Juridik / Nya bestämmelser på fastighetsområdet

Nya bestämmelser på fastighetsområdet

Faktagranskad artikel

Sedan den 1 juli 2020 gäller några nya bestämmelser inom fastighetsområdet. Bland annat kan samfällighetsföreningar registreras elektroniskt och en trappregel har införts vid kraftiga höjningar av arrende.

Publicerad: 2020-08-06
Digital anmälan till Lantmäteriet 

Tidigare har alla registreringsanmälningar till Lantmäteriets samfällighetsregister behövts göras i pappersform, men nu inrättas möjlighet att göra anmälan digitalt med hjälp av e-legitimation.

Nytt är också att personnummer ska anges för styrelseledamöter, suppleanter och särskilda firmatecknare. Tidigare har endast adressuppgifter behövts. Om ingen annan ändring ska registreras innan dess behöver personnummer inte registreras förrän 1 januari 2022.

Vid en stadgeändring har man tidigare endast behövt skicka in ett protokollsutdrag med den nya lydelsen av ändrade eller nya paragrafer. Detta har medfört att om någon har begärt uppgift om en samfällighetsförenings stadgar har Lantmäteriet behövt plocka fram upp till ett tjugotal ändringsuppgifter och skicka till den som begärt stadgarna. Nu införs en bestämmelse om att ett exemplar av hela stadgarna i den aktuella lydelsen ska bifogas när en stadgeändring anmäls.

Trappregel införs vid stora avgiftshöjningar

Bostadsarrende är när någon arrenderar mark för att ha ett bostadshus, oftast ett fritidshus, på marken. Ibland släpar nivån på arrendeavgiften efter, och jordägaren har behov av att höja den. Om höjningen är avsevärd kan arrendatorn begära att arrendenämnden gör en opartisk prövning av nivån på arrendet.

Nytt är att arrendenämnden kan besluta att en väsentligt höjd arrendeavgift (till en i och för sig rimlig nivå) inte ska slå igenom direkt utan ska införas successivt, genom en så kallad trappregel. Detta för att förenkla för bostadsarrendatorn att hantera stora avgiftshöjningar. Höjningen ska normalt infasas årsvis under en tid av tre till fem år.

Denna variant anses vara bättre än en detaljerad och lagstiftad indexhöjning.

Uppsägning och villkorsändring av arrende

Enligt tidigare bestämmelser skulle en uppsägning eller begäran om villkorsändring av ett avtal om bostads- eller jordbruksarrende normalt meddelas motparten genom delgivning. Detta kunde orsaka en betydande arbetsinsats för den part som ville åstadkomma förändringen. Delgivningsförfarandet medförde dessutom ofta en viss irritation hos motparten, vilket upplevdes som ett större problem och innebar att förutsättningarna för att komma överens om en ny avgift eller andra avtalsvillkor försämrades.

Riksdagen har därför beslutat om ett förenklat förfarande som innebär att kravet på delgivning tas bort. Istället räcker det att skicka ett rekommenderat brev om uppsägningen respektive begäran om villkorsändring.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!