Resultaträkningen – så beräknas företagets resultat

Hur gör man en resultaträkning och vad säger den egentligen? Här får du en lättfattlig genomgång av alla resultatposterna. 

2019-03-14

Resultaträkningen är den andra huvuddelen i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen utgör resultaträkningen en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader från den löpande redovisningen.

Resultaträkningens delar

Resultaträkningen består av tre huvuddelar:

  • periodens intäkter
  • periodens kostnader
  • periodens resultat.

Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kost­nader specificeras.

Företagets resultat kan beskrivas som en restpost från intäkterna och kostnaderna. Resultatet kan vara positivt (vinst), negativt (­förlust) eller ett nollresultat.

Intäkter – Kostnader = Resultat

Ingen ögonblicksbild

Till skillnad från balansräkningen, som visar företagets finan­siella ställning per bokslutsdagen (ögonblicksbild), så visar resultaträkningen ackumulerade siffror. Intäkter och kostnader bokförs löpande och hamnar i resultaträkningen. Mätperioden kan variera. I ett årsbokslut är den lika med företagets räkenskapsår, medan en period­rapport kan omfatta t ex en månad eller ett kvartal.

Ny resultaträkning varje år

För varje räkenskapsår upprättas en ny resultaträkning. Den nya resultaträkningen noll­ställs innan det nya årets intäkter och kost­nader börjar redo­visas. Detta är också naturligt då det är periodens intäkter och kostnader som mäts. ­Förfarandet kan beskrivas så här:

När alla bokslutstransaktioner är gjorda framgår årets resultat i resultat­räkningen för år 1. Detta resultat ska sedan föras över från resultaträkningen till balansräkningen. Som framgår i avsnittet om balansräkningen kommer årets resultat att återfinnas i företagets egna kapital i balansräkningen. Det absolut sista som görs i resul­taträkningen är alltså att årets vinst eller ­förlust överförs till balansräkningen. Man kan säga att resultaträkningen nollas i och med resultat­omföringen. Företaget öppnar sedan en ny resultaträkning för år 2, osv.

För dig som vill ha kontroll över företagets ekonomi rekommenderas att du jobbar med resultatbudget. Vi har tagit fram en lättanvänd mall för resultatbudget  som bygger på BAS-kontoplanen.

Resultaträkningens disposition

Resultaträkningens uppställning i ett bokslut kan variera från företag till företag, men innehåller alltid likartad information. De flesta företag följer etablerade standarder, vilket gör att det har vuxit fram enhetliga mallar för hur boksluten utformas.

Rörelsens intäkter

Det är vanligt att företaget skiljer på olika typer av intäkter. Ofta börjar resultaträkningen med intäkterna från huvudverksamheten. Om företaget har flera viktiga försäljningsverksamheter, är det vettigt att särredovisa var och en av dessa verksamheter på egna försälj­nings­konton i den interna bokföringen. Därefter redovisas intäktsposter som inte är direkt relate­rade till huvudverksamheten. Dessa intäkter brukar hamna under rubriken Övriga intäkter.