Om Bjorn Lunden / Pressrum / Galopperande momskostnader

Skatteverkets plötsligt ändrade syn på trav- och galoppverksamhet skakar den mycket stora trav- och galoppbranschen i Sverige. Har man inte som hästägare annan verksamhet där tävlandet ingår – ja, då menar Skatteverket att man saknar rätt att lyfta ingående moms. Detta eftersom man då inte anses ha hästverksamheten som en, vad momsreglerna benämner, ekonomisk verksamhet.

Publicerad: 2021-04-22

Det finns idag ingen rättspraxis som ger Skatteverket rätt i detta. Och att Skatteverket inte först drivit den rättsliga frågan är lite av en gåta – eller åtminstone ett tecken på bristande omdöme. Att en så stor bransch över en natt ställs inför en så drastiskt försämrad ekonomisk situation är djupt olyckligt. Nu hoppas vi på antingen ett snabbt rättsligt klargörande eller ett politiskt initiativ för ett tydliggörande i lagstiftningen.

Insprungna pengar momsfria – men startpengen momspliktig

Insprungna pengar, dvs tävlingsvinster, har konstaterats vara momsfria (ingen omsättning enligt momslagen) genom en dom i EU-domstolen (Bastova-domen, C432-15). Och även i Sverige har vi därmed ändrat tillämpningen i enlighet med detta sedan något år tillbaka.

För att hästägare ändå skulle anses bedriva momspliktig verksamhet införde därför hästsportorganisationerna en startpeng på 500 kr + moms per start, dvs en ersättning för att ställa upp i lopp och kapplöpningar. Denna startpeng bedömdes av Högsta förvaltningsdomstolen vara en momspliktig ersättning för en utförd tjänst gentemot tävlingsarrangören (HFD 2019 ref 68).

Så trav- och galopphästägare anses enligt rättspraxis få momspliktiga ersättningar när deras hästar startar i lopp – men frågan om dessa momspliktiga ersättningar är tillräckliga för att hästverksamheten kan anses vara en ekonomisk verksamhet.

Ekonomisk verksamhet

Moms ska redovisas när man har ekonomisk verksamhet. Anses man inte ha ekonomisk verksamhet ska inte moms redovisas – vilket innebär att ingående moms på utgifter inte får lyftas.

Momsbegreppet ekonomisk verksamhet innebär att det ska finnas en avsikt att fortlöpande sälja varor eller tjänster. För verksamheter som gränsar till det privata kan en jämförelse göras med en motsvarande ekonomisk verksamhet som bedrivs på ett affärsmässigt sätt.

Den som även har annan hästverksamhet klarar sig?

Skatteverket gör skillnad på om man som travhästägare enbart har tävlingsverksamhet (inte ekonomisk verksamhet) eller om man kombinerar med andra verksamheter som har samband med tävlandet, t ex uppfödning eller försäljning av hästar eller om man utför reklamtjänster med anknytning till tävlandet. Finns det verksamhet som kan ha samband med tävlandet anser Skatteverket att en samlad bedömning ska göras för att avgöra om det är fråga om en ekonomisk verksamhet där tävlandet ingår som en del.

Skatteverket menar att vid uppfödning eller försäljning av hästar kan tävlandet med hästar ses som ett sätt att marknadsföra och öka värdet på hästarna som är till försäljning. Och att utföra reklamtjänster med anknytning till tävlandet kan enligt Skatteverket göras på liknande sätt som för andra idrottsutövare.

Men – när en uppfödningsverksamhet bedrivs med ett fåtal hästar kan det vara en omständighet som medför att bevisvärdet blir svagare menar Skatteverket. Det kan krävas ytterligare för att visa att det är sannolikt att det är fråga om en ekonomisk verksamhet. Skatteverket anser därför att en verksamhet av så begränsad omfattning inte skiljer sig nämnvärt från en privatpersons agerande för att få avkomma av sitt djur som t ex ett sällskapsdjur eller en häst som används för det egna fritidsintresset.

Det ska därför finnas en strävan att på sikt få intäkter som överstiger eller i vart fall täcker kostnaderna, menar Skatteverket. Och 10 000 kronorsfrågan blir då: Hur bevisar man denna strävan…?

Den som bara har tävlingsverksamhet åker ur momssystemet

En häst är en tillgång som kan användas både för ekonomiska och för privata ändamål. Därmed måste en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter som rör användandet för att avgöra om det är en ekonomisk verksamhet eller inte. En sådan bedömning omfattar bland annat omständigheter som intäkternas belopp och frekvens.

Om en hästägares verksamhet endast består i att ställa upp i tävlingar mot en startpeng anser Skatteverket att det inte är fråga om en ekonomisk verksamhet. Det gäller alltså verksamheter där det inte finns några andra försäljningar som har samband med tävlandet.

För att det ska vara fråga om en ekonomisk verksamhet med fortlöpande försäljningar ska tjänsterna säljas kontinuerligt och med viss frekvens. En häst kan med hänsyn till hästens hälsa endast starta i ett begränsat antal tävlingar per år. En hästägare kan därför endast få ett begränsat antal försäljningar per år. En hästägare kan vidare endast ingå avtal om att hästen ska delta för varje enskilt tävlingstillfälle. Det finns således ingen möjlighet att ingå avtal om kontinuerliga försäljningar. Detta gäller oavsett hästens kapacitet och träningsförutsättningar samt kuskens eller jockeyns kompetens. Vidare tillkommer att ersättningen för dessa försäljningar är låg och att hästägaren saknar möjlighet att påverka försäljningspriset.

Dessa omständigheter talar enligt Skatteverket för att en verksamhet som endast består i att tävla med sin häst avsevärt skiljer sig från hur andra ekonomiska verksamheter med låg ersättning bedrivs. När ekonomisk verksamhet bedrivs och varje transaktion har låg ersättningsnivå är det normalt att kostnaderna för verksamheten också är låga samt att det finns en strävan och möjlighet att uppnå en hög försäljningsfrekvens. För en hästägare som endast tävlar med sin häst mot en startpeng saknas dessa kännetecken.

Hästsportens död?

Kontentan av att inte anses ha ekonomisk verksamhet blir att man står utanför momssystemet och därmed inte får lyfta ingående moms på utgifterna för verksamheten.

Och detta meddelade Skatteverket nyligen, utan förvarning och utan stöd av rättspraxis. Ett ställningstagande som vänder upp och ner på den ekonomiska verkligheten för en hel bransch.

Innebär detta hästsportens död? Nja, åtminstone inte ännu. Hästägarna uppmanas av hästsportorganisationerna att ta rättslig strid om de hamnar i ett granskningsärende hos Skatteverket. Och helt säkert kommer hästsportintresserade skattejurister, mer än gärna, ta upp den kastade handsken och driva processer tills vi får frågan rättsligt klarlagd. Så inom något år lär vi ha facit.

Ulf Bokelund Svensson, VD och skatteexpert
Björn Lundén AB


Presskontakt:

Ulf Bokelund Svensson, 070-4449043, ulf.svensson@bjornlunden.se