Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Pensionssparande

Avdrag för pensionssparande 

– hur mycket är egentligen avdragsgillt? 
LEI-koder för värdepappershandel

Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 465 000 kr beskattningsåret 2019 och 473 000 kr beskattningsåret 2020). 

Publicerad:
Allmänt avdrag

Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning, dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 473 000 kr beskattningsåret 2020 och 476 000 kr beskattningsåret 2021).

Från och med beskattningsåret 2016 är avdrag för pensionssparande i form av allmänt avdrag med ett fast belopp slopat.

Beskattningsåret 2015 fick avdrag göras med högst 1 800 kr. Beskattningsåren 2008 till och med 2014 fick avdrag göras med högst 12 000 kr. Till och med beskattningsåret 2007 fick avdrag göras med högst ett halvt prisbasbelopp plus 5% av lönen mellan 10 och 20 prisbasbelopp.

Näringsverksamhet

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av den avdragsgrundande inkomsten (se nedan), dock maximalt 10 prisbasbelopp (motsvarar 473 000 kr beskattningsåret 2020 och 476 000 kr beskattningsåret 2021).

Avdraget för pensionssparande baseras på årets inkomst (eller föregående års inkomst om den var högre) före avdrag för avsättning för egenavgifter.

Till och med beskattningsåret 2015 fick avdrag dessutom göras med ett fast belopp på 1 800 kr. Under beskattningsåren 2008-2014 var det fasta beloppet 12 000 kr. Beskattningsåret 2007 var det ett halvt basbelopp (20 150 kr). Om näringsidkaren hade både inkomst av näringsverksamhet och tjänst fick det fasta beloppet fördelas fritt mellan avdrag i näringsverksamhet och allmänt avdrag.

På pensionskostnader som dras av i inkomstslaget näringsverksamhet ska du betala särskild löneskatt. Denna är avdragsgill. Den särskilda löneskatten är 24,26%.

Avdragsgrundande inkomst – näringsverksamhet

Den avdragsgrundande inkomsten kan beräknas utifrån NE-blanketten. Gör klart NE utan att fylla i följande rutor:

  • Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto... (R38)
  • Särskild löneskatt på pensionssparavdrag (R39)
  • Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R43)

Den avdragsgrundande inkomsten är då beloppet i rutan Överskott av aktiv näringsverksamhet (R47).

Tjänstepensioner

För anställda får arbetsgivaren dra av tjänstepensionsförsäkring med högst 35% av inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp (473 000 kr beskattningsåret 2020 och 476 000 kr beskattningsåret 2021).

Avdragstaket beräknas utifrån räkenskapsårets (eller föregående räkenskapsårs) utbetalda lön. I underlaget får även skattepliktiga förmåner räknas med. Avdragstaket beräknas per anställd. Ett outnyttjat utrymme för en anställd kan alltså inte utnyttjas för att göra ett högre avdrag för någon annan anställd (där utrymmet inte räcker till).

Det finns även en kompletteringsregel (den s k köpa-ikapp-regeln) som innebär att det i vissa fall är möjligt att få avdrag utöver de avdragsbegränsningar som gäller enligt huvudregeln ovan, t ex om en anställd tidigare inte har tjänat in någon pensionsrätt.