Bokföra årets resultat – konteringsexempel

Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma.  

2024-01-03

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

Årets vinst i aktiebolag
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
8999
245 000
2099245 000

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Årets förlust i aktiebolag
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2099
35 000
899935 000

 Årets förlust [8999] är 35 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets ­resultat. 

När bokslutet/årsredovisningen är klar för året bokförs årets vinst ­eller förlust mot årets resultat [2099]. I början av nya räkenskaps­året bokas årets resultat mot konto [2098], Föregående års resultat.

Vid årets början
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2099
214 800
2098214 800

 När räkenskapsåret börjar bokas föregående års vinst om från ­konto [2099], Årets resultat, till [2098], Vinst eller förlust från föregående år

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2098
214 800
2099214 800

När räkenskapsåret börjar bokas föregående års förlust om från ­konto [2099], Årets resultat, till [2098], Vinst eller förlust från föregående år.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Kontot för årets resultat, [2099], ska enbart innehålla räken­skaps­årets resultat. Föregående räkenskapsårs resultat ska därför finnas på konto [2098] mellan årets början och fram till bolagsstämman.

Årsstämma (utdelning och balanserade vinstmedel)

Enligt årsstämmoprotokollet har 100 000 kr av föregående års vinst [2098] på 214 800 kr, beslutats som utdelning till aktieägaren [2898] och resterande 114 800 kr har ombokats till balanse­rade vinstmedel [2091].

Den enda verifikation som avser eget kapital i aktiebolag och som tas in i den löpande bokföringen är det stämmoprotokoll där före­gående års vinst balanseras och eventuell utdelning fastställs. Denna omför­ing ska göras redan när balanseringen och avsätt­ningen sker, dvs när årsstämman hålls. Som verifikation använder du en kopia av stämmoprotokollet. Därför är det bra att i detta upprepa ­styrelsens förslag till disposition i stämmo­proto­kollet och inte bara skriva enligt styrelsens förslag.

Enskild firma

Här tittar vi på hur du bokför årets resultat i en enskild firma. Konteringen kommer i slutet, för först måste vi se lite närmare på hur årets resultat uppstår.

Eget kapital

Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det egna kapitalet påverkas av företagets resultat samt av dina egna insättningar och uttag.

Det egna kapitalet i en enskild firma ska inne­hålla uppgifter om:

  • Eget kapital vid räkenskapsårets början (ingående eget kapital)
  • Insättningar under räkenskapsåret
  • Uttag under räkenskapsåret
  • Redovisat resultat
  • Eget kapital vid räkenskapsårets slut (utgående eget kapital).

Kontoplanen är anpassad till detta och det egna kapitalet delas i bokföringen upp på följande konton:
    2010 Eget kapital (ackumulerat)
  2011 Egna varuuttag
  2012 Avräkning för skatter och avgifter
  2013 Övriga egna uttag
  2017 Årets kapitaltillskott
  2018 Övriga egna insättningar
  2019 Årets resultat

Av konto [2010], Eget kapital, kan du utläsa det ackumulerade egna kapitalet från tidigare år och av underkontona [2011–2019] händelserna under aktuellt år. Under året bokför du alltså insättningar, varu­uttag osv på respektive underkonto. När årsbokslutet är färdigt och utskrivet tömmer du samtliga underkonton mot konto [2010], Eget kapital.

Hur påverkas det egna kapitalet?

I en enskild firma påverkas det egna kapitalet främst av vinster och förluster. Men även ägarens insättningar och egna uttag påverkar det egna kapitalet. Det egna kapitalet visar alltså vilken netto­behållning (positiv eller negativ) du som företagare har i företaget vid en viss ­tidpunkt. En egen insättning höjer det egna kapitalet medan ett eget uttag sänker det egna kapitalet. På samma sätt höjer årets vinst i företaget det egna kapitalet medan en förlust sänker det egna kapitalet.

Exempel:

Så här kan det egna kapitalet se ut i en enskild firma (positivt eget kapital visas här med plustecken):
Ingående eget kapital + 120 000 
Uttag under året – 200 000 
Insättningar under året + 10 000 
Redovisat årsresultat + 150 000 
Utgående eget kapital + 80 000

(Här har det egna kapitalet minskat på grund av att företagaren har tagit ut mer än summan av årsvinsten och egna insättningar ur företaget.)

Uttag ur verksamheten

Om du gör uttag ur företaget ska detta bokföras som en minskning av det egna kapitalet, dvs som ett eget uttag ur verksamheten. Det gäller även om du betraktar uttaget som din ”lön”. Som enskild näringsidkare är du inte anställd i företaget vilket gör att dina uttag inte är någon lönekostnad för företaget utan ska redovisas som egna uttag ur verksamheten. Du beskattas inte för dina uttag, utan för företagets resultat.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2013
10 000
193010 000

Stina tar varje månad ut 10 000 kr från företagets bankkonto [1930]. Uttaget redovisas som ett eget uttag [2013] ur verksamheten.

Om du betalar privata utgifter med företagets medel ska detta ­bokföras som en minskning av eget kapital, dvs som ett eget uttag. Som privata utgifter räknas även företagarens skatter och avgifter (inkomstskatt, särskild löneskatt och egenavgifter) och pensions­försäkring (även om den är avdragsgill). Egna skatter och avgifter bokförs på konto [2012], Avräkning skatter och avgifter.

Egna insättningar

Om du gör egna insättningar av medel i ditt företag ska de bokföras som en ökning av det egna kapitalet, dvs som en egen insättning. Detsamma gäller om du betalar företagets utgifter med dina privata pengar.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930
7 000
20187 000

 Stina sätter in 7 000 kr [2018] av sina privata pengar på företagskontot [1930].  

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
6110
320
2018400
264080  

Stina betalar med sina privata pengar för kontorsmaterial som ska användas i företaget. Utgiften uppgick till 400 kr (320 kr + moms 80 kr) och bokförs som en egen insättning [2018] och som kostnad för kontors­material [6110] samt ingående moms [2640].

Årets vinst/förlust i enskild firma

När du har bokfört alla bokslutshändelser ska du bokföra årets vinst/förlust på konto [8999] och konto [2019], Årets resultat. 
Använder du ett program framgår det beräknade resultatet av resultatrapporten.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
8999
50 000
201950 000

Årets vinst [8999] bokförs mot konto [2019], Årets resultat. Därmed ökar det egna kapitalet med 50 000 kr.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2019
50 000
899950 000

Årets förlust [8999] på 50 000 kr bokförs mot kontot Årets resultat [2019]. Därmed minskar det egna kapitalet med 50 000 kr.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.