Företagande / Åtgärder inför ett ägar- eller generationsskifte

Åtgärder inför ett ägar- eller generationsskifte

Faktagranskad artikel

Innan man på allvar förbereder en försäljning eller ett generationsskifte bör man undersöka och klargöra om ägarens ekonomi kan stärkas genom några väl genomtänkta åtgärder. 

Publicerad: 2019-03-10
Pensionsavsättningar

Ofta har löneuttaget av skatteskäl hållits nere, vilket slår tillbaka vid pensioneringen i form av lägre pension. Detta kan dock kompenseras genom extra engångsavsättningar, viket innebär att man köper i kapp pension.

Engångsavsättningarna ska göras i samband med överlåtelsen, men innan den är slutförd, så att den som tar över företaget inte drabbas av några obehagliga överraskningar.

Utdelning

Man bör också pröva om det finns möjlighet att på ett förmånligt sätt ta ut kapitalbeskattad utdelning före överlåtelsen.

Ta ut tillgångar för privat bruk

I ett ägarlett företag finns det ofta tillgångar som egentligen inte hör till företaget. Tillgångarna har anskaffats för privat bruk, men har (rätt eller fel) bokförts som tillgångar i företaget. Här är några exempel på sådana tillgångar som bör tas ut ur företaget:

  • Personbilar.
  • Personliga saker, exempelvis snöskotrar, lyxiga möbler, konst och elektronikprylar.
  • Försäkringar.
  • Konst och antikviteter.
  • Bostadsfastigheter och bostadsrätter.
  • Delägda tillgångar, exempelvis samägda inventarier.
Rent årsbokslut eller årsredovisning

Ta helst ut tillgångarna i så god tid att det inför överlåtelsen finns en årsredovisning (aktiebolag) eller ett årsbokslut där balans­räkningen rensats från tillgångarna. I samband med en överlåtelse kan Skatteverket ha ett extra stort intresse av att granska sådana transaktioner, så det är bättre att ha dessa gjorda under föregående räkenskapsår.

Exempel:
Nils har en enskild näringsverksamhet. Han vill överlåta verksamheten till ett av sina barn 1 september 2018. Då bör han ta ut de privata tillgångarna senast i december 2017, så att årsbokslutet per den 2017-12-31 är fritt från dessa tillgångar.

Personbilar

En personbil som används av ägaren som förmånsbil bör plockas ut ur företaget innan ägarskiftet, oavsett om det är fråga om ett generationsskifte eller en försäljning till utomstående. Företagaren beskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet.

På nätet finns ett antal kostnadsfria värderingstjänster. Du skriver in bilens registreringsnummer samt svarar på några frågor angående miltal och utrustning. Därefter får du ut ett värde, som du kan använda vid beräkningen av eventuell uttagsförmån. Använd det uppskattade priset vid köp från en privatperson, inte priset vid köp hos en bilhandlare.

Ett alternativ till att ta ut bilen privat är att sälja den till någon utomstående.

Leasingbilar

Leasingbilar finns inte med i balansräkningen, eftersom de inte ägs av företaget. De bör dock ändå köpas ut från leasingföretaget och sedan plockas ut ur företaget.

Personliga saker

En del företagare är förtjusta i att köpa in diverse saker till före­taget, saker som egentligen inte hör till verksamheten. Sådana saker bör också plockas ut i god tid innan överlåtelsen. Det kan vara svårt att fastställa marknadsvärdet på en iPad, en hemmabio­anläggning eller en etsning av någon känd konstnär, men man får försöka så gott det går.

Försäkringar

Privata försäkringar bör också plockas bort, speciellt sådana som inte blir aktuella efter en överlåtelse. Hit hör exempelvis pensionsförsäkringar och sjukförsäkringar.

Bostadsfastigheter och bostadsrätter

Företagaren kan ha en bostad i en fastighet eller bostadsrätt som företaget äger. Om företagaren vill bo kvar i bostaden även efter överlåtelsen, måste fastigheten eller bostadsrätten tas ut ur före­taget, såvida inte den nya ägaren går med på att hyra ut den även i fortsättningen.

Delägda tillgångar

Det förekommer att företaget eller företagaren äger tillgångar tillsammans med någon annan. Sådana arrangemang trasslar till det för en ny ägare. Därför bör sådana samäganden upplösas före överlåtelsen.

Det bästa är förstås om någon eller några av de andra delägarna löser in andelen. Om inte detta är möjligt, återstår att tillgången säljs och delägarna delar på köpeskillingen.

Fler tips och råd

I vår bok Ägarskifte i företag hittar du fler tips och råd inför ägar- eller generationsskiftet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!