Utlägg eller vidarefakturering?

Inom momsområdet kan det vara knepigt med hanteringen av utlägg och vidarefakturering. I den här artikeln reder vi ut begreppen och ger exempel på när det kan handla om det ena eller andra. 

2024-02-01
Utlägg

Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som man har för någon annan, alltså att man gör en betalning för någon annans räkning. Om t ex din kund är betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren vid kreditaffärer bör det vara fråga om utläggshantering.

Dessutom krävs att det belopp som du fakturerar vidare motsvarar självkostnad utan vinstpåslag och att du inte lyfter momsen eller redovisar någon kostnad, utan verkligen hanterar utlägget som ett utlägg (fordran) i redovisningen, inklusive moms.

Rätten att lyfta moms vid utlägg tillfaller alltså din kund och inte dig. En fakturakopia på utlägget ska bifogas med din faktura för att verifiera din kunds rätt att lyfta den ingående momsen.

Här nedan finns några exempel på verksamheter där det kan vara aktuellt med utlägg.

  • advokatverksamhet – ansökningsavgifter eller avgifter för kopior och liknande vid domstol och andra myndigheter under förutsättning att det rör kopior osv i just det aktuella målet, arvoden och ersättningar till läkare, vittnen och tolkar om betalningarna grundas på avtal som dessa ingått med klienten
  • inkassoverksamhet – expeditionsavgifter hos myndigheter
  • patentbyråer – bevakning av att årsavgiften för ett patent betalas till PRV i tid
  • byggnadsentreprenad – anskaffning av mark, ersättning för gatumark, fastighetsbildningskostnader, lagfarts- och inteckningskostnader samt räntor och övriga kostnader för beställarens byggnadskreditiv.
Vidarefakturering

Har du haft kostnader som någon annan egentligen ska betala så handlar det om en vidarefakturering. Vid vidarefakturering är du som säljare betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren.  

Ett vanligt exempel på vidarefakturering är när ett fristående företag samordnar inköp, t ex av praktiska orsaker eller för att få större rabatter. Det kan vara flera företag som delar lokal och som gör samordnade inköp av exempelvis kontorsmaterial. Det företag som betalat för kontorsmaterialet lyfter momsen och kostnadsför inköpet och när man sedan vidarefakturerar till övriga redovisar man detta som intäkt med utgående moms.

Samordnade inköp

Vid samordnade inköp av varor och tjänster som är belagda med reducerad moms, t ex logi eller taxiresor, kan man fråga sig om den som vidarefakturerar anses tillhandahålla just sådana tjänster till köparen? Ja, eftersom slutkunden har efterfrågat en specifik typ av vara eller tjänst så bör momssats avgöras utifrån respektive vara eller tjänst.

Ingår som underordnad del

Detta gäller inte när utgiften ingår som en underordnad del av något kunden vill ha. Det kan handla om en redovisningskonsult som förutom sitt vanliga arvode, även tar betalt för utgifter för resor och logi som han eller hon haft för att utföra konsultjobbet. I sådana fall är det konsultjobbet som är det huvudsakliga (som kunden efterfrågar) och som avgör vilken momssats som ska gälla även för den del av arvodet som ska täcka resorna och login.