Vad är en kontoplan?

Kontoplanen är en sammanställning över samtliga de konton företaget använder i sin bokföring. Det finns färdiga mallar med en standard för hur kontoplanen kan se ut, t ex BAS-kontoplanen som praktiskt taget alla företag och föreningar använder. Denna kontoplan kom till som en anpassning till nya årsredovisningslagen.

2022-02-11
Kontoklasser

I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass.

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här:

  • tillgångskonton (klass 1)
  • skuldkonton (klass 2)
  • intäktskonton (klass 3)
  • kostnadskonton (klass 4–8).
Kontogrupper

I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en grupp. De två första siffrorna i ett kontonummer visar kontogruppen. I BAS-kontoplanen innehåller t ex kontogruppen 26 olika momskonton.