Skatt

 Skatt

– vi hjälper dig få grepp på företagets skatt

 Skatt har ända sedan starten för mer än 30 år sedan varit ett av våra kärnämnen. Vi är så pass engagerade i skatter att en vägg på kontoret i Näsviken pryds av devisen ”En dag utan moms är som en dag utan sol”. Och det finns mycket att vinna på att förstå företagets skatt och dra fördel av de möjligheter skattereglerna medger.    


3 skattetips

1.png

Sänk din lön och ta utdelning istället (aktiebolag)

För mindre bolag där ägaren kanske har andra inkomster än från det egna bolaget, kan en enkel skatteplanering vara att se till att bolaget genererar en sådan vinst att optimal utdelning kan ges. T ex genom att ägaren tar ut lite lägre lön och därigenom ökar bolagets vinst. Men är det egna bolaget den enda födkroken så bör i första hand lön tas ut upp till brytpunkten för statlig skatt. 

2.png

Utnyttja räntefördelning om du ligger över brytpunkten (enskild firma)

För dig som ligger över brytpunkten, så att du betalar statlig skatt, lönar det sig att använda reglerna om räntefördelning. För +65-åringar och för den som inte betalar statlig skatt kan det ofta vara bättre att låta bli räntefördelning. 

3.png

Inkomstuppdelning inom familjen (aktiebolag)

I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen för att den totala skatten på så sätt ska bli lägre. Dessutom kan inkomstuppdelningen vara ett sätt att planera pensions- och sjukpenninggrundande inkomst inom familjen. Notera dock att det finns en begränsning i form av en särskild stoppregel som gäller inkomstuppdelning inom familjen i fåmansföretag. 

Frågor och svar om skatt

 • Hur beräknar jag skatten i mitt aktiebolag?

  Svar:
  Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Skatten är proportionell, dvs det är samma procentsats oberoende av hur stor vinsten är. Från och med 2021 är bolagsskatten 20,6%. Du kan välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning.

  Som delägare i ett aktiebolag betalar du inkomstskatt på den lön du tar ut ur aktiebolaget precis som vilken löntagare som helst. På inkomster upp till brytpunkten (554 900 kr för 2022 och 613 900 kr för 2023) betalar du kommunal inkomstskatt. Skattesatsen varierar mellan kommunerna men genomsnittet i landet är ca 31,2%. Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med en statlig inkomstskatt på 20%.

  Dubbelbeskattningen av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Man kan därför säga att bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till dig som aktieägare. Du skattar sedan för utdelningen i din privata deklaration. Utdelning inom det så kallade gränsbeloppet beskattas med 20%. Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst med ca 32–57% beroende på inkomstnivå.   

 • Kan jag sänka min skatt genom skatteplanering?

  Svar: 

  Ja, skatteplanering innebär att du genom en eller en serie (lagliga) åtgärder minskar din skatt. Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och social­avgifter kan vara att:

  • Minska marginalskatten genom ­omfördelning mellan åren.
  • Minska den totala skatten på en inkomst.
  • Skjuta skattebetalningen framåt i ­tiden så att nuvärdet av ­betalningen blir lägre.
  • Omvandla arbetsinkomster till ­kapitalinkomster.
  • Undvika dubbelbeskattningen.


  I den här artikeln kan du läsa mer om skatteplanering

 • Vad blir skatten i min enskilda firma?

  Svar:
  All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

  Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egen­avgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv näringsverksamhet betalar egenavgifter, medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.

  Egenavgifter beskattningsår 2022 och 2023 (deklarationen 2023 och 2024)

  • Normal nivå = 28,97% (vid 7 karensdagar)
  • Födda 1937 och tidigare = 0%
  • Födda 1938–1956 = 10,21%
  • Födda 1957–1960 (vid uttag av hel ålderspension hela året) = 10,21%

  På inkomster upp till brytpunkten (554 900 kr inkomstår 2022 och 613 900 kr inkomstår 2023) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,2%. Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med 20% statlig inkomstskatt. 

  Hur stor den skattemässiga vinsten blir påverkas av reglerna om periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.

 • Blir min skatt lägre om jag tar utdelning istället för lön?

  Svar: 
  Lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (554 900 kr inkomståret 2022 och 613 900 kr inkomståret 2023) blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Intressanta artiklar om skatt

Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg168_ctl00
Bilförmån – så räknar du

En skattepliktig bilförmån uppkommer om du för privat bruk nyttjar en bil som du får disponera på grund av anställning eller uppdrag. Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privat bruk ska även detta beskattas. 

Läs mer »
Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg155_ctl00
Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Inkomståret 2023 är det högsta skattefria traktamentsbeloppet 2...

Läs mer »
Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg332_ctl00
Momsredovisning

Har du ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kr får du redovisa moms en gång per år. Redovisningsperioden är då densamma som räkenskapsåret. Du kan dock begära att få redovisa moms var tredje eller varje månad. Momsredovisningen gö...

Läs mer »
Dropshipping_505447084.jpg
Dropshipping och moms

Dropshipping har använts länge av främst e-handlare i många delar av världen, framförallt i USA, och har på senare år även fått fäste i Sverige. Poängen med dropshipping är att den gör det möjligt att driva e-handel utan att man behöver ha ett eget lager....

Läs mer »

Skatteplanering i fåmansföretag 

– onlinekurs för dig med aktiebolag

Onlinekurs där vi bland annat tittar på marginalskatteplanering, metoder för att skjuta upp beskattningen eller minska den totala beskattningen. Du får även tips och råd om skatteplanering med utdelning och kapitalvinst samt skatteplanering via utlandet.


Onlinekursen Bokföring

Skatt på eget uttag 

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redovisas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till marknadsvärdet.

Uttag påverkar inte verksamhetens resultat

Uttag ska bokföras, men transaktionen påverkar inte verksamhetens resultat. Det som händer är att företagets likvida medel minskar, samtidigt som kontot för dina egna uttag ökar. Varken intäkter, kostnader eller resultat påverkas alltså av uttaget, dvs din skattepliktiga inkomst berörs inte av uttaget.

Se till att ha pengar kvar till årets skatt

Du får alltså inte avdrag för de kontantuttag du gör. Du måste se till att du har kvar tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets skatt. Detta gäller särskilt dig som betalar för låg preliminär skatt. Om du är osäker på hur du ligger till rekommenderar vi att du gör en skattekalkyl.

Uttag får indirekta skatteeffekter

Dina egna uttag får dock vissa indirekta effekter, nämligen att företagets egna kapital (förmögenhet) minskar. När det egna kapitalet i företaget minskar får detta två (negativa) skattemässiga effekter:
• Kapitalunderlaget för räntefördelning minskar.
• Kapitalunderlaget för expansionsfond minskar.

Här kan du läsa mer om eget uttag av varor och tjänster och hur du kan göra en skattekalkyl


Skatt på utdelning 

Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Beskattningen inom gränsbeloppet är 20% medan tjänstebeskattningen är ca 32–57% (beroende på inkomstnivå). 

20% skatt inom gränsbeloppet

Skatten på normalutdelning (dvs utdelning inom gränsbeloppet) är 20%.

Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst. Några socialavgifter ska dock inte betalas på tjänstebeskattad utdelning.

Så beräknas gränsbeloppet

Årets gränsbelopp kan beräknas enligt schablonregeln (förenklingsregeln) eller genom en räntebaserad del och en lönebaserad del (huvudregeln).

Till detta får sparad utdelning läggas till när det totala gränsbeloppet beräknas.

Schablonbelopp

Enligt schablonregeln (förenklingsregeln) får årets gränsbelopp sättas till 275% av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret.

Schablonbeloppet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

BeskattningsårSchablonbelopp
2023195 250 kr
2022187 550 kr
2021183 700 kr
2020177 100 kr

Schablonregeln kan inte kombineras med löneunderlaget. Ägare som vill tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning måste använda sig av huvudregeln istället.

Räntebaserad utdelning

Den räntebaserade delen är omkostnadsbeloppet (vid årets ingång) multiplicerat med den så kallade klyvningsräntan som är SLR + 9 procentenheter.

Lönebaserad utdelning

Den lönebaserade delen av gränsbeloppet är 50% av hela löneunderlaget. Löneunderlaget består av alla kontanta löner, dvs även ägarlöner, kalenderåret före beskattningsåret. Observera att förmåner inte får räknas med. Ersättningar som täcks av statliga bidrag för lönekostnader får inte heller räknas med.

Spärreglerna

För att få tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning ska ägaren (eller någon närstående) året före beskattningsåret ha tagit ut kontant lön som motsvarar minst

 • 6 inkomstbasbelopp plus 5% av företagets kontanta lönesumma (inklusive skattepliktiga kostnadsersättningar), eller
 • 9,6 inkomstbasbelopp.

Här kan du läsa mer om utdelning i fåmansföretag


Har du koll på marginalskatten?

Marginalskatt är den procentuella skatt du skulle betala om du tjänade en krona till, dvs den skatt du betalar på en inkomstökning. 

Progressiv skatt

För löntagare och för dig med enskild näringsverksamhet är skatten på förvärvsinkomster progressiv, vilket innebär att procentsatsen ökar med inkomsten.

Den del av årets förvärvsinkomst som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt blir hårdare beskattad än den del som ligger därunder. Förklaringen är att statlig skatt – som ligger på 20 procent – bara tas ut på den överstigande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

För näringsidkare ligger brytpunkten för statlig skatt högre, då den räknas före schablonavdrag för egenavgifter/särskild löneskatt. Schablonavdraget ligger på 6–25 procent.

Marginalskatteplanering

Tidigare hade Sverige ett betydligt större skattetryck än i dag och då var det väldigt vanligt med olika typer av marginalskatteplanering med målet att minska den totala skatten. Även i dag är det ganska vanligt med marginalskatteplanering.

Idén med marginalskatteplanering är att du med hjälpa av olika åtgärder minskar din deklarerade inkomst under inkomstår då du ligger över brytpunkten, och skjuter upp skatten till ett senare eller ett tidigare (!) år när du ligger under brytpunkten. 

Räkna ut din marginalskatt

Enklaste sättet att ta reda på vilken marginalskatt man betalar är att titta i skattetabellen hur mycket skatt som dras på din lön idag och jämföra med hur mycket skatt som dras om du får ytterligare en tusenlapp i lön.

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!