Indirekta kostnader

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.

Några exempel på kostnadsposter som normalt hör till gruppen indirekta kostnader:

• ägarlöner

• styrelsearvoden

• administrativa kostnader

• personalkostnader för personal som arbetar i olika resultatenheter

• lokalkostnader för gemensamma lokaler

• finansiella kostnader för gemensamma krediter etc.

Inom företagsekonomin delas företagets totala kostnadsmassa in i indirekta och direkta kostnader. Den här indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets internredovisning samt inom räkenskapsanalys.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.