Skatt / Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma

Skatt på aktier och värdepapper i enskild firma

Faktagranskad artikel

Kan aktier och andra värdepapper ingå i en enskild näringsverksamhet eller kommer handeln att betraktas som privat? Svaret är nej, du anses inte kunna ha några aktier eller liknande värdepapper i din enskilda firma – de räknas alltid som privata.

Publicerad: 2021-08-19

Det har tidigare varit osäkert i vilken omfattning en enskild näringsverksamhet kunnat bedriva kapitalförvaltning. Osäkerheten har dels bestått i hur avkastningen från kapitalplaceringar skulle redovisas, dels vilka kapitaltillgångar som skulle ingå i underlaget för beräkning av räntefördelning och expansionsfond.

Rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall (RÅ 1997 ref 5) fastställt att aktier, räntebärande obligationer och andra värdepapper inte kan ingå i en enskild näringsverksamhet, eftersom de skattemässigt hör till inkomstslaget kapital. Om företaget köper t ex en nollkupongare eller en aktiefond räknas köpet som ett eget uttag ur verksamheten.

I ett senare fall (mål nr 817-12) konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att inte ens en så omfattande handel med värdepapper som i ett bolag hade klassificerats som yrkesmässig värdepappershandel, kan räknas som en del av den enskilda näringsverksamheten. Istället anses handeln vara privat och höra till inkomstslaget kapital.

Medlemsinlåning

Medlemsinlåning, dvs en fordran på en producentförening, kan ingå i enskild näringsverksamhet, och fordringen ingår då i underlaget för räntefördelning och expansionsfond.

Här kan du läsa om:
Skatt på aktier och värdepapper i aktiebolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i handelsbolag>>
Skatt på aktier och värdepapper i stiftelser>>


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!