Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler

Riksdagen har beslutat om nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023.

Längre ner i artikeln går vi igenom de nuvarande reglerna.

2022-05-03
Skattereduktion istället för avdrag

Enligt de nya reglerna ska skattelättnader för arbetsresor inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden blir då mer rättvis och oberoende av inkomst och marginalskatt, eftersom en skattereduktion dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten före skatt.

Utgångspunkten är att skattelättnaden för arbetsresor ska vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Det betyder att val av färdmedel eller kostnaden för dessa inte ska ha någon betydelse. Man vill dock se en regional differentiering av skattereduktionen som innebär att ett särskilt krav ska gälla för personer som är bosatta och har sin arbetsplats i vissa storstadsområden. De ska ha ett längre avstånd mellan bostad och arbetsplats för att kunna få skattereduktion.

Minsta avstånd – 15 km enkel

Enligt de nya reglerna ska man ha rätt till skattereduktion för arbetsresor för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 15 km.

Kortare avstånd än 15 km innebär alltså att man inte får någon skattereduktion. Enligt dagens regler motsvarar beloppsgränsen på 11 000 kr ett reseavstånd på knappt 15 km enkel väg (räknat på 210 arbetsdagar).

Minsta avstånd – 30 km enkel – storstadskommun

En högre avståndsgräns för att få skattereduktion ska gälla för personer som bor och arbetar i storstadskommuner. Storstadskommun ska innebära skattereduktion för den del som överstiger 30 km enkel väg mellan bostad och arbetsplats. Det krävs alltså att man måste både bo och arbeta i en storkommun för att denna regel ska gälla.

Vilka som är storstadskommuner regleras i en bilaga till inkomstskattelagen och är 29 st till antalet. Det är:

  • Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker kommuner.
  • Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.
  • Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner.
Övre avståndsgräns – 80 km enkel

Enligt dagens regler finns det ingen begränsning i kronor – avdraget kan rent teoretiskt bli hur stort som helst.

Nu finns dock en övre avståndsgräns – alltså en begränsning för hur många kilometer som ger skattereduktion. Den gränsen är 80 km enkel väg.

Beräkning av skattereduktionen

För att ha rätt till skattereduktion krävs att man har minst 30 resdagar under året. Endast resdagar med arbetsresor på avstånd som överstiger den nedre avståndsgränsen om 15 km (respektive 30 km) ska räknas med.

Högst 210 resdagar får ingå i underlaget för skattereduktion.

50 öre/km för den del av avståndet som ligger mellan den nedre och övre avståndsgränsen ska man få i skattereduktion.

Väg-, bro- och färjeavgifter som överstiger 8 000 kr

Om man har rätt till skattereduktion för sina arbetsresor (klarar den nedre avståndsgränsen), så kan man även ha rätt till skattereduktion för väg-, bro- och färjeavgifter. Då krävs dock att man har betalat över 8 000 kr i avgifter, och belopp som överstiger 8 000 kr ger då skattereduktion.

Avdraget för trängselskatt avskaffas

Enligt de nya reglerna så avskaffas avdraget för trängselskatt.

Anledningen till att trängeselskatt inte ska ersättas vid inkomstbeskattningen är principiella skatterättsliga skäl. När det gäller trängselskatten försvagas också skattens styrande effekt om den får dras av. För att öka incitamenten för skattskyldiga att begränsa sin bilkörning mellan bostaden och arbetsplatsen och i stället välja kollektiva transportmedel bör avdraget för trängselskatt avskaffas.

Avdrag för arbetsresor vid sjukdom mm avskaffas

Avdraget för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil i samband med ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning avskaffas.

I stället ska personer som på grund av sjukdom/ funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil ha rätt till skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor. Utgångspunkten ska vara att personen får skattereduktion för de verkliga bilkostnaderna. Även väg-, bro- och färjeavgifter samt parkeringsavgift bör ingå som en kostnad vid beräkningen av skäliga utgifter för arbetsresor. Vid beräkningen bör dock, liksom i dag, hänsyn tas till eventuella bidrag som t ex bilstöd till personer med funktionsnedsättning.

Skattereduktionen är 30% av underlaget till den del som överstiger 11 000 kr under beskattningsåret.

Det blir dock inte någon särreglering för personer som är tvungna att använda bil enbart på grund av sin ålder.

Skattereduktionens ordningsföljd

Enligt de nya reglerna ska skattereduktion för arbetsresor göras efter regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av kapital.

Skattereduktion för arbetsresor räknas endast av mot kommunal inkomstskatt. En hänvisning till skattereduktionen görs i lagen om avräkning av utländsk skatt.

Gäller från 1 januari 2023

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022.

Tre uppmaningar till regeringen

Riksdagen har även riktat tre tillkännagivanden (uppmaningar) till regeringen om att återkomma med förslag om en höjning av den övre avståndsgränsen för arbetsresor, höjd kilometersats samt höjd milersättning för resor i tjänsten.

Här nedan går vi igenom nuvarande regler för arbetsresor
Resor med egen bil

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståren 2021 och 2022 är 18,50 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Resor med förmånsbil

Du som beskattas för bilförmån för inkomståren 2021 och 2022 får dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Villkor för avdrag för resor med bil

För att få avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen måste avståndet vara minst 5 km. Du måste regelmässigt göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för resorna till och från arbetet jämfört med allmänna kommunikationer.

Om det saknas kollektivtrafik får du göra avdrag för resor till och från arbetet om avståndet är minst 5 km.

Den som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år får göra avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten.

Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år medges avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Tvåhjulingar

Följande schablonavdrag gäller för tvåhjulingar:

 Inkomstår 2021Inkomstår 2022
Motorcykel/mopedbil 9 kr/mil 9 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr 350 kr
Funktionsnedsättning, sjukdom eller ­ålder

Om du kan visa att du måste ­använda bilen på grund av hög ­ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning får du dra av dina verkliga kostnader ­istället för schablonbeloppet per mil, om detta skulle bli mer förmånligt, dock med högst det dubbla schablonbeloppet. I sådana fall gäller inte heller reglerna om tidsvinst och minsta avstånd.

Du måste reducera kostnad­erna med eventuella bidrag du har fått, exempelvis bilstöd på grund av funktionsnedsättning.

Även i detta fall får man bara avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr för 2021 och 2022.