Eget-aktiebolag-2020-.png

Aktiebolag på egen hand

– handbok för dig som driver eget aktiebolag utan revisor

EGET AKTIEBOLAG är skriven speciellt för dig som driver eget aktie­bolag med enk­last möj­liga admi­ni­stra­tion och som inte har revi­sion. Du lär dig hur ett litet aktie­bolag fun­gerar och vad som är vik­tigt att tänka på när det gäl­ler både juri­diken och beskatt­ningen. Läs mer »

  • Avdrag och skatteplanering
  • Styrelsemöten, stämma, protokoll, mm
  • Traktamente, representation, mm

Aktiebolag – en hel del formalia trots de senaste årens förenklingar

Aktiebolag har på senare år blivit den populäraste företagsformen. Den slopade revisionsplikten tillsammans med att kravet på aktiekapital sänkts i omgångar, senast till 25 000 kr (från 1 januari 2020), är de viktigaste anledningarna till att det startats betydligt fler aktiebolag än enskilda näringsverksamheter. Men fortfarande är företagsformen aktiebolag omgärdad av mycket formalia. Även om du driver ett litet enmansaktiebolag ska du hålla bolagsstämma, ha en styrelse, göra en bolagsordning, upprätta årsredovisning, mm.

Vi på Björn Lundén har varit på banan i mer än 30 år och vet vilka svårigheterna är och hur du som aktiebolagsägare bäst hanterar dem. 

Vi kan hjälpa dig både när det gäller att få styr på administrationen och att utnyttja de förmånliga skattereglerna för aktiebolag. Dels genom handböcker, dokumentmallar och kurser/onlinekurser – dels genom smarta programlösningar för redovisning, skatteplanering, bokslut/årsredovisning och deklaration.


3 skattetips för dig med aktiebolag

Lämna alltid blankett K10!

Även om du inte har tagit någon utdelning är det viktigt att du alltid fyller i och lämnar blankett K10. Att inte beräkna sparat utdelningsutrymme kan ge dig helt felaktigt underlag för din skatteplanering.

För dig som inte har upprättat korrekta K10:or, finns en möjlighet att räkna fram sparat utdelningstrymme i programmet BL Skatt. Sammanställningen kan du sedan bifoga årets deklaration.

Som ägare kan du få skattefria förmåner!

Som ägare till ett aktiebolag räknas du skattemässigt som anställd och omfattas därmed av reglerna om skattefria förmåner, t ex motion och friskvård samt minnesgåvor och julgåvor, som dessutom är avdragsgilla för företaget och som inte beläggs med socialavgifter.

Fastighet som ökar i värde – äg den privat!

Om du tror att en fastighet kommer att stiga i värde är det kanske bättre att du äger fastigheten privat istället för via ett aktiebolag. En värdeuppgång för en privatägd fastighet kapitalbeskattas med bara 22% (privatbostad) respektive 27% (näringsfastighet). Motsvarande värdeuppgång för en bolagsägd fastighet beskattas dels med bolagsskatt och dels genom andraledsbeskattning när du tar ut pengarna ur bolaget.

Längre ner på sidan kan du läsa om fördelar och nackdelar med aktiebolag.


Så funkar utdelning och kapitalvinst i aktiebolag

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, med tyngdpunkt på utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du som ägare till ett fåmansföretag har att minimera skatten genom sund skatteplanering.

Läs mer »

Aktiebolag skatteplanering

Lättanvänt program för aktiebolagets bokslut

BL Bokslut Företag är ett lättanvänt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du för enkelt över uppgifterna från din bokföring till BL Bokslut Företag och kan lämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Du har även möjlighet att infoga digitala dokument i anslutning till bokslutsbilagorna.

Läs mer »

Bokslutsprogram aktiebolag

Onlinekurs om effektiv skatteplanering i aktiebolag

En högintressant kurs för dig som har aktiebolag och vill minimera din egen och företagets skatt. Under kursen visar vi vilka möjligheter som finns att skatteplanera inom lagens råmärken.Läs mer »

Aktiebolag onlinekurs

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

När du startar en verksamhet kan det vara svårt att veta vilken företagsform du ska välja. Rådet brukar vara att börja med att driva verksamheten som en enskild firma. Sedan när verksamheten börjar bli riktigt lönsam kan du övergå till aktiebolag. Du bör alltså inte välja aktiebolag från början, om du under de första åren räknar med att det kan bli förluster. Aktiebolagsformen är dock att föredra om verksamheten innebär ekonomiska risker.

Både enskild firma och aktiebolag?

När du har årsinkomster över brytpunkten för statlig skatt (ca 523 000 kr för 2020) är den skattemässiga fördelen med aktiebolag störst. Det är då fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement till löneuttaget.

Det är dock inte alltid lönsamt att ombilda till aktiebolag ifrån enskild firma om resultatet ligger under brytpunkten, eftersom skatten och avgifterna är så pass låga. I många fall är faktiskt det bästa alternativet att du samtidigt har enskild firma och aktiebolag. Det kan nämligen finnas förnuftiga skäl att behålla den enskilda firman, även om den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. Det ger större möjligheter till planering, inte minst skattemässigt, att driva bägge företagen parallellt i något eller några år. Dessutom kan du på så sätt samla på dig sparat utdelningsutrymme för fördelaktig utdelningsbeskattning någon gång i framtiden. Vilken företagsform som är bäst beror alltså på vilka faktorer som är av betydelse i just ditt fall samt var i livscykeln företaget befinner sig.

Fördelar med aktiebolag

Tydlig skiljelinje och mindre omfattande personligt ansvar

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som en fysisk person, äga saker (både fastigheter och annan egendom), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Eftersom det är en juridisk person finns det en knivskarp skiljelinje mellan företaget och dig själv som ägare. Det innebär att din egen ekonomi hålls skild från företagets. Aktiebolaget blir på så sätt mer tydligt och pedagogiskt jämfört med handelsbolag och enskild näringsverksamhet. I dessa företagsformer blir nämligen din egen och företagets ekonomi invävda i varandra på ett invecklat sätt. Medan ägaren eller ägarna i aktiebolaget normalt inte har ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser, vilket gör att bolagsformen passar för ekonomiskt riskfyllda verksamheter. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar i praktiken, du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet.

Väldigt gynnsamma utdelningsregler

Skattereglerna för utdelning är väldigt generösa och gynnsamma för den som är ägare till ett aktiebolag. Varje år får du nämligen tillgodoräkna dig ett stort utdelningsutrymme, om du själv eller någon närstående är verksam i ditt bolag. Det är på deklarationsblankett K10 som du ska deklarera den utdelning som du har tagit ut. Utdelningsutrymmet är minst 2,75 inkomstbasbelopp, dvs 177 100 kr för inkomståret 2020, detta enligt den så kallade schablonregeln (förenklingsregeln). Efter ett antal år kan det bli stora belopp eftersom utdelningsutrymmet kan sparas och räknas upp med en ränta. Du som ägare beskattas med bara 20 % kapitalskatt (2/3 x 30 %) när bolaget beslutar om utdelning.

Tack vare regeln om lönebaserad utdelning kan du få tillgodoräkna dig ännu högre utdelningsutrymmen. Detta om du har högre lönesummor i aktiebolaget. Har du sammanlagda förvärvsinkomster under året som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt är utdelning intressant att ta ut. Är verksamheten nystartad är detta kanske inte alltid troligt.

Passar om man vill driva företag med andra

Vill du driva ett företag tillsammans med någon eller några andra passar denna företagsform ypperligt. Det blir enklast och mest effektivt istället för att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar. Ett aktiebolag kan ägas av flera personer medan en enskild firma alltid ägs av en person. Därmed passar enskild firma bättre om man ska driva företaget själv. Även om flera enskilda näringsidkare kan samarbeta i ett så kallat enkelt bolag, kan det rent administrativt vara ganska besvärligt att driva en verksamhet som enkelt bolag. Egentligen är ett enkelt bolag en samarbetsform och inte en företagsform.

Lämpligt om man har anställda

Det är ur risksynpunkt en fördel med aktiebolag om man har eller planerar att ha anställda. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Även om det är möjligt att ha anställda i en enskild firma är det inte att rekommendera. Framförallt på grund av just riskerna. Det kan alltså vara en god idé att satsa på ett aktiebolag om målet är att bolaget ska växa i framtiden.

Image och anseende

Företagets varumärke är något som är väldigt viktigt och ofta spenderas stora summor pengar på att vårda detta. Det går inte att förneka att ett aktiebolag ofta upplevs som mer seriöst än en enskild firma. Statusen brukar höjas med ett AB i firmanamnet och eventuellt också titeln VD på visitkortet. Det upplevs som lite finare kanske, mer som ett riktigt företag. Något som egentligen är lite konstigt eftersom en enskild näringsidkare tar större risker och kan sätta hela sin privatekonomi på spel om företaget går omkull. Faktum är att leverantörer och andra fordringsägare bör ha större möjlighet att få betalt för sina fordringar från en enskild näringsidkare än från ett aktiebolag. Om aktiebolaget går i konkurs upphör det ju medan delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare i princip kan jagas livet ut med inkassokrav, betalningsförelägganden och utmätningar.

Sjukpenning

När man har ett aktiebolag är det normalt lättare, jämfört med enskild firma, att få en rimlig sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Försäkringskassan kan enkelt fastställa vilken månadslön du har och därmed också vilken sjukpenning du har rätt till.

Möjligt att utnyttja skattefria förmåner

När det gäller skattefria förmåner kan de flesta av dessa förmåner endast ges ut till anställda. Det gäller bland annat personalvårdsförmåner som motion och personalfika, företagshälsovård, julgåva och minnesgåva vid högtid. Som ägare till ett aktiebolag räknas du som anställd och kan utnyttja de skattefria förmånerna. Däremot räknas du inte som anställd om du driver enskild firma eller handelsbolag. Då kan du inte erbjuda dig själv förmåner. 

Samma sak gäller om man har en lokal i bostaden som företaget kan hyra. Den kapitalbeskattade hyran och avdraget i bolaget ger då ett klart bättre skattemässigt utfall än det lilla avdrag som man kan få i en enskild firma för lokalkostnader i bostaden. Dessutom är det mer fördelaktigt att ha icke avdragsgilla kostnader i ett aktiebolag än i en enskild firma, även om det sannolikt inte är något man strävar efter. I en enskild firma blir nämligen effekten densamma som att betala privat medan det i ett aktiebolag ”enbart” blir ett tapp på 21,4 % (bolagsskatten). För räkenskapsår som påbörjas 2021-01-01 och senare är bolagsskatten 20,6 %. 

Nackdelar med aktiebolag

Mer krävande administration i aktiebolag

Från början var aktiebolag en företagsform främst avsedd för större verksamheter. Det är också främst med tanke på dessa som bestämmelserna i aktiebolagslagen är skrivna. Bestämmelserna kan därför upplevas som betungande för aktiebolagen. För den som driver bolaget själv, dvs är enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och är ensam anställd, framstår det närmast som överdrivet att ha bolagsstämma och styrelsemöte som ska protokollföras såväl som att följa formaliteter. Precis som ekonomiska föreningar måste aktiebolag nämligen upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. Årsredovisningen är mer omfattande än det årsbokslut som ska upprättas för enskild näringsverksamhet liksom de flesta handelsbolag.

Krav på aktiekapital

Svenska aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. Du måste ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital när du startar ett privat aktiebolag. Det kan bestå av antingen kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Publika aktiebolag måste ha ett registrerat aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika aktiebolag som får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller notera dem på någon börs eller annan marknadsplats. Ett privat aktiebolag kan dock mycket väl ha ett registrerat aktiekapital som är större än både 25 000 kr och 500 000 kr, då det inte finns någon gräns uppåt.

Om du räknar med stora förluster i början

När du startar verksamheten ska du inte välja aktiebolag, om du räknar med förluster under de första åren. Det är nämligen väldigt viktigt att hålla koll på det egna kapitalet när man har aktiebolag, så att inte de sammanlagda förlusterna blir större än halva det registrerade aktiekapitalet. För så fort det händer har du endast åtta månader på dig att återställa det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) så att detta minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet. Gör du inte det måste du, för att undvika personligt betalningsansvar, likvidera bolaget. I ett sådant läge finns det två sätt att undvika likvidation. Antingen genom att tillföra medel i form av aktieägartillskott – dvs egna beskattade pengar som då blir ytterligare riskkapital förutom aktiekapitalet – eller genom att snabbt se till att bolaget får vinster som täcker förlusterna.

Enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är bättre i en sådan situation. Dessutom får du då under vissa förutsättningar kvitta underskott från nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst.

Omfattas av sjuklönesystemet samt högre sociala avgifter

Som ägare i ett aktiebolag omfattas du av systemet med sjuklön. Det är en nackdel eftersom du inte kan få någon sjukpenning från Försäkringskassan för de första 14 dagarna i varje sjukdomsperiod. Det är som om du har 14 karensdagar. Först från och med dag 15 kan du få ersättning (sjukpenning) från Försäkringskassan,  enskild näringsverksamhet och handelsbolag själv väljer antalet karensdagar (minst 1 och högst 90) innan Försäkringskassan betalar sjukpenning.

När det gäller socialavgiftsnivån är den högre i ett aktiebolag än i en enskild firma. Egenavgifterna är bara 28,97 % för den som har 7 karensdagar, jämfört med arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Väljer du fler karensdagar sjunker egenavgifterna. På vinster upp till 200 000 kr gäller dessutom en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter. 

I både aktiebolag och enskild näringsverksamhet är socialavgifterna lägre för pensionärer. Den som är född 1937 eller tidigare betalar varken arbetsgivaravgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild näringsverksamhet). För övriga pensionärer, som fyllt 65 år vid årets ingång är egenavgifterna 10,21 % och likaså arbetsgivaravgifterna. Så långt lika alltså. Men i enskild näringsverksamhet kan du få lägre egenavgifter (10,21 %) även innan 65 år, men då krävs att du tar ut full allmän pension (alltså även premiepension) under hela kalenderåret (januari–december). Från år 2020 kan du ta ut den allmänna pensionen från den månad du fyller 62 år.

Denna fördel gör att det kan vara en bra idé att ha enskild näringsverksamhet vid sidan av aktiebolaget under perioden 62–65 års ålder.

Ej lämpligt för vissa branscher

För kulturarbetare kan aktiebolagsformen vara olämplig. De får nämligen inte kvitta underskott av konstnärlig eller litterär näringsverksamhet mot inkomst av tjänst om de har ett aktiebolag. Däremot kan de göra det om de har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag.  Är du bildkonstnär är aktiebolagsformen extra ofördelaktig, eftersom du då måste redovisa 25 % moms på konstverken istället för 12 % eller ingen moms alls.

I aktiebolag får du inte göra avsättning till upphovsmannakonto, men tar du själv ut royalty från ditt bolag gäller bestämmelserna om upphovsmannakonto också för dessa inkomster. Aktiebolagsformen kan emellertid vara fördelaktig för ”lönsamma” bildkonstnärer och för kulturarbetare som sysslar med annat än bildkonst, t ex författare, eftersom man då ändå redovisar moms utan begränsningar. Du kan läsa mer om detta i Kulturarbetarboken.

När det gäller lantbruk förekommer det att själva fastigheten bedrivs som enskild näringsverksamhet medan man lägger in driften av lantbruket i ett aktiebolag. Det är mer eller mindre omöjligt för aktiebolag att förvärva lantbruksfastigheter på grund av kravet på förvärvstillstånd. Fördelarna med att driva lantbruk i aktiebolagsform är alltså inte så stora, åtminstone inte ur skattesynpunkt, med tanke på möjligheterna till räntefördelning och expansionsfond i enskild näringsverksamhet. Du kan läsa mer om detta i boken Jord- & skogsbruk.

Som ägare i ett aktiebolag omfattas du av systemet med sjuklön. Det är en nackdel eftersom du inte kan få någon sjukpenning från Försäkringskassan för de första 14 dagarna i varje sjukdomsperiod. Det är som om du har 14 karensdagar. Först från och med dag 15 kan du få ersättning (sjukpenning) från Försäkringskassan,  enskild näringsverksamhet och handelsbolag själv väljer antalet karensdagar (minst 1 och högst 90) innan Försäkringskassan betalar sjukpenning.

När det gäller socialavgiftsnivån är den högre i ett aktiebolag än i en enskild firma. Egenavgifterna är bara 28,97 % för den som har 7 karensdagar, jämfört med arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Väljer du fler karensdagar sjunker egenavgifterna På vinster upp till 200 000 kr gäller dessutom en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter. 

I både aktiebolag och enskild näringsverksamhet är socialavgifterna lägre för pensionärer. Den som är född 1937 eller tidigare betalar varken arbetsgivaravgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild näringsverksamhet). För övriga pensionärer, som fyllt 65 år vid årets ingång är egenavgifterna 10,21 % och likaså arbetsgivaravgifterna. Så långt lika alltså. Men i enskild näringsverksamhet kan du få lägre egenavgifter (10,21 %) även innan 65 år, men då krävs att du tar ut full allmän pension (alltså även premiepension) under hela kalenderåret (januari - december). Från år 2020 kan du ta ut den allmänna pensionen från den månad du fyller 62 år.

Denna fördel gör att det kan vara en bra idé att ha enskild näringsverksamhet vid sidan av aktiebolaget under perioden 62 - 65 års ålder.

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »