Verkställande direktör (vd)

Verkställande direktör är en person i ett aktiebolag som ska sköta den löpande verksamheten och se till att företagets redovisning och liknande är i ordning.

Vd har rätt att fatta beslut och ingå avtal om sådant som ingår i bolagets normala löpande verksamhet. Större frågor är däremot styrelsens sak att fatta beslut om. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den instruktion till vd som styrelsen utarbetar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör. I dessa bolag får vd och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag får styrelsen utse vd. Det finns inget hinder mot att utse styrelsens ordförande till vd.

Vd har tillsammans med styrelsen ansvar för att årsredovisningen lämnas i tid till Bolagsverket. Görs inte detta kan vd bli personligt betalningsansvarig för skulder som uppkommer. Detsamma gäller om vd inte ser till att göra en kontrollbalansräkning och vidta åtgärder i tid när bolagets aktiekapital har förbrukats till mer än hälften.

Om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och beslutet leder till skada för bolaget kan bolagsstämman kräva att vd ska ersätta skadan.

För att bolagets intressen inte ska åsidosättas i fall där vd kan ha avvikande intressen finns regler om så kallat ställföreträdarjäv. Reglerna innebär att vd inte får handlägga ärenden där vd är jävig.

Motsvarande bestämmelser gäller i ekonomiska föreningar. Bostadsrättsföreningar kan inte ha vd. I andra företagsformer, exempelvis stiftelser och ideella föreningar förekommer det att man kallar verksamhetsledaren för vd trots att det inte finns något lagstöd för att ha en vd.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.