Bokföra kapitalförsäkring – praktiska konteringsexempel

Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Här går vi igenom hur du bokför en kapitalförsäkring och berättar lite om reglerna.  

2022-05-10

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Om en kapitalförsäkring har ett värde på balansdagen som väsentligt överstiger det redovisade värdet får försäkringens värde skrivas upp. Detta får dock bara göras om den har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligen överstiger det redovisade värdet. Uppskrivningen måste avsättas till uppskrivningsfond eller användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Observera dock att företag som upprättar årsredovisning enligt K2-reglerna inte får skriva upp värdet på finansiella anläggningstillgångar.

När en försäkring helt eller delvis förfaller till betalning inom ett år, ska den kortfristiga delen bokföras som en kortfristig fordran på konto [1689], Övrig kortfristig fordran.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Företaget köper en kapitalförsäkring (nyckelperson)

Ett företag kan teckna kapitalförsäkringar som innebär ett spar­ande för att skydda sig vid förlust av nyckel­personer eller för att kunna få ut pengar om en kompanjon avlider. Observera att vissa villkor (se ovan) gäller för att en kapitalförsäkring ska få tillgångsföras. Kapitalförsäkringen ska redovisas som tillgång på konto [1385]. 

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
1385
200 000
1930
200 000

Företaget betalar [1930] en premie för en kapitalförsäkring [1385] som gäller en nyckelperson i företaget. Den är inte avdragsgill och bokförs som en ­anläggningstillgång.

Om försäkringen faller ut på företaget då den tecknats för en nyckelperson, bokförs utbetalningen så här:

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
1930
235 000
1385
200 000


8220
35 000

Försäkringskapitalet har nu vuxit till 235 000 kr. Kapitalförsäkringen utbetalas till företagets bankkonto [1930]. Motbokning görs mot konto [1385], Kapitalförsäkring, med det belopp som en gång inbetalats (200 000 kr). Den del­ som försäkringskapitalet vuxit med, 35 000 kr, bokförs mot [8220], Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag. Nu har företaget kapital att använda för t ex rekrytering av en ny företagsledare.

Kapitalförsäkring med privat förmånstagare

Om försäkringen är konstruerad så att den faller ut på en privat förmånstagare är försäkringspremien en skattepliktig förmån. Beloppet blir då avdragsgillt som en personalkostnad.

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
7389
10 000
1930
10 000

Företaget betalar en premie för en kapitalförsäkring [7389] med privat förmåns­tagare. Betalningen görs från företagskontot [1930].

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
0759
10 000
0750
10 000
7512
3 200
2730
 3 200

Kapitalförsäkringen är en skattepliktig förmån [0759]. Motbokning görs mot [0750]. Konteringen görs för att genom automatkontering kunna boka upp arbets­givaravgifter på försäkringsbeloppet. Nollkonton syns aldrig i balans- och resultatrapporter. Arbetsgivaravgifterna kostnadsförs [7512] och bokas som en skuld [2730].

Kapitalförsäkring på grund av pensionsutfästelse

Kapitalförsäkringen kan också vara tecknad för att trygga en pensionsutfästelse till den anställde. Företaget är förmånstagare i detta fall men utbetalningen från kapitalförsäkringen ska användas för utbetalning av den anställdes direktpension. En direktpension är inte avdragsgill för bolaget förrän pensionen utbetalas.

Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde. Det gäller t ex pensionsutfästelser där pensionen beror på värdet på en kapitalförsäkring som företaget äger. Om företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt får du redovisa hela summan som en avsättning på konto 2230, Övriga avsättningar för pensioner och liknande.

När pensionen betalas redovisas och betalas den särskilda löneskatten till Skatteverket.

Avsättning

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
1385
520 000
1930
520 000
7420
520 000
2230
520 000

Ett företag tecknar en kapitalförsäkring som säkerhet för en pensionsutfästelse till en anställd (ägaren) med 520 000 kr på konto [1385], Kapitalförsäkring. Betalningen för kapitalförsäkringen görs från bankkontot [1930]. Företagets pensionsåtagande omfattar både pension och särskild löneskatt som ska täckas av försäkringens värde. Hela summan redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner, dvs hela beloppet kan redovisas på konto [2230] trots att det består av både pensionsåtagande och särskild löneskatt.

Denna avsättning (7420) är inte avdragsgill vid beskattningen utan företaget får avdrag för pensionen när den betalas ut till den anställde.

Uttag från kapitalförsäkringen

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
1930
80 000
8220
80 000

Några år senare får företaget en utbetalning (skattefri) från kapitalförsäkringen med 80 000 kr. I detta fall är kapitalförsäkringens verkliga värde högre än det bokförda värdet. Det innebär att återbetalningen redovisas som intäkt på konto [8220]. Återbäringen utbetalas till bankkontot [1930]. En justering görs i deklarationen eftersom utbetalningen är skattefri.

När återbetalningarna leder till att försäkringens värde understiger det redovisade värdet redovisas den del av återbetalningen som motsvarar värdeminskningen som en justering av försäkringens värde på konto [1385]. Värdet på avsättningen justeras [2230] i motsvarande mån (vi antar att pension ska betalas ut i samband med utbetalningen från försäkringen och med motsvarande belopp). Ingen ytterligare kostnad ska redovisas i samband med att pensionen betalas ut eftersom den redovisades i samband med att avsättningen redovisades. Observera att en justering måste göras i deklarationen eftersom den utbetalda pensionen samt på den belöpande särskilda löneskatten är avdragsgilla kostnader.

Utbetalning pension till den anställde

DEBETKREDIT
Konto
Belopp
Konto
Belopp
7460
64 381
2710
19 314
7533
15 619
2514
15 619


1930
45 067


Enligt avtalet för pensionsutfästelsen (se även exemplen ovan) omfattar den även den särskilda löneskatten på pensionsutfästelsen. Vi antar i detta exempel att kapitalförsäkringen inte har minskat i värde vilket innebär att varken försäkringens värde eller avsättningen ska justeras. Vi antar att hela årsbeloppet betalas ut till den anställde vid ett tillfälle. Pensionen är beroende av återbäringen från försäkringen. Observera att även den särskilda löneskatten ska täckas av återbäringen.

Under räkenskapsåret betalas pension ut till den anställde med 64 381 kr (80 000/1,2426) [7460]. Skatteavdrag görs vid utbetalningen med 19 314 kr [2710]. I samband med att företaget får avdrag för pensionskostnaden ska även den särskilda löneskatten redovisas till Skatteverket (görs i bolagets inkomstdeklaration). Den särskilda löneskatten på pensionen är 15 619 kr (80 000 – 64 381) och redovisas som kostnad på konto [7533], Särskild löneskatt för pensionskostnader, och samma belopp som skatteskuld på konto [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Till den anställde utbetalas 45 067 kr via företagskontot [1930].

Kurstips!

På våra bokföringskurser lär du dig mer om hur du bokför olika typer av affärstransaktioner. Du hittar både grundläggande kurser och fördjupningskurser, online eller i kurslokal.