ROT-avdrag – så fungerar det

ROT-avdrag innebär att fysiska personer som har utgifter för reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter kan få en skattereduktion. 

Här reder vi också ut reglerna för ROT-jobb som pågår över årsskiftet och vad som gäller när ROT-betalningen sker på olika sidor om året.

2020-12-16
Skattereduktion för ROT-arbete

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Skattereduktion = 30% x arbetskostnaden

Takbeloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT (för RUT-tjänster gäller dock att skattereduktionen motsvarar 50% av arbetskostnaden (inkl moms), dock högst 75 000 kr per person och år från och med 2021).  De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

Vem kan få ROT-avdrag?

Det är bara fysiska personer fyllda 18 år (vid beskattningsårets utgång) som kan få ROT-avdrag. Juridiska personer omfattas varken av ROT- eller RUT-avdrag.

ROT-avdraget gäller ägare till småhus och ägarlägenheter, samt innehavare av bostadsrätter. Den som innehar en fastighet med tomträtt mm jämställs med ägare. Hyresrätter och kooperativa hyresrätter omfattas inte.

För nybyggda hus går det inte att få ROT-avdrag under de fem första åren.

Rätten till ROT-avdrag gäller oavsett ägarandel. ROT-arbetena måste dock vara hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll. Även fritidsboende anses höra till hushållet.

Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattsedel (eller utländsk motsvarighet), det finns dock möjligheter att anlita privatpersoner (se nedan). Arbetet får inte ha utförts av någon närstående. 

Från och med 1 januari 2020 krävs att betalningen för arbetet har gjorts elektroniskt, t ex genom kontokort, inbetalningskort, Bank ID eller Swish.

Vilka arbeten omfattas?

ROT-avdraget gäller reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. För bostadsrätter gäller dock vissa begränsningar (se nedan). Nybyggnationer omfattas inte av reglerna.

Exempel på åtgärder som omfattas:

  • Markarbeten avseende ledningar för t ex el, värme eller bredband i direkt anslutning till byggnaden
  • Borrning för bergvärme
  • Borrning av brunn om vatten dras in i bostaden

Nybyggande av bostadshus eller komplementbyggnader omfattas inte. Följande åtgärder omfattas inte heller:

  • Tillverkning av t ex måttbeställda inventarier om dessa tillverkas i tillverkarens lokaler
  • Arkitektarbete eller motsvarande.
  • Arbeten som enbart avser installation och service av maskiner och andra inventarier.
Bostadsrätter – inre underhåll

För bostadsrätter gäller ROT-avdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll).

Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak.

Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROT-avdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll.

Enligt förarbetena till lagstiftningen bör därmed inte byggande av balkonger eller stambyten omfattas av ROT-avdrag för bostadsrätter. Vid arbeten på fönster och dörrar i bostadsrätten omfattas bara insidan av dessa.

Någon skillnad beroende på om bostadsrätten är ett småhus eller en lägenhet finns inte.

Det ställs inget krav på att bostadsrätten ska vara "äkta". Även lägenheter i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag omfattas av ROT-avdraget.

Enbart arbetskostnaden

Det är bara arbetskostnaden (inklusive moms) som omfattas av ROT-avdraget. Det går alltså inte att få någon skattereduktion för utgifter för material, utrustning och resor. Inte heller maskinkostnader får ingå i underlaget för skattereduktion.

Kapitalvinstberäkningen

Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning. För förbättringsutgifter kan man därför säga att skatteeffekten av ROT-avdraget därmed inte blir 50% utan 39% om bostaden säljs med vinst.