Nyhetsbrev version 2022.1.101

– nu finns ny version att ladda ner! 

I BL Bokslut Besk 2022 har vi gjort uppdateringar och anpassningar för att du ska kunna upprätta bokslut och årsredovisning för räkenskapsår som avslutas under 2022.

2022-03-16
Allmänt

I den här versionen har fokus legat på årsuppdatering av flertalet procentsatser, beräkningar, årtal och belopp. Vi har även lagt in BAS-kontoplanen för 2022.


Årsredovisningen

I företagsformerna handelsbolag, stiftelser och ideella föreningar har vi kompletterat noten Byggnader och mark med möjligheten att stämma av redovisat värde i K2-ingångarna.

I noten Pågående arbete för annans räkning har vi tagit bort funktionen för att koppla kontosaldo för att undvika problem med felaktig koppling inför digital inlämning för aktiebolag i K2-ingången.

I ingångarna för årsbokslut har vi ändrat så att rätt hänvisning till BFNAR 2017:3 skrivs ut första året.

Vi har förbättrat avrundningsfunktionen så att hänsyn tas till flyttade och delade kontosaldon vid val av post som avrundningen ska föras till.

Bilagor

På bilagorna 1009 och 1209 som rör planenliga avskrivningar för anläggningstillgångar har vi lagt till funktionen Hämta transportsumma. Det ger möjlighet att stämma av multiplar av bilagor som har samma kontonummer för att de ska kunna klarmarkeras. Du hittar knappen under fliken Funktionspanel.

Vi har utökat vilka fält som konverteras till nästkommande år på bilaga 2512 som rör årets inkomstskatt. Nu följer även egna kopplade kontosaldon med under andra bokförda kostnader som inte är avdragsgilla.

Vi har rättat en bugg som gjorde att det inte gick att infoga externa dokument i bokslutsfiler som hade en apostrof i filnamnet.

Ladda ner version 2022.1.101 på Mina sidor »