 5%
Övriga (typkod 313, 320, 321, 325, 326, 381) 2%
Ekonomibyggnader (typkod 120–121)
Växthus, silor, kylhus 5%
Övriga ekonomibyggnader 4%
Kraftverksbyggnader1
Värmekraftsbyggnader (typkod 719, 730–733) 4%
Vattenkraftsbyggnader (typkod 713, 720) 2%
Industribyggnader
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning
(typkod 412, 414, 420–433, 481)
4%
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t ex bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk (typkod 412, 420–433, 481) 5%
Specialbyggnader
Samtliga (typkod 820–829, 890) 3%
Övriga byggnader
Behandlas som industribyggnader (typkod 613, 620 m fl)


1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Möjligheten till snabbare avskrivning på värmepannor, hissmaskineri och jämförlig maskinell utrustning är slopad. Dessa skrivs av efter samma procentsats som byggnaden. De gamla reglerna gäller dock fortfarande för anskaffningar som gjorts senast under beskattningsår som taxerades 1991.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG är en komplett handbok för dig som gör K2-bokslut. Finns även som e-bok.

Primäravdrag för hyreshus

Från och med 1 januari 2019 får hyreshus göra ytterligare ett värdeminskningsavdrag med 2% per år de första sex åren på utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad, sk primäravdrag. Den sammanlagda avskrivningsprocenten blir då 4% dessa år. Primäravdraget ska beräknas från den tidpunkten då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen är färdigställd.

Reglerna gäller utgifter för nybyggnad av hyreshus som färdigställs från och med 1 januari 2017. De ska även gälla till- och ombyggnationer som färdigställs från och med 1 januari 2017. Om färdigställandet av nybyggnaden eller till- och ombyggnationen sker under perioden 1 januari 2017–31 december 2018 får primäravdrag göras för den del av sexårsperioden som återstår 1 januari 2019 (då reglerna trädde i kraft).

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset har färdigställts, ska primäravdrag göras för den del av sexårsperioden som återstår vid förvärvet. Avdraget beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvades och på förvärvarens anskaffningsvärde.