Versionshistorik 2023

Här listar vi all versionshistorik för programversioner som kommer under 2023. Du kan se vilka nya funktioner och åtgärder som tillkommit i respektive version.

2023-09-12

Version 2023.4.104

Släppt 2023-12-04

Leverantör

 • Hantering av Qred-kortet inför kommande släpp.


Version 2023.4.103

Släppt 2023-11-15

Allmän

 • Start från Byråstöd, senast använda företag och funktionen Starta BLA med företag öppnar valt företag igen, givet att alla lokala företag är flyttade till molnet.
 • Vilket företag som tas bort i dialogen Val av företag är förtydligat i de fall man ännu inte flyttat samtliga företag till molnet.
 • Under Hjälp – Om BL Administration finns numera länkar till både avtalsvillkoren för företagare och redovisningsbyråer.
 • Vid uppläggning av nytt företag är valet Skapa ny databas i molnet förvalt i stället för alternativet Mata in inloggningsuppgifter manuellt då alla sedan en tid har möjlighet att lägga upp nya molnföretag.

Fakturering/Fakturering Plus

 • Vid e-fakturor med Fakturaflöde/e-fakturering är det möjligt att välja hur organisationsnumret på det avsändande företaget ska formateras (med eller utan sekelsiffra). Om sekelsiffran ska anges läggs en post med Filnamn: ftgdata, Grupp: EDI, Item: CIN_KeepOriginalFormat, Värde: Y in under Arkiv – Systemunderhåll – Specialmeny – Redigera ftgdata.ini.
 • Vid inventering tas nu hänsyn till order gjorda efter frysningsdatum men innan registrering av inventerade mängder på lagerlistan med datum mellan tidpunkten för frysning och registrering.

Leverantör

 • Hämtning av e-fakturor skedde automatiskt vid Val av företag endast om man körde i lokal företagsgrupp, inte vid Företagslistan i molnet.

Lön/Lön Plus

 • För vissa typer av frånvaro kan man numera även få en summering av antal kalenderdagar under Utskrift – Historik – Avvikelser om man väljer inställningen Gruppering: Avvikelse och Ordning: Anställd, Avvikelse, Datum, tidigare fick man endast summering av timmar och arbetsdagar.
 • Antalet timmar kunde bli fel vid registrering av avvikelser i vissa fall.
 • Man kunde felaktigt återanställa en och samma person flera gånger.


Version 2023.4.102

Släppt 2023-10-18

Lön/Lön Plus

 • Nya fältkoder i AGI; 077 Födelseort, 078 Landskod födelseort, 081 Landskod medborgarskap ska lämnas i individuppgiften för anställda med ofullständiga personnummer från 1 september 2023.
 • Manuellt skatteavdrag fungerade inte i alla lägen.


Version 2023.4.101

Släppt 2023-10-11

Fakturering

 • Det gick inte att spara ändringar på artiklar.

Lön Plus

 • Uppdatering av rapportering till Svenskt Näringsliv/SCB inför höstens inlämning.


Version 2023.4.100

Släppt 2023-10-02

Allmän 

 • Problem att lägga in uppgifter om företagsnamnet är >40 tecken och en slagning görs på organisationsnumret via funktionen Sök företag. 

Fakturering/Fakturering Plus 

 • Vid kreditfaktura via e-post är det förtydligat i meddelandet att det är just en kreditfaktura som bifogas. 
 • Vid funktionen utleverans via fil kunde det bli problem om samma artikelnummer används på flera rader. Nu kan radnummer läggas till i filen för att undvika detta problem. Radnummer läggs in sist på raden i filen, dvs enligt detta mönster: 
  30;8001;1;2023-08-01;1 
  30;8001;2,5;2023-08-01;2 
  30;8001;3,5;2023-08-01;3 
  30;8001;7;2023-08-01;4 
 • Korrigerar ett problem med att lagervärdet sparades felaktigt om artikelkortet är öppet medan man gör ändringar, tex registrerar/ändrar en order eller gör en utleverans. 
 • Vi har korrigerat så att man får fram korrekta lagervärden på en retroaktiv lagerlista per bokslutsdatum. 

Lön/Lön Plus 

 • Kombinationen löneartstyp Ej skattegrundande avdrag och AGI-inställningen 051 Traktamente enligt schablon inom riket räknas numera som godkänd och du får ingen varning om felaktigheter (denna inställning rekommenderas till exempel för traktamentesreduktion). 
 • Lönebelopp (timlön, månadslön, heltidslön) som visas på anställdakortet uppdateras vid ingång i företaget om startdatumet för en tidigare inlagd löneförändring har passerat.  
 • Möjligheten att stänga av omföring av sociala avgifter på systemlönearter öppnas upp. 


Version 2023.3.102

Släppt 2023-09-12

Lön

 • Hämtning av systemdata, dvs central information som skattetabeller, arbetsgivaravgifter, avvikelsehantering, helgdagar etc. sker via molnet istället för via lokala filer installerade i datorn, vilket kräver att man jobbar mot företag med molndatabas.
 • På anställdakortet har inställningen Pensionsutbetalning utökats med att hantera även skattekolumn 6, inte endast kolumn 2 som tidigare.
 • Skatt på veckolön beräknades felaktigt enligt en äldre metod. Numera görs skatteavdragsberäkningen med hjälp av skattetabellen för tvåveckorslön. Veckolönen multipliceras med två, sedan läses skatteavdraget för det beloppet av i tvåveckorstabellen och det aktuella avdragsbeloppet divideras med två för att få fram skatteavdraget för veckolön.


Version 2023.3.101

Släppt 2023-06-28

Allmän

Fakturering

 • På grund av den nya momslag som införs 1/7 2023 har vi justerat standardtexterna för momsfri försäljning under Uppläggning – Texter (BL01).

Leverantör

 • Det gick inte att avvisa inkomna underlag i bildfilsformat (tex .jpg).
 • Underlag i xml-format (e-fakturor i svefaktura-/peppolformat) gick inte att registrera.
 • När man laddade upp skannade underlag inifrån BLA och de dessutom automatregistrerades kopplades inte underlaget till reskontraposten utan låg kvar för registrering.

Lön/Lön Plus

 • Arbetade timmar från systemlönearter kom inte med vid rapportering till Bygglösen.
 • Defaultinställningar har uppdaterats på ett flertal systemlönearter samt treställiga lönearter vid import, främst rörande Bygglösen men även för semesterunderlag och fackavgift m.m. Systemlönearter som du själv inte har gjort några ändringar eller inställningar på kommer att uppdateras automatiskt med de nya inställningarna, övriga kommer förbli orörda.


Version 2023.3.100

Släppt 2023-06-20

Allmän

 • Prestandaförbättringar.

Leverantör

 • Löser problemet med att skrolla i bakomliggande fönster vid registrering av leverantörsfakturor/nya leverantörer.
 • Koppla till föregående faktura vid registrering av leverantörsfakturor fungerade inte.


Version 2023.2.100

Släppt 2023-06-01

I vårt stora nyhetsbrev kan du läsa vad som är nytt i ursprungsversionen för 2023.2
Läs hela nyhetsbrevet för versionen

Allmän

 • Fönsterplacering vid flera skärmar och med Windows 11 fungerar bättre än tidigare.
 • Ingången till behandlingshistorik är uppsnabbad. Detta innebär att du kommer in i rutinen utan att ha gjort något urval och behöver därför göra det samt klicka på Uppdatera för att få fram historiken för det valda urvalet.
 • Vi har lagt in en ny autentisering mot våra API:er, vilket inte är något du som användare märker av, utan detta sker enbart i bakgrunden

Bokföring

 • Vi plockar bort möjligheten att lägga upp nya företag med kontoplanen BAS 96. Har du befintliga företag med den gamla kontoplanen behåller de den äldre kontoplanen. Plus att funktionalitet för kontokonvertering finns kvar.

Lön

 • Fasta lönerader tas inte längre med när man lägger upp en lön för en person som slutat (har ett avgångsdatum).

Lön Plus

 • Förbättrad hantering av avvikelser för anställda med timlön som saknar semesteravtal. Tidigare kunde till exempel antalet frånvarotimmar summeras fel vid ledighet som sträckte sig över flera dagar.
 • Processen vid borttag av uppdaterad lön har blivit snabbare då omuppdatering av lönetotaler nu begränsas till den person som borttaget gäller. Man får också välja vilket kalenderår omuppdateringen ska gälla (har störst påverkan kring årsskiftet). 
 • Rörliga tillägg vid semesteravtalet månadslön med tillägg hanterades inte alltid korrekt . Till exempel hanterades frånvaro i ingångsvärden olika i semesterskuld jämfört med slutlön och semesterberäkning, och om man hade inställt att underlaget skulle hämtas utifrån utbetalningsdatum kunde den ändå gå på löneperiod.
 • Vid byte av semesterår kunde man felaktigt få en upplysning om att det fanns rörliga tillägg som skulle betalas ut före semesterårsbytet.
 • Semester utbetald i pengar kunde få en felaktig nedräkning av semestertillägg i semesterskulden om man lagt in uttaget (av samma typ) i flera steg. Vi har nu också begränsat så att man inte kan välja utbetalning av både årets semesterdagar och sparade dagar på samma avvikelse då detta kunde ge följdfel, man får nu istället lägga upp det i två separata avvikelser.
 • Vid uppläggning av löneperioder kunde slutdatumet i vissa fall felaktigt begränsas till dag 30 i månad med 31 dagar (vid annat datumintervall för semesteråret än april-mars eller januari-december)
 • I vissa fall kunde en anställd få dubbla löner på en och samma löneperiod.
 • Kompletterat med en varning när du ändrar hur löneunderlaget hämtas, då detta får omedelbar effekt på semesterskulden och du kan behöva göra ändringar om semester tidigare har beräknats med den gamla inställningen.
 • Justeringar på flera meddelanden för att förtydliga innebörden, exempelvis vid semesterberedning och vid koppling av arbetsscheman.


Version 2023.1.106

Släppt 2023-04-13

Allmän

 • Möjlighet att via rutinkod ALLMOVEBLOBDATATONAVET flytta bildfiler som lagras direkt i databasen till Navet (vilket kan innebära bättre prestanda).
 • Problemet med att lägga upp företag med kommatecken i företagsnamnet i företagslistan i molnet åtgärdat.
 • De senaste versionerna av programmet gick inte att installera på 32-bitars Windows.
 • Uppdaterad anslutning vid glömt lösenord för BL Konto.

Lön Plus

 • Möjlighet att ta bort senaste lönen i Lön Plus på personnivå under Aktivitet – Återställ lönekörning.
 • Om man hade bruten avvikelseperiod över semesterårsskiftet med ej semestergrundande sjukfrånvaro fick man inte nya semestergrundande dagar på det kommande semesteråret.
 • Lagt till kontroll om man varit sjukfrånvarande under ett helt intjänandeår och därmed ej längre är berättigad till nya semestergrundande sjukdagar, såvida man inte har ett uppehåll på mer än 14 dagar i följd i enlighet med semesterlagen.
 • Man kan inte längre lägga upp lön med avvikelseperiod som startar på tidigare semesterår, alla avvikelser på det gamla semesteråret måste vara uppdaterade innan man genomför semesterårsbytet. Med andra ord ska även lönen i april vara uppdaterad innan man genomför semesterårsbytet om avvikelseperioden startar i mars och man har traditionellt semesterår.
 • Ny kolumn för kostnadsställe på semesterskuldslistan (under Aktivitet – Semesterskuld, Mer – Visa alla kolumner) om man har ställt in att semesterskulden ska bokföras på denna nivå.
 • Meddelande i samband med semesterårsbyte om ej semestergrundande frånvaro del av dag har förekommit vid semesteravtalen Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln, som kan behöva hanteras.
 • Timlönearter specificeras på beräkningsunderlaget för semesterårsbyte vid semesteravtal enligt procentregeln.
 • Uttagna semesterdagar nollställs på anställd vid nytt semesterår (dolt fält som vid behov kan användas på lönebeskeden).
 • Preliminära dagar visas inte längre på semesterbeskedet.
 • Förtydligande text vid Genomsnittlig sysselsättningsgrad % på anställdakortet om att det påverkar intjänande av semester.

 

Version 2023.1.105

Släppt 2023-02-16

Allmän

 • Problemet med att starta BLA från BL Byråstöd är åtgärdat.
 • Vid Sök företag som finns både i företagsuppgifterna för det egna företaget, samt vid uppläggning av kunder och leverantörer får man numera även träff på enskilda firmor.

Bokföring

 • Kontoplanen uppdaterad till BAS 2023.

Fakturering

 • Möjlighet att ta fram ett fält för att ange Typ bland orderraderna vid registrering av en avtalsorder. Här finns möjlighet att välja engångsdebitering, vilket innebär att raden endast kommer med på nästa faktura, inte för kommande avtalsperioder.
 • Vid konvertering av vanlig order till avtalsorder sparades inte valt debiteringsintervall korrekt.
 • Möjlighet att specificera fakturainnehåll i inkassolistan.

Leverantör

 • Möjlighet att registrera inkomna e-fakturor i peppolformat.
 • Möjlighet att välja MediusGo vid import från externt elektroniskt fakturahanteringssystem i EFH-inställningarna.

Lön

 • Flera varianter av ackumulatorfält att lägga in på lönebeskedet (görs under Arkiv – Blanketter – Redigera mall):
  • @ACKUMULATORER_ANTAL_SALDOANTAL
  • @ACKUMULATORER_BELOPP_SALDOBELOPP
  • @ACKUMULATORER_SALDOANTAL
  • @ACKUMULATORER_SALDOBELOPP
 • En mall uppdaterad enligt de nya LAS-reglerna finns att hitta under Hjälp – Mallar och blanketter.
 • Vid rapportering till Bygglösen fick man inte med arbetade timmar i ”lilla lön”.
 • Rättat problem med felmeddelande vid Aktivitet – Löneberedning – Skapa lön från fasta lönerader.
 • Mindre justeringar av copy i företagsuppgifter för lön, bygglösen samt vid Skapa nytt löneår

Lön Plus

 • Avvikelser framåt i tiden tas bort i samband med att man gör en slutlön, vilket underlättar vid kommande semesterårsbyte.
 • Semesterberäkning med semestertillägg hämtade timlön (K2) istället för heltidslön (HL) i vissa fall
 • Tydliggörande av meddelande vid bokföring lön/semester på nytt räkenskapsår
 • Justerat meddelande vid slutlön med semesteravvikelser

 

Version 2023.1.104

Släppt 2023-01-24

Allmän
 • Problem att ansluta till en reserverad molndatabas är åtgärdat.
 • Problem att få kopplade dokument att “fastna” på posten de hör till i vissa fall är åtgärdat.
 • Möjlighet att aktivera/avaktivera supportinlogget hade fallit bort i en tidigare versionsuppdatering.
 • Databastriggers som behövs vid skickning av facit till tolkningsroboten kunde bli avaktiverade vid versionsuppdatering.
Leverantör
 • Möjlighet till inställning vid återredovisning av camt.053-filer (bankintegration) som slår samman vissa transaktioner, tex vid fakturor av annan valuta.
Lön
 • Skapande av nytt löneår nollställde inte de nya ackumulatorerna som infördes i 2023.1.101.
 • De nya ackumulatorerna uppdaterades inte ordentligt på alla anställda i vissa fall.
 • Nytt fält (@ACKUMULATORER) som hanterar de nya ackumulatorerna finns nu att infoga när du redigerar en blankettmall.
 • Fasta löner avseende avdrag fick ej minus i belopp om man inte själv hade angett det på fasta löneraden.
Lön Plus
 • Semesterskuldlistan (sammanfallande) hämtade inte utbetalt belopp om semesterersättning betalts ut på en icke-arbetsdag.
 • Korrigerar problem med sammanfallande semester och bruten avvikelseperiod.
 • Rapporter vid semesterårsbyte fick inte med sig rätt underlag vid bruten avvikelseperiod.
 • Beloppsuppdatering av femställiga systemlönearter som hanterar exempelvis traktamente och reseersättning på 2023 av kommande löneintegrationer.

 

Version 2023.1.103

Släppt 2023-01-04

Allmän

 • Problem med att programmet kraschar åtgärdat.

Lön

 • Fel arbetsgivargift för personer födda 1957 åtgärdat.

 

Version 2023.1.102

Släppt 2023-01-03

Lön

 • Ackumulatorer konverterades inte som tänkt till de nya tabellerna och syntes därför inte på de anställda.
 • De gamla ackumulatorerna uppdaterades inte korrekt i löneregistreringen.

 

Version 2023.1.101

Släppt 2023-01-02

Allmän

 • Problem att flytta fler än ett företag till molnet samtidigt.
 • Molnföretag som lades upp fick kontoplanen för aktiebolag, oavsett angiven företagsform.
 • Inloggningsrutan något justerad för att göra den tydligare.
 • Vid borttag av dokument/avvisande av en faktura tas dokumentet även bort från arbetsmappen Bildfiler som ligger i företagsmappen, vilket åtgärdar en visningsproblematik vi haft kring dokument/underlag.
 • Buggfixar/kompletteringar kring ett antal ingångar från byråstöd till BLA.
 • Användare som loggade in i en lokal företagsgrupp kunde få felaktiga rättigheter.
 • På de platser där man anger sökväg till en fil kunde man inte komma åt andra platser än skrivbordet om man hade synkning till OneDrive aktiverad.

Bokföring

 • Skattedeklarationsdatum för 2023 är inlagda.

Fakturering

 • Uppdatering av fakturor är optimerad för att gå snabbare vid en större mängd fakturor vid samma tillfälle.
 • ROT/RUT-inställningar på avtalsfakturor hade hoppat ur i samband med en tidigare version.
 • Inbetalningar blev i vissa fall avprickade dubbelt (camt.053-filer via bankintegrationen).
 • Nya fält för att kunna visa påminnelseavgiften från gjorda påminnelser i BLA i BL App.
 • Korrigering av fel vid procentuell prishöjning av avtalsorder när en kund har flera avtalsorder kopplade till sig.

Leverantör

 • Förbättrad hantering av tolkningsförslaget om ett underlag tolkat som en faktura i stället registreras som en verifikation, via knappen Bokför direkt.
 • Frågan om automatkontering är borttagen via Bokför direkt när man lagt upp en automatkontering av moms på ett konto.
 • Återredovisning av fakturor i annan valuta blev felaktig om camt.053-filer användes, tex vid bankintegration.
 • Nya fält för att visa fakturor skickade via bankintegrationen som återredovisas i BLA på korrekt sätt.

Lön

 • AGI-deklarationsdatum för 2023 inlagda.
 • Möjlighet att importera individuella löner via registerimport.
 • Mindre justeringar i standardmallarna för lönebesked.
 • Sparar inlagt avtalsnummer för FORA.

Lön Plus

 • Problem med att uttag av semester inte ändrar alla dagar till tjänstledighet om utrymme för semester inte finns.
 • Kompletterat med fler datum i kalendariet.
 • Korrigering av fel i Bygglösenrapporteringen (antalet timmar ökade när frånvaroorsaker registrerades).
 • Uppdaterade länkar till manualsidor för bland annat semesterårsbyte/kom-igång med Lön Plus, lönebesked via e-post).