Skatt / Stämpelskatt

Stämpelskatt – vad är det?

Faktagranskad artikel

Stämpelskatt är en omsättningsskatt som tas ut vid förvärv av fast egendom genom köp eller byte. Vid fastighets­förvärv kallas stämpelskatten (plus expeditionsavgiften) ibland för lagfartskostnad. 

Publicerad: 2023-01-10
Stämpelskatt vid förvärv av fastighet

Stämpelskatt tas inte ut vid benefika överlåtelser, dvs vid bodelning, arv, testamente eller gåva.
Vid gåva förekommer det att gåvotagaren betalar en viss ersättning för fastigheten. Även om transaktionen benämns gåva blir det ändå stämpelskatt om betalningen är minst 85% av taxeringsvärdet. Här jämför man betalningen med taxeringsvärdet året före det att lagfarten beviljas.

Exempel:
En förälder ger i slutet av 2022 en fastighet till sin dotter. Fastigheten har för 2022 ett taxeringsvärde på 1,1 milj kr. Dottern betalar 880 000 kr för fastigheten. Eftersom betalningen för fastigheten är lägre än taxerings­värdet för överlåtelseåret räknas överlåtelsen som en gåva.

Lagfarten beviljas i februari 2023. För att avgöra om dottern ska betala stämpelskatt jämförs betalningen med taxeringsvärdet för 2022 (året före det år då lagfarten beviljas). Betalningen är endast 880 000/1 100 000 = 80% av taxeringsvärdet. Därmed blir det ingen stämpelskatt på överlåtelsen.
Skulle lagfarten ha beviljats redan under 2022 hade man utgått från ­taxeringsvärdet för 2021, vilket var 900 000 kr. Det hade inneburit att betalningen varit 880 000/900 000 = 97,8% av taxeringsvärdet, och då hade dottern blivit tvungen att betala stämpelskatt.

Stämpelskatt betalas också vid fastighetsinteckning, dvs vid uttag av pantbrev. 

Ansvarig för betalning

Vid fastighetsköp ansvarar både köparen och säljaren för att stämpel­skatten betalas. Normalt gör dock parterna upp om att köparen ska betala stämpelskatten. Lantmäteriet debiterar normalt köparen eller ingivaren, oavsett vad parterna har avtalat. Vid inteckning är det den som har ansökt om inteckning som är ansvarig för att stämpelskatten betalas.

Stämpelskattens storlek

Stämpelskatten i samband med lagfart är 1,5% för privatpersoner och 4,25% för juridiska ­perso­ner (utom dödsbon och bostadsrätts­föreningar), och beräknas på det högsta av betalningen och taxer­ings­värdet. Minimibeloppet är 50 kr.

Exempel:
Taxeringsvärdet är 100 000 kr och betalningen för fastigheten 90 000 kr. Stämpelskatten beräknas utifrån taxeringsvärdet 100 000 kr.

Stämpelskatten för inteckning av fast egendom och tomträtt är 2% av pantbrevets belopp.

Expeditionsavgifter 

Förutom stämpelskatten tillkommer följande expeditionsavgifter vid lagfart och inskrivningar:

  • inskrivningsbevis 825 kr per lagfart
  • pantbrev 375 kr per pantbrev.
Transportköp

Det förekommer att man gör två på varandra följande köp av en och samma ­fastighet. I vissa fall slipper man då betala dubbla stämpelskatter. Sådana affärer kallas transportköp. Det kan vara exempelvis att ett dödsbo säljer en fastighet till en dödsbodelägare som sedan säljer den vidare till sitt barn.

Ingen stämpelskatt

Överlåts ett köp av en fastighet utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än 

  • tiden för tillträdet
  • tiden för betalningen 
  • sättet för betalningen i den mån ändrade inteckningsförhållanden påkallar det

ska stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet. Fastigheten ska alltså överlåtas på i princip oförändrade villkor. Andra förändringar i köpevillkoren än de ovan angivna gör att stämpelskatt tas ut på samtliga köp.

Ansökan inom samma tid som för första köpen

Man får dock bara skattebefrielse för de tidigare köpen om lagfart för samtliga köp söks inom den tid som gäller för det första köpet, dvs normalt efter tre månader från att ett bindande köpeavtal har upprättats.

Avräkning

Har skatten för tidigare köp redan betalats avräknas beloppet eller beloppen från skatten på det sista köpet. Om skatten inte kan avräknas helt får man återbetalning.

Undantag vid koncernförhållanden

Skattebefrielse medges inte, om 

  • den som överlåtit egendomen är en juridisk person som har köpt egendomen från en annan juridisk person, som ingår i samma ­koncern, och
  • den som förvärvat egendomen är en juridisk person som är moderföretag eller dotterföretag till den som överlåtit egendomen till förvärvaren.

I en situation där en person äger två bolag blir undantaget inte aktuellt, utan ett sådant köp kan betraktas som transportköp med skattebefrielse.

Även tomträtt

Bestämmelserna om transportköp gäller även vid upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt. Man talar då om inskrivning i stället för lagfart. Här gäller samma tidsfrist på tre månader.

Ansökan om skattebefrielse

Begäran om skattebefrielse ska göras i samband med ansökan om lagfart eller inskrivning. Överlåtaren och förvärvaren ska skrift­ligen samt på heder och samvete intyga 

  • att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller ska lämnas utöver vad som framgår av det ingivna över­låtelsedokumentet,
  • att parterna inte heller på något annat sätt avtalat om tillägg till eller någon annan ändring i villkoren för tidigare förvärv än vad som angetts i överlåtelsedokumentet samt
  • att koncernförhållanden enligt ovan inte föreligger.

Exempel:
Karin S ansökte om lagfart på en fastighet, och angav i ansökan att det var fråga om ett transportköp. Hon lämnade dock inte in någon intyg, så inskrivningsmyndigheten påförde henne stämpelskatt på båda förvärven.
Karin S överklagade och ärendet gick till Högsta Domstolen, som fann att inskrivningsmyndigheten hade handlagt ärendet korrekt. Det kan inte vara myndighetens uppgift att efterforska ett intyg. Detta visar att det är viktigt att intyget lämnas in i samband med ansökan.
(NJA 1994 s 150)

Separata ansökningar om lagfart

Observera att det måste finnas en skriftlig ansökan om lagfart för varje förvärv.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!