Obeskattade reserver – vad är det?

I den här artikeln går vi igenom vad som menas med obeskattade reserver. 

2023-07-03

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital.

Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. Vid sämre år återförs avsatta reserver till beskattning. De obeskattade reserverna är alltså rent skattemässiga bokslutsdispositioner, som är frivilliga.

Exempel på poster som ska redovisas som obeskattade reserver är:

• periodiseringsfonder

• avsättning till ersättningsfond

• skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

• ackumulerade överavskrivningar (avskrivning utöver planenliga avskrivningar)

• den 3-procentiga lagerreserven för lager som värderas till anskaffningsvärdet

• den 15-procentiga lagerreserven för djur i jordbruk och renskötsel.

I vår kompletta handbok BOKFÖRING kan du läsa mer om hur du redovisar obeskattade reserver och alla andra affärstransaktioner