Styrelse

En styrelse består av en grupp valda ledamöter som utövar ledningen i företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

Bland annat aktiebolag, samfällighetsföreningar och  ekonomiska föreningar måste enligt lag ha en styrelse.

Aktiebolag

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Bestämmelserna inleds med den allmänna principen att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det betyder att styrelsen är ansvarig mot intressenterna för allt som händer bolaget. Har styrelsen utsett en verkställande direktör (vd) i bolaget ansvarar denne för den löpande driften, vilket inte fritar styrelsen från ansvaret för sina uppgifter.

Styrelsen väljs normalt av bolagsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i bolagsordningen. Det är inte tilllåtet att låta verkställande direktören utse styrelseledamöter. Uppdraget får inte sträcka sig längre än till den ordinarie bolagsstämma som ska hållas fjärde kalenderåret efter valet. En ledamot kan dock väljas om hur många gånger som helst. I publika aktiebolag måste styrelsen ha minst tre ledamöter. I privata aktiebolag räcker det med en eller två ledamöter, men med färre än tre ledamöter måste det finnas minst en suppleant (reserv).

Ekonomisk förening

Styrelsen i en ekonomisk förening ska se till att föreningens organisation fungerar ordentligt och att förvaltningen av föreningens angelägenheter görs på ett bra sätt.

I organisationen ingår att det finns fastlagda rutiner för redovisningen och handhavandet av föreningens pengar. Styrelsen ska rätta sig efter stadgarna, föreningsstämmans beslut och lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen väljs normalt av föreningsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i föreningens stadgar. Mandatperioden ska framgå av stadgarna och får inte överstiga fyra räkenskapsår. En ledamot kan dock väljas om hur många gånger som helst. Styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter och det måste alltid finnas en styrelseordförande.

Stiftelse

Endast stiftelser med egen förvaltning behöver ha en styrelse. Har stiftelsen anknuten förvaltning, förvaltas den av en juridisk person (vars styrelse har det yttersta ansvaret).

I stiftelsens föreskrifter bör det finnas uppgift om antalet styrelseledamöter, mandattid, hur styrelsen tillsätts, regler för beslutförhet mm. Registreringspliktiga stiftelser måste omedelbart anmäla alla ändringar av styrelsens sammansättning och ändring av stiftelsens postadress till registreringsmyndigheten (länsstyrelsen i det egna länet).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.