Juridik / Skilsmässa

Skilsmässa – så går det till

Faktagranskad artikel

Ett annat ord för skilsmässa är äktenskapsskillnad. Att ­skilja sig är en avgörande juridisk och känslomässig ­process. Här tar vi upp hur man ansöker om äktenskapsskillnad. I slutet av kapitlet finns exempel på blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad. Vi beskriver också reglerna för betänketid och fullföljd av ansökan. 

Publicerad: 2019-12-03

För att skiljas måste man få en dom om äktenskapsskillnad. Dom­stolen kan i vissa fall döma till äktenskapsskillnad genast, i andra fall först efter det att makarna har haft en betänketid.

Ett mål om äktenskapsskillnad tas upp av tingsrätten som hör till den ort där någon av makarna bor.

Äktenskapsbalken 14 kap 3 §

Gemensam ansökan

Är makarna överens om att skiljas och om hur de ska lösa vårdnaden om barnen, underhållsbidrag mm, kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Ansökan ska vara underskriven av makarna eller deras ombud. När ett ombud ska skriva under kräver tingsrätten en skriftlig fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda maken.

På Sveriges domstolars hemsida (domstol.se) finns en e-tjänst för gemensam ansökan om skilsmässa.

Enskild ansökan

Om man inte är överens kan en av makarna stämma den andre i tingsrätten. Detta låter litet dramatiskt, men bygger på att tings­rättens maskineri med kallelse och delgivning ska komma igång och att man faktiskt ska avgöra en tvist mellan makarna.

Ansökan ska innehålla ett yrkande om äktenskapsskillnad och eventuella yrkanden i fråga om vårdnad, underhåll mm.

Stämningsansökan ska vara underskriven av den som ansöker om stämning. När maken har anlitat ett ombud ska stämningsansökan skrivas under av ombudet. Ansökan ska då också innehålla en fullmakt till ombudet som visar att ombudet agerar på uppdrag av maken.

Bilagor

Ansökan ska innehålla ett personbevis för äktenskapsskillnad som inte får vara äldre än tre månader. Det beställs hos det lokala ­skattekontor där makarna är folkbokförda eller där en av makarna är folkbokförd. Det kan också enkelt beställas från Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, eller på service­telefonen 020-567 000. De skickas då till den adress där beställaren är folkbokförd.

Tingsrätten tar ut 900 kr i ansökningsavgift. Det är samma avgift för en enskild ansökan som för en gemensam ansökan.

Ansökan skickas till tingsrätten på den ort där någon av makarna har sitt hemvist. Med hemvist menas i allmänhet den ort där någon av makarna var folkbokförd 1 november året innan ansökan. Om ingen av makarna har sitt hemvist i Sverige ska ansökan lämnas till Stockholms tingsrätt.

Snabb skilsmässa

Domstolen kan döma till äktenskapsskillnad genast om makarna  är överens om att skiljas och ingen av dem har vårdnaden om ­något hemmavarande barn (oavsett vems) under 16 år, eller  lever åtskilda sedan minst två år. En gemensam ansökan där makarna inte måste ha betänketid kan i regel handläggas av domstolen på en till två veckor. Handläggnings­tiden i de fall där endast en av makarna gör ansökan är längre.

Betänketid

Ett mål om äktenskapsskillnad är ett så kallat indispositivt tvistemål. Det innebär bland annat att domstolen på egen hand avgör om makar­na ska ha betänketid eller inte. Makarna kan alltså inte kräva att slippa betänketid.

Betänketiden innebär endast att makarna ska räknas som gifta ytterligare en tid. Det innebär bland annat att en make som vill gifta om sig måste vänta med det tills betänketiden löper ut. Däremot finns inga krav på att makarna ska fortsätta bo ihop under betänketiden.

Båda makarna vill skiljas

Om makarna är överens om att skiljas har de rätt till skilsmässa utan betänketid. Finns det barn under 16 år i familjen måste dock makarna ha betänketid innan de kan få en dom på äktenskapsskillnad (läs mer om detta längrte fram i avsnittet Barn i hushållet). Det förekommer också att båda makarna bestämmer att de vill ha betänketid.

En make vill inte skiljas

Makarna ska alltid ha betänketid om båda begär det. Om endast en av makarna vill skiljas ska makarna alltid ha betänketid innan skilsmässan går igenom. Detta gäller också då en av makarna har lämnat in skilsmässoansökan och den andra över huvud taget inte förklarar för domstolen vad han vill.

Äktenskapsbalken 5 kap 1–2 §§, 14 kap 6 §
Prop 1973:32 sid 141

Barn i hushållet

Även om makarna är ense om att skiljas så snabbt som möjligt, kan de vara tvungna att ha betänketid. Det gäller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett eller flera egna barn under 16 år som maken har vårdnad om. Barnet behöver alltså inte vara makarnas gemensamma för att makarna ska ha betänketid.

Makar utan barn – eller som har barn över 16 år, eller om barnen inte bor hemma – behöver alltså inte ha någon betänketid. De kan få igenom skilsmässan omedelbart om de är eniga om detta.

Makar som bor isär

Om makarna har bott isär sedan minst två år, har var och en av dem rätt att få en dom på skilsmässa utan betänketid. Det spelar ingen roll varför de har bott isär.

Rätten till omedelbar skilsmässa gäller oavsett om den andra maken motsätter sig skilsmässan eller om det finns barn under 16 år.

Domstolen ska i princip godta makarnas påståenden om att de har bott isär, men de måste normalt bifoga utdrag ur folkbokföringen som visar att de varit skrivna på olika håll. Om en av makarna protesterar och hävdar att paret ändå har bott ihop under tvåårs­perioden måste domstolen undersöka detta.

Äktenskapsbalken 5 kap 1–2, 4 §§

Äktenskapshinder

Om makarna har gift sig trots att de är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller registrerad partner och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.

Om det är fråga om tvegifte eller månggifte, har var och en av makar­na i det tidigare äktenskapet rätt att få detta upplöst utan betänketid.

Äktenskapsbalken 5 kap 5 §

Beräkning av betänketid

Betänketiden är sex månader från det att makarna lämnar in ­ansökan om skilsmässa. Om det endast är den ena maken som ansöker börjar betänketiden löpa när den andre maken delges skilsmässo­ansökan. Det är tingsrätten som ser till att den andre maken delges ansökan.

Äktenskapsbalken 5 kap 3 §

Fullföljande krävs efter betänketiden

Efter de sex månadernas betänketid kan makarna (eller en av dem) fullfölja ansökan genom en särskild begäran om äktenskapsskillnad hos rätten. De har sex månader på sig att göra detta, dvs ett år från att betänketiden började löpa. Personbevis för båda makarna ska bifogas.

Om någon begäran om äktenskapsskillnad inte görs hos tingsrätten inom ett år från betänketidens början, avskriver rätten skilsmässo­målet från vidare handläggning och betänketiden upphör. Detta innebär att äktenskapet fortfarande består. Vill makarna skiljas måste de dra igång processen från början igen.

Om makarna har gemensamma barn, fortsätter de att ha gemensam vårdnad om sina barn, såvida inte domstolen på någon av föräldrarnas begäran eller av någon annan orsak upplöser den gemensamma vård­naden.

Interimistiska beslut

Om någon av makarna begär det kan rätten meddela vissa beslut om vad som ska gälla under betänketiden. Det gäller

  • vem av makarna som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden
  • frågor om underhåll
  • beslut om ömsesidigt besöksförbud.

Beslut om boendet och om underhåll gäller tills domstolen har fattat ett slutligt beslut i de frågorna. Beslut om besöksförbud gäller däremot tills skilsmässan går igenom. En make som vill att ett beslut om besöksförbud ska gälla efter skilsmässan måste få ett nytt domstolsbeslut till stånd.

Domstolen får också fatta beslut om boende, vårdnad och umgänge för makarnas barn. Domstolen får fatta sådana beslut även om inte någon av makarna begärt det.

Äktenskapsbalken 14 kap 7 §
Föräldrabalken 6 kap 20 §

Beslut om bostaden

Det är givetvis bäst om makarna själva kan komma överens om vem av dem som ska bo kvar i bostaden – det kanske rentav är möjligt att båda bor kvar. Går inte det får endera maken begära att domstolen ska besluta i frågan. Domstolen kan besluta att den maken ska få bo kvar även om bostaden är den andre makens enskilda egendom.

Också rätt att använda bohaget

Då domstolen har bestämt att ena maken ska få bo i bostaden under betänketiden, får den maken också använda allt bohag i bostaden. Detta gäller både bohag som är enskild egendom och giftorättsgods.

Tingsrätten kan dock i sitt beslut undanta viss egendom från den kvarsittningsberättigade makens nyttjanderätt. Beslutet kan också utformas så att maken endast ska få använda själva bostaden men inte något av den andre makens bohag.

Rätten att använda den andres bohag förutsätter att domstolen har beslutat att låta den maken bo kvar i den gemensamma bostaden. Om makarna själva gjort upp om boendet följer inte någon automatisk rätt att använda bohaget. Detta måste man alltså göra en ­särskild överenskommelse om.

Äktenskapsbalken 14 kap 7–8 §§

Vräkning av make

Då tingsrätten har beslutat vem av makarna som ska få bo kvar i bostaden, är den andre maken skyldig att genast flytta därifrån. Om maken vägrar får den berättigade vända sig till kronofogde­myndig­heten för att få honom avhyst (vräkt) med stöd av beslutet.

Utsökningsbalken 16 kap

Äktenskapet upphör

Dom om äktenskapsskillnad

Äktenskapet upphör när domstolens dom om äktenskapsskillnad ­vinner laga kraft. Det är normalt när tingsrättens dom om äkten­skaps­skillnad inte överklagas inom fristen för överklagande. Hur lång fristen är och hur den beräknas ska framgå av en bilaga till tingsrättens beslut.

Makarna kan när som helst återkalla sin ansökan om äktenskapsskillnad ända fram till överklagandefristen löper ut. När fristen löper ut har domen på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft och då kan makarna inte ångra sig längre.

Juridiskt är makarna därmed gifta under hela betänketiden och fram till dess att någon av dem under sexmånadersfristen efter betänketiden ansöker om att domstolen ska fastställa skilsmässan. De är också fortfarande gifta efter domen fram till dess att den ­vinner laga kraft.

Makarnas ekonomiska gemenskap anses dock upplöst redan när ­ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten (den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes).

Äktenskapsbalken 5 kap 6 §, 9 kap 2 §

Livförsäkring

Om den ena maken avlider innan skilsmässan slutligen har hunnit gå igenom, kan den andra maken stå kvar som förmånstagare för t ex en livförsäkring. I de flesta fall är försäkringsvillkor mm utformade så att då en make står som förmånstagare, gäller detta endast om någon ansökan om äktenskapsskillnad inte har lämnats in. Det är dock en mycket god idé att kontrollera sådant och göra de eventuella juste­ringar som kan behövas.

Äktenskapsbalken 5 kap 6 §

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!