Företagande / Enkelt bolag – t ex när du vill slippa handelsbolag

Enkelt bolag  

– t ex när du vill slippa handelsbolag 
Faktagranskad artikel

När du vill driva en verksamhet gemensamt med andra men inte vill bilda ett bolag är enkelt bolag ett alternativ. 

Publicerad: 2021-04-07

Ett enkelt bolag är när flera fysiska eller juridiska personer gemensamt driver en verksamhet. I ett enkelt bolag ansvarar varje del­ägare bara för sin del av skulderna och äger sin del av tillgångarna. För ingångna avtal ansvarar vanligtvis endast de bolagsmän som ingått avtalet vilket är en av fördelarna jämfört med det solidariska ansvar som gäller i handelsbolag.

Enkla bolag omfattas av reglerna i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Reglerna är dispositiva, dvs man kan avtala om att vad som ska gälla istället för vad lagen säger.

Registrering?

Ett enkelt bolag kan inte registreras. Däremot kan delägarna i ett enkelt bolag registreras hos Bolagsverket. Det visar vilka som ingår i det enkla bolaget men ger inget namn­skydd. För namnskydd, ­måste någon av delägarna registrera namnet som enskild firma och låta det enkla bolaget använda namnet.

Exempel på enkla bolag

Exempel på enkla bolag är konsortier, dvs när flera företag sam­verkar i exempelvis ett större byggprojekt. Ett annat exempel är när en lantbruksfastighet eller ett hyreshus ägs av flera personer som driver lantbruket respektive fastighetsförvaltningen gemensamt. Eller när två hantverkare eller konstnärer ska jobba tillsammans med ett projekt.

Ett aktieägaravtal är i sig ett enkelt bolag liksom tipsbolag, aktiesparklubbar och premieobligationskonsortier.

Fakturering metod 1 – en syns utåt

Vid faktureringen kan man välja att en av delägarna syns utåt med sitt F-skattebevis och sitt momsregistreringsnummer och därmed står som ansvarig gentemot kunden. Sedan fakturerar de övriga delägarna i det enkla bolaget i sin tur den som fakturerat till ­kunden. Som en sorts underleverantörer alltså.

Metod 2 – delägarna turas om

En annan variant är att delägarna turas om att fakturera kunderna så att var och en under räkenskapsåret redovisar de intäkter som denne ska skatta för. Det gäller då att de sammanlagda fakturabeloppen stämmer när året är slut. Annars får man utjämna genom intern­fakturering enligt metod 1. Nackdelen med denna metod är att ­kunderna kan bli förvirrade av att betala fakturor till olika mottagare från vad som upplevs som samma leverantör.

Metod 3 – gemensamma fakturor

Ett tredje sätt är att göra gemensamma fakturor där alla bolagsmän står som avsändare. Man kan då ha ett gemensamt konto dit faktura­beloppet inbetalas. Detta är förmodligen ovanligt, och väcker vissa juridiskt intressanta frågor. Står fakturautställarna solidariskt ansva­riga för produkterna som faktureras, eller har var och en ansvar i förhållande till den andel denne har i det enkla bolaget?

Inköp

Vid inköp kan samt­liga delägare stå som betalare och fakturamottagare. De äger då var sin andel i det som köps in. Var och en bokför sin andel av inköpet och lyfter sin andel av momsen. Som verifikation använder de bolagsmän som inte har originalfakturan en kopia av denna.

Man kan också göra så att man turas om att göra inköp, och ser till att det blir rättvist under året. Eller att en av delägarna gör alla inköp (och därmed också står den största risken) eftersom det kanske är enklast.

Inkomstdeklarationen

Ett enkelt bolag deklarerar inte självt. Varje bolagsman tar upp sin andel av näringsverksamhetens resultat i sin inkomstdeklaration (blankett NE om bolagsmannen är en fysisk person). Varje fysisk person som är delägare är alltså enskild närings­idkare trots att verksamheten bedrivs gemensamt.

Gemensam redovisning

I vissa fall kan det vara praktiskt med en gemensam redovisning av det enkla bolagets verksamhet, så kallad representant­redovisning. Någon av delägarna utses att redovisa

  • Samtliga inkomster
  • Samtliga utgifter
  • Skattemässiga avskrivningar.

Representanten för in samtliga belopp för det enkla bolagets i sin inkomstdeklaration. Detta görs på blankett NE om bolagsmannen är en fysisk person. Därefter fortsätter han genom att ta upp sin andel av resultatet  och fyller i ­resten av blanketten enligt egna förhållanden.

De övriga delägarna redovisar endast sin del av resultatet på sina egna deklarationsblanketter (NE) och därefter resten av blanketten enligt sina egna förhål­lan­den. Personnumret på den som lämnat redovisningen för det enkla bolaget fylls i på NE-blanketten.

Tillgångarna

Det enkla bolaget äger inte tillgångarna, utan varje bolagsman äger sin andel av tillgångarna och gör avskrivningar på sin andel. Bolagsmännen gör varsin beräkning av ­räntefördelning och expansionsfond och tar där upp sin andel av tillgångarna och skulderna.

Skattedeklarationen – representantredovisning...

Om bolagsmännen vill redovisa moms samt arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag gemensamt, kan bolaget registrera en representant (momsrepresentant) som får ett speciellt registreringsnummer från Skatteverket. Detta registreringsnummer används vid redovisning av moms och arbetsgivaravgifter för det enkla bolaget, och kopplas till ett särskilt skattekonto.

För att registrera en representant måste samtliga i det enkla bolaget underteckna en gemensam anmälan till Skatteverket.

Momsen redovisas var tredje månad (eller månatligen) via skatte­deklarationen. Övriga bolagsmän redovisar inte någon moms om det finns en utsedd representant.

Representantnumret används även när det enkla bolagets kontrolluppgifter lämnas.

Om representanten har någon annan verksamhet vid sidan av det enkla bolaget, t ex en enskild firma, görs all redovisning för denna verksamhet på dennes vanliga skattekonto, kopplat till dennes person­nummer.

Att en representant registreras innebär inte att denne ensam blir ansvarig för moms och arbetsgivaravgifter. Alla bolagsmän är fort­farande ansvariga för sina andelar av bolagets moms och arbets­givar­avgifter.

Om representanten inte sköter redovisningen kan Skatteverket ­kräva att var och en av bolagsmännen i fortsättningen ska redovisa och betala sin andel av bolagets moms och arbetsgivaravgifter.

Varje bolagsman, inklusive representanten, ska göra ­var sin Företagsregistrering (blankett 4620) via verksamt.se eller direkt till Skatte­verket. Detta beror på att det enkla bolaget inte är ­något skattesubjekt. Varje delägare måste därför stå för sin egen F-skatt.

....eller individuell redovisning

Om det enkla bolaget inte registrerar någon representant redovisar var och en av bolagsmännen sin andel av bolagets moms och arbetsgivaravgifter. Har bolagsmannen dessutom en (annan) enskild näringsverksamhet slås denna ihop med andelen i det enkla bolaget.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!