Likviditetsbudget

En likviditetsbudget visar om pengarna kommer att räcka till för att täcka periodens utbetalningar medan resultatbudgeten visar om verksamheten kommer att gå med vinst eller förlust. Likviditetsbudgeten visar förväntade in- och utbetalningar, så att du kan se förändringar i likviditeten under budgetperioden. 

2023-01-03
Likviditetsbudget lika viktig som resultatbudget

En likviditetsbudget är minst lika viktig i verksamheten som en resultatbudget. Visserligen är det så att om resultatbudgeten visar att verksamheten inte går ihop ens på lång sikt, är det knappast någon idé att göra någon likviditetsbudget, eftersom pengarna ändå tar slut förr eller senare. Först måste du se till att ändra på själva verksamheten så att den visar vinst. Vinsten är nämligen förutsättningen för en god likviditet.

Den penningbrist som visar sig i den sämsta månaden styr kapitalbehovet, dvs hur mycket pengar företaget måste se till att låna upp eller som man kan täcka in med den beviljade kontokrediten.

Att växa tär på likviditeten

Även vinstgivande företag kan få stora likviditetsproblem, särskilt när verksamheten växer. Själva växandet binder mycket rörelsekapital, framför allt i form av kundfordringar och lager. Ett nystartat företag växer ofta snabbt, och får därför ofta likviditetsproblem.

Faktorer som påverkar likviditeten

Likviditeten förbättras av: 

 • Vinster
 • Försäljning av inventarier
 • Lagerminskning
 • Kortare kundkredittid
 • Längre leverantörskrediter   
 • Ökning av långfristiga lån
 • Egen insättning (enskild firma och handelsbolag)
 • Nyemission och ägartillskott (AB)

Likviditeten försämras av:

 • Förluster
 • Köp av inventarier
 • Lagerökning
 • Längre kundkredittid
 • Kortare leverantörskrediter
 • Amortering av långfristiga lån
 • Egna uttag (enskild firma och handelsbolag)
 • Utdelning (AB)

Exempel:
Om företaget har ett amorteringsfritt lån på 400 000 kr som löper med 5% ränta med kvartalsbetalning blir årsräntan 20 000 kr i resultatbudgeten. Görs resultatbudgeten per månad blir räntekostnaden varje månad 1 666 kr.

I likviditetsbudgeten blir det annorlunda. Där blir det fortfarande 20 000 kr som ska betalas ut under ett år. Men när likviditetsbudgeten bryts ner per månad blir det inga utbetalningar alls under åtta av årets månader, medan det blir 5 000 kr i utbetalning under fyra av månaderna.

Månadsbudget ett måste

Resultatbudgeten görs ibland årsvis, men det räcker inte när det gäller likviditetsbudgeten.

Det är ingen tröst att företaget kommer att ha tillräckligt med pengar om ett år om ni stupar på penningbrist redan efter fyra månader. Därför måste likviditetsbudgeten göras månadsvis.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta en likvitetsbudget.

Skiljer sig mellan olika företagsformer

Tekniken för att göra en likviditetsbudget skiljer sig delvis mellan olika företagsformer.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är skattesubjekt, dvs företaget betalar skatt på vinsten. Normalt betalar företaget preliminär F-skatt varje månad. Detta måste finnas med i likviditetsbudgeten.

I handelsbolag och enskild firma betalar ägarna skatten själva. I likviditetsbudgeten måste man lägga in nödvändiga privata uttag som ägarna måste göra för att täcka dessa utgifter.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar tar ägarna ut lön. Löneutbetalningarna ska finnas med i likviditetsbudgeten och likaså den utbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter som görs vid uppbörden nästkommande månad.

I enskild firma och handelsbolag ska vinsten täcka även ”ägarlöner” och egenavgifter. I likviditetsbudgeten måste man därför räkna med att ägarna löpande under året måste ta ut pengar ur företaget (egna uttag) för att täcka sina