Skatt / Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

Faktagranskad artikel

Nu är det beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. 

Publicerad: 2019-05-15
Nuvarande regler

Enligt dagens regler är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem närmast föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är också kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt, har ägt andelar i ett annat fåmansföretag i vilket andelsägaren eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning under nämnda tid.

Undantagsregelns utformning

Förutsättningarna för att den nya undantagsregeln ska få tillämpas är att

  • karensbolaget har överlåtit en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en verksamhetsgren,
  • ägaren eller dennes make inte har ägt andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret (varken direkt eller indirekt),
  • ägaren eller någon annan närstående (än den aktiva närstående som är verksam i verksamhetsföretaget) under minst fem av de senaste sju beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och
  • det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad, t ex olika avtal eller transaktioner som innebär att inkomster förs över till karensbolaget efter ägarskiftet.

De ändrade reglerna vid generationsskiften (ägarbyten) gäller för andelar, rörelser eller verksamhetsgrenar som överlåts från och med 1 juli 2019.

Direkta och indirekta innehav

Vid bedömningen om andelarna är kvalificerade på grund av verksamhet i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som andelsägarens företag, omfattas idag bara verksamhet i företag som andelsägaren äger direkt. Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2020 och senare ska bedömningen även omfatta indirekt ägda företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!