Förenklat årsbokslut 

Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. 

2023-03-10
Förenklat årsbokslut – vem får göra det?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar »
Balansräkning

Balansräkningen är en bild av den ekonomiska ställningen i före­taget i ett visst ögonblick. I årsbokslutet är det ställningen i företaget på räkenskapsårets sista dag, dvs 31 december.

Balansräkningen innehåller:

 • tillgångar B1–B9
 • eget kapital B10
 • skulder B13–B16.
Resultaträkning

Resultaträkningen visar hur företaget har gått under en viss period. I årsbokslutet är perioden det senaste räkenskapsåret.

Resultaträkningen innehåller:

 • Intäkter - varor och tjänster (R1-R4)
 • Kostnader – varor, material och tjänster, övriga externa kostnader, anställd personal och räntekostnader (R5-R8)
 • Avskrivningar/nedskrivningar – byggnader och markanläggningar, maskiner och inventarier (R9-R10)
 • Bokfört resultat, (R11)
Upplysningar om obeskattade reserver

Har företaget möjlighet att sätta av till periodiseringsfond, expansionsfond och expansionsfond i deklarationen ska man i det förenklade årsbokslutet lämna en upplysning om hur mycket som har satts av. I en enskild näringsverksamhet bokför man inte själva avsättningen till periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto med mera, det görs bara i deklarationen.

Det finns fyra upplysningsrutor:

 • U1 Periodiseringsfonder
 • U2 Expansionsfond
 • U3 Ersättningsfond
 • U4 Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalnings plan på skog och liknande.
Arbetsgång förenklat årsbokslut

Här kommer ett förslag på en arbetsgång som kan underlätta arbetet när man gör ett förenklat årsbokslut. I arbetsgången finns hänvisningar till var på blanketten de olika bokslutsposterna ska redovisas. En förutsättning för att man ska kunna följa arbetsgången är att man gjort avstämningar på både balans- och resultaträkningen. Det innebär att man kontrollerat att bokföringen stämmer överens med verkligheten.

Arbetsgång:

 1. Arbetsgången inleds med att den löpande bokföringen stäms av (så som vi kort beskriver ovan).
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1–
  B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran).
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1–B9) summeras. Företagets skulder (B13–B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar om obeskattade reserver lämnas i rutorna U1–U4.

Det förenklade årsbokslutet ska skrivas under och sparas tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial i sju år. 

För dig som vill ha en komplett vägledning för det förenklade årsbokslutet rekommenderas boken Bokföring och bokslut i enskild firma.