Nyhetsbrev version 2023.2.105

– nu kan ni ladda ner senaste versionen

Här nedan listar vi de förändringar som skett sedan den förra versionen av BL Bokslut.

2024-02-07

Hantera redovisningsvaluta EURO i Årsredovisningen

Om du har kunder som redovisar i EURO så kan du nu överföra SIE filen med valuta EURO och upprätta en årsredovisning med EURO och skicka in digitalt till Bolagsverket. (Funkar bara om företagets redovisningsvaluta är i EURO.) I första steget så har vi bara gjort det möjligt att kunna ändra valuta till EURO. Ingen omräkning görs utan vi utgår ifrån att SIE filen har redovisningsvaluta EURO. Vi har även lagt in kontroll om företaget har redovisisningsvaluta i EURO. Om inte så får man en varning och då går det inte att skicka in med Digital inlämning till bolagsverket vid upprättande av AB och K2.

Behöver du däremot enbart presentera Årsredovisningen i EURO för exempelvis ledningen då är det smart att ha två filer. En som är original i SEK och den andra som är i EURO. Den filen som är i EURO, här får ni själva manuellt ändra beloppen om ni går till Import/Export och importerade saldon. Under funktionspanelen och klickar på lås upp. Här ändrar ni till belopp i EUR.

Fliken Årsredovisning - Funktionspanelen - Inställningar.

Här ändrar du redovisningsvalutan. Observera att under inställningar så ändrar man bara redovisningsvalutan (ingen omräkning sker).

Anpassningar enligt BFNAR 2023:1 i BRF (upplysning om förlust)

Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen och lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningen möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. I BFNAR 2023:1 anges att framtida ekonomiska åtagande bl.a. kan vara framtida underhåll på byggnaden, räntor och amorteringar mm. Av upplysningen ska framgå hur föreningen tänker finansiera dessa åtagande, ex vis genom avgiftsökning, nya lån, medlemsinsatser etc.

Anpassningar enligt BFNAR 2023:1 i BRF (Not)

Upplysning ska lämnas vad som ingår i posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Beloppen av olika slag av intäkter ska anges, utöver årsavgifter kan det exempelvis vara hyresintäkter m.m
Upplysning ska även lämnas om vad som ingår i föreningens årsavgift, exempelvis värme, el, p-plats, bredband.

Anpassningar enligt BFNAR 2023:1 i BRF (Nyckeltal)

Lämna upplysningar om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Nya nyckeltal som har tillkommit är:

1. Årsavgift per kvadratmeter upplåten bostadsrätt
2. Skuldsättning per kvadratmeter
3. Sparande per kvadratmeter
4. Räntekänslighet
5. Energikostnad per kvadratmeter
6. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
7. Årsavgift andel i procent av de totala rörelseintäkterna

Tillägg i Not 1 (Redovisningsprinciper)

I not 1 har vi gjort anpassningar för bostadsrättsförening. I rullistan väljer du det alternativ som passar bäst.

Fler krav på upplysning i förvaltningsberättelsen för Bostadsrättsföreningar
Upplysning ska ges om viktiga förhållanden så som:

1. Om föreningen är (eller inte är) privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
2. Om föreningen innehar marken med tomträtt eller med äganderätt
3. Om föreningens fastighet (tomträtt) har del i en samfällighet
4. Om föreningen har (inte har) en aktuell underhållsplan

I programmet har vi hjälpt er att under förvaltningsberättelsen - allmänt om verksamheten har vi lagt in en rullista till höger. Där kan ni välja vilka viktiga förhållanden som ni vill skriva mer om.

Mindre förbättringar i programmet

Andra mindre uppdateringar så som att man nu kan hantera två revisorer i underskriften, uppdaterade värden för produktionsutgift och mindre buggrättningar.