Juridik

Juridik
– få koll på affärsjuridiken och familjejuridiken

Både som företagare och som privatperson kommer du i kontakt med juridiska frågor. Som företagare handlar det om affärsjuridik, t ex avtalsrätt och arbetsrätt, och som privatperson handlar det ofta om familjejuridiska frågor, t ex regler om arv och bouppteckning. Inom båda dessa områden har vi böcker och mallar som hjälper dig förstå och upprätta nödvändiga dokument. 

Några vanliga frågor inom affärsjuridiken

Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_qna_paragraph_paragraphImg
När anses ett avtal ha uppkommit?

Grundmodellen för hur ett avtal ingås finns reglerat i avtalslagen. För att ett avtal ska komma till stånd krävs tre saker:

  • ett anbud (ett erbjudande, en offert),
  • en accept (ett svar), och
  • att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

Om samtliga tre punkter är uppfyllda, har ett avtal kommit till stånd.

Exempel
Stefan skickar en offert på en bil för 200 000 kr till Johan. Erbjudandet gäller t o m 1 maj 2022. Johan svarar 28 april att han vill köpa bilen. Ett bindande avtal har uppstått och ingen av parterna kan dra sig ur affären.

Avtal kommer ofta till genom en offert.

Om accepten inte har samma innehåll som anbudet är accepten oren. Då räknas accepten som ett nytt anbud.

Ett anbud blir bindande för den som lämnar det i samma ögonblick som det kommer fram till mottagaren. Denna bundenhet är ensidig på det sättet att mottagaren inte blir bunden av det eventuellt kommande avtalet förrän han eller hon lämnat ett antagande svar på anbudet – en accept. Bundenhet för anbudslämnaren gäller tills vidare, men kan begränsas dels genom de tidsfrister som gäller enligt avtalslagen och dels genom att anbudslämnaren kan sätta en tidsfrist inom vilken han eller hon vill ha ett svar på anbudet. 

Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6128_dc6128_paragraphImg
Är betalningstiden på en faktura alltid 30 dagar?

Nej, någon lagstadgad krediträtt för köparen existerar inte. Om inte annat avtalats mellan köpare och säljare i förväg, ska köparen betala när säljaren begär det. Parterna är dock fria att komma överens om en kredittid, vilket vanligen görs på fakturan eller i köpeavtalet genom att man anger 10, 20 eller 30 dagars betalningstid. Dröjsmålsränta får dock normalt inte tas ut förrän tidigast efter 30 dagar. 

Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6129_dc6129_paragraphImg
Vilka avtal måste egentligen bevittnas?

Huvudregeln är att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för att vara giltiga. Det finns bara ett fåtal undantag från denna huvudregel, nämligen

  • testamenten, som måste bevittnas av två personer (vittnena ska även intyga att testator är vid sina sinnens fulla bruk mm)
  • erkännande av faderskap, som ska vara bevittnat av två personer
  • i lagfartssammanhang där det krävs att säljarens namnteckning är bevittnad av två personer för att lagfart ska beviljas
  • framtidsfullmakter, som ska bevittnas av två personer.

Även vid avtal där det inte finns några formella krav på bevittning,kan det i bevissyfte vara vettigt att någon eller några bevittnar avtalet. Dessa vittnen kallas bevisvittnen.

 

Bouppteckning och arvskifte

– onlinekurs med Björn Lundén

I den här webbkursen visar Björn Lundén hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett arvskifte genomförs. Många praktiska exempel visar hur du gör i praktiken och underlättar förståelsen.

Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6130_dc6130_productCplpg3143_productImg

 Intressanta artiklar om juridik

Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6131_dc6131_cArticleListpg182_ctl00
Samboegendom – vad gäller?

Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning. Sambolagen gäller alltså inte all egendom som tillhör samborna. Vid en bodelning ska samborna dela på all samboegendom. 

Läs mer »
Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6131_dc6131_cArticleListpg183_ctl00
Arv och arvsregler

Vid dödsfall övergår den avlidnes tillgångar till arvtagarna genom den legala arvsordningen eller genom testamente. Vilka som ärver bestäms i den bouppteckning som ska lämnas till Skatteverket. 

Läs mer »
Temasidor - Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6131_dc6131_cArticleListpg299_ctl00
Testamente

När behövs ett testamente? Vilka formkrav finns för ett testamente? Kan det registreras? Hur ska ett testamente förvaras och hur gör man ändringar i det? Här får du en genomgång. 

Läs mer »

Några vanliga familjejuridiska frågor

Ärver särkullbarnet mitt företag?

Ett vanligt konfliktämne när det gäller företag och familjejuridik är särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång när föräldern avlider och behöver alltså inte vänta tills efterlevande make går bort. Detta kommer ofta som en överraskning för den efterlevande maken.

Effekten kan bli att särkullbarnet ärver hela företaget eller att barnet och efterlevande make blir samägare till företaget. Det är inte alltid önskvärt eftersom företaget kan vara makarnas huvudsakliga inkomst och det kan rentav vara så att den efterlevande maken har avstått från annat arbete för att hjälpa till i verksamheten.

Särkullbarnet kan avstå från arvet så att den efterlevande maken kan driva företaget vidare. Om så inte är fallet kan ett testamente och/eller livförsäkringar vara en lösning för den efterlevande maken:

  • En livförsäkring kan möjliggöra för den efterlevande maken att lösa ut särkullbarnet.
  • Ett testamente kan reducera särkullbarnets arv till hälften (den så kallade laglotten, som ett barn alltid har rätt att få ut). Resterande del går till den efterlevande maken. I testamentet kan man bestämma att särkullbarnet ska ha resterande del av arvslotten först när den efterlevande maken har gått bort.

Exempel:
Ayla har ett aktiebolag och är gift med Alex. Om Ayla går bort vill de båda makarna att Alex ska kunna driva företaget vidare. Men problemet är att Ayla har ett särkullbarn.

Ayla skriver av den anledningen ett testamente med innebörden att hennes särkullbarn får ut sin laglott när hon går bort och resterande del av arvslotten när Alex avlider. För att säkerställa att Ayla kan lösa ut särkullbarnet (så att särkullbarnet får ut laglotten) tecknar makarna en livförsäkring.

Bör jag som företagare skriva äkenskapsförord?

Det beror på. När en av makarna driver företag kan det vara nödvändigt att göra ett äktenskapsförord för att skapa arbetsro för alla som är inblandade i företaget. De övriga delägarna och de anställda behöver då inte oroa sig för att en företagsledares make kan tvinga sig in i företaget. Det är inte heller ovanligt att den som ska gifta sig är skyldig enligt villkor i ett aktieägaravtal att göra aktierna i bolaget till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Går det att göra barnen arvlösa genom testamente?

Detta är en fråga vi får överraskande ofta. Svaret är att ett barn har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Säg att den avlidne har två bröstarvingar (t ex barn) och en kvarlåtenskap på en halv miljon kr. Då är vardera barns arvslott 250 000 kr och laglotten, som barnet har rätt att kräva, 125 000 kr. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!