Slopad karens vid korttidsarbete

Riksdagen har beslutat att tillfäligt ta bort den karenstid på 24 månader som i dagsläget gäller för stöd vid korttidsarbete.

Skatteverket har även redogjort för sin bedömning av vad som gäller vid prövningen av vilka arbetsgivare som kan få stöd igen.

2022-03-30

Under 2020 och 2021 har det enligt regeringen kommit in ca 136 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete och nästan 600 000 svenskar uppskattas ha varit korttidspermitterade under pandemin. Stödet har alltså använts i stor utsträckning av landets företag. Från 1 april 2022 tar Skatteverket över handläggningen av ansökan om korttidsstöd.

Dagens regler om karens

Det finns nu en karensregel vid korttidsarbete som säger att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den sammanlagda tiden som en arbetsgivare får stöd, får heller inte överstiga 24 månader under en period om 36 månader.

Detta innebär att företag som inte tidigare sökt stöd för korttidsarbete eller som bara haft stöd under 2021 års lagstiftning kan söka det ordinarie stödet från och med 1 oktober 2021. Men om man fått stöd under 2020, så omfattas man alltså av karensregeln, vilket gör att man inte kan söka ytterligare stöd.

Tillfälligt slopande av karensen

Riksdagens beslut att tillfälligt slopa karensregeln innebär att bestämmelsen att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut inte ska gälla om tidsperioden gäller en månad under perioden mars 2020–september 2021.

Även den arbetsgivare som tidigare har fått stöd ska, efter godkännande av Skatteverket, kunna beviljas preliminärt stöd från och med december 2021.

Jämförelsemånad

För stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska jämförelsemånaden vara november 2021.

Ansökan

För en stödmånad under perioden 1 december 2021–31 mars 2022 ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Skatteverket senast 31 maj 2022.

För stödperioder som inleds under december 2021–januari 2022 ska en ansökan om förlängning ha kommit in till Skatteverket senast 31 maj 2022.

Preliminärt stöd

Om stödperioden inleds under perioden 1 december 2021–28 februari 2022 ska arbetsgivaren göra en avstämning av preliminärt stöd vid utgången av maj 2022 och därefter var tredje månad.

Ikraftträdande

Ändringarna i lagen om stöd vid korttidsarbete ska träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla 1 januari 2024.

Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.

Villkor för godkännande

Skatteverket har tagit upp frågan hur prövningen av stödet ska göras. Man börjar med att konstatera att möjligheten att godkännas för stöd bestäms utifrån de ordinarie reglerna i lagen och en bedömning kommer att göras i varje enskilt fall. Det innebär krav på att

  • de ekonomiska svårigheterna ska vara allvarliga och tillfälliga,
  • arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Enligt Skatteverket innebär dessa krav att det finns begränsade möjligheter att godkänna en arbetsgivare för stöd, som trots tidigare stöd fortfarande befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av samma oförvållade och oförutsedda händelser som tidigare.

Arbetsgivare som kan få stöd igen

Skatteverket anser att de arbetsgivare som på nytt kan bli godkända för stöd efter 1 april skulle kunna vara arbetsgivare som på goda grunder anpassat sin verksamhet efter ett läge utan smittskyddsåtgärder, men som på nytt drabbats av restriktioner som medför allvarliga ekonomiska svårigheter. Vid bedömningen måste det också beaktas i vilken utsträckning det kan anses rimligt att arbetsgivaren anpassar sin verksamhet utifrån tillfälliga restriktioner som införts till följd av pandemin.

Enligt Skatteverkets bedömning måste det alltså vara fråga om en arbetsgivare som tidigare har drabbats av pandemin och som fått stöd för korttidsarbete. När stödperioden har löpt ut och de tillfälliga och allvarliga ekonomiska problemen har förbättrats så har verksamheten återgått till det normala. Verksamheten har därefter återigen drabbats av nya restriktioner. Arbetsgivare måste i det läget återigen anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter. Om man trots detta befinner sig i en tillfällig och allvarlig ekonomisk situation kan ett nytt godkännande för stöd beviljas. Detta är en bedömning som enligt Skatteverket måste göras utifrån den enskilda arbetsgivarens situation.