ROT-avdrag 

ROT-avdrag innebär att fysiska personer som har utgifter för reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter kan få en skattereduktion. 

Här reder vi också ut reglerna för ROT-jobb som pågår över årsskiftet och vad som gäller när ROT-betalningen sker på olika sidor av årsskiftet.

Det finns i skrivande stund ett förslag på höjt tak för ROT-avdrag under 2024, som du kan läsa om här.

2024-02-15
Skattereduktion för ROT-arbete

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Skattereduktion = 30% x arbetskostnaden

Takbeloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT (för RUT-tjänster gäller dock att skattereduktionen motsvarar 50% av arbetskostnaden (inkl moms), dock högst 75 000 kr per person och år från och med 2021).  De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

Vem kan få ROT-avdrag?

Det är bara fysiska personer fyllda 18 år (vid beskattningsårets utgång) som kan få ROT-avdrag. Juridiska personer omfattas varken av ROT- eller RUT-avdrag.

ROT-avdraget gäller ägare till småhus och ägarlägenheter, samt innehavare av bostadsrätter. Den som innehar en fastighet med tomträtt mm jämställs med ägare. Hyresrätter och kooperativa hyresrätter omfattas inte.

För nybyggda hus går det inte att få ROT-avdrag under de fem första åren.

Rätten till ROT-avdrag gäller oavsett ägarandel. ROT-arbetena måste dock vara hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll. Även fritidsboende anses höra till hushållet.

Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattsedel (eller utländsk motsvarighet), det finns dock möjligheter att anlita privatpersoner (se nedan). Arbetet får inte ha utförts av någon närstående. 

För skattereduktion krävs även att betalningen för arbetet har gjorts elektroniskt, t ex genom kontokort, med stöd av Bank ID eller med Swish.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Vilka arbeten omfattas?

ROT-avdraget gäller reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. För bostadsrätter gäller dock vissa begränsningar (se nedan). Nybyggnationer omfattas inte av reglerna.

Exempel på åtgärder som omfattas:

 • Markarbeten avseende ledningar för t ex el, värme eller bredband i direkt anslutning till byggnaden
 • Borrning för bergvärme
 • Borrning av brunn om vatten dras in i bostaden

Nybyggande av bostadshus eller komplementbyggnader omfattas inte. Följande åtgärder omfattas inte heller:

 • Tillverkning av t ex måttbeställda inventarier om dessa tillverkas i tillverkarens lokaler
 • Arkitektarbete eller motsvarande.
 • Arbeten som enbart avser installation och service av maskiner och andra inventarier.
Bostadsrätter – inre underhåll

För bostadsrätter gäller ROT-avdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll).

Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak.

Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROT-avdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll.

Enligt förarbetena till lagstiftningen bör därmed inte byggande av balkonger eller stambyten omfattas av ROT-avdrag för bostadsrätter. Vid arbeten på fönster och dörrar i bostadsrätten omfattas bara insidan av dessa.

Någon skillnad beroende på om bostadsrätten är ett småhus eller en lägenhet finns inte.

Det ställs inget krav på att bostadsrätten ska vara "äkta". Även lägenheter i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag omfattas av ROT-avdraget.

Enbart arbetskostnaden

Det är bara arbetskostnaden (inklusive moms) som omfattas av ROT-avdraget. Det går alltså inte att få någon skattereduktion för utgifter för material, utrustning och resor. Inte heller maskinkostnader får ingå i underlaget för skattereduktion.

Kapitalvinstberäkningen

Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning. För förbättringsutgifter kan man därför säga att skatteeffekten av ROT-avdraget därmed inte blir 50% utan 39% om bostaden säljs med vinst.   

Exempel:
Lena bygger om sitt hus för 100 000 kr och säljer det sedan med vinst. Utan ROT-avdrag innebär ombyggnationen att skatten på vinsten minskar med 30% x 22/30 x 100 000 = 22 000 kr.

Om Lena begär ROT-avdrag för ombyggnationen får hon en skattereduktion på 30% x 100 000 = 30 000 kr. Minskningen av skatten på vinsten blir dock bara 30% x 22/30 x 70 000 = 15 400 kr, dvs en sammanlagd minskning på 45 400 kr. Effekten av ROT-avdraget blir därmed 45 400 - 22 000 = 23 400 kr.

Fakturamodell

ROT-avdraget ges enligt den s k fakturamodellen. Denna innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattsedel ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, dvs att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna. 

ROT-avdraget styrs av betalningen

Det är betalningstidpunkten som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hör till. Om betalningen gäller ett förskott måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter att utföraren fått betalningen för att ROT-avdrag ska kunna medges. 

Få betalt först – arbeta sen?

För den betalning som gjorts under 2023 går det alltså att få ROT-avdrag för beskattningsåret 2023, under förutsättning att det arbete betalningen avser är utfört (och att ansökan är Skatteverket tillhanda) senast 31 januari 2024.

Se upp med hur du fakturerar!

För att kunna få ROT-avdrag för hela arbetet krävs att kunden enbart betalar en så stor del av varje faktura som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden. Arbetskostnaden och ROT-avdraget måste alltså framgå av varje faktura.

Om en kund ska kunna få ROT-avdrag för 2023 för det arbete som utförs under januari 2024 krävs alltså att kunden betalar en faktura i förskott under 2023 som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden.

Arbeta först – få betalt sen?

Om ett ROT-jobb utförs under 2023 men betalas först under 2024 så hör ROT-avdraget till beskattningsåret 2024 – det är ju som vi nämnde ovan – betalningen som styr.

Uppgifter till Skatteverket

Företaget som begär utbetalning enligt reglerna om ROT ska lämna följande uppgifter till Skatteverket:

 • utförarens namn och adress
 • organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer (om sådant nummer finns)
 • köparens personnummer eller samordningsnummer (om sådant finns)
 • debiterad ersättning för hushållsarbetet
 • betalt belopp
 • datum som utföraren fått betalt
 • det belopp som utföraren begär att få utbetalt från Skatteverket.
 • småhusets eller ägarlägenhetens beteckning
 • lägenhetens beteckning (bostadsrätter) samt föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 • uppgifter om antalet arbetade timmar
 • debiterad ersättning för material
 • debiterad ersättning för annat än arbete och material
 • vilken typ av HUS-arbete som har utförts.
ROT-förmån

Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån.

Förmånsvärdet ska ingå i underlaget för skatteavdrag, men skatteavdraget ska därefter reduceras med 30% av ROT-förmånsvärdet, dock högst med 50 000 kr per år.

Den sammanlagda skatteavdragsreduktionen år inte överstiga 50 000 kr.

I kontrolluppgiften ska arbetsgivaren lämna uppgift om underlag för skattereduktion avseende ROT- och RUT-tjänster, och hur stor del av underlaget som avser RUT-tjänster.

Köp från privatpersoner

Det är möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av ROT-tjänster från en privatperson utan F-skattsedel och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete.

Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.

Försäkringsersättning och bidrag

Utgifter som täcks av försäkringsersättningar eller bidrag får inte räknas in i underlaget för ROT-avdrag.

Skattereduktionen kan gå förlorad

Tänk på att HUS-avdraget är den skattereduktion som kommer långt ned i avräkningsordningen bland skattereduktionerna. Om den slutliga skatten blir lägre än de totala skattereduktionerna, innebär detta att en del av HUS-avdraget inte kommer att kunna utnyttjas. Skattereduktionen kan inte sparas till kommande år utan går då förlorad.

För en person med arbetsinkomster och höga ränteavdrag kan skattereduktionerna snabbt bli större än den slutliga skatten.