Skatt / Fonder – skatt och deklaration

Fonder – skatt och deklaration

Faktagranskad artikel

I den här artikeln går vi kortfattat igenom skattereglerna vid avyttring av fondinnehav, dvs hur du beskattas när du säljer fonder.

Publicerad: 2021-08-19

När vi beskriver reglerna om beskattning av fonder, både vid löpande avkastning och avyttring (t ex försäljning), är det viktigt att påpeka att dessa regler inte gäller innehav som finns placerat på ett investeringskonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. Dessa innehav beskattas i stället genom de specifika regler som gäller för ISK respektive KF (se artikeln Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring).

Oklar definition skattemässigt

Någon uttrycklig definition av fond (investeringsfond) finns inte i skattelagstiftningen. Med svenska fonder menar lagstiftaren sannolikt fonder som faller under den civilrättsliga lagstiftningen.

Specialfonder

Det har även varit oklart vad som gäller för specialfonder (tidigare kallade nationella fonder). Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett rättsfall (RÅ 1996 ref 32) fastställt att nationella fonder ska beskattas enligt samma regler som svenska fonder.

Utländska fonder

När det gäller beskattning av utdelning och kapitalvinster på andelar i utländska fonder torde rättsläget vara än mer oklart. Bestämmelsen i 2 kap 3 § IL om att fonder ska betraktas som juridiska personer vid tillämpningen av IL, omfattar i princip endast svenska fonder.

En accepterad avgränsning torde dock vara att utländska fonder, vars regelverk liknar reglerna för svenska fonder, även omfattas av de beskattningsregler som gäller för svenska fonder.

Löpande avkastning

Det är numera ovanligt att svenska fonder lämnar utdelning. I det fall du får utdelning från en svensk fond gäller för fysiska personer (människor) att utdelningen beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30%. Fondbolaget eller den som betalar utdelningen ska hålla inne preliminär A-skatt med 30% av utdelningsbeloppet. 

Utländska fonder

Utdelning från utländska fondbolag är mycket ovanligt. Om man trots allt fått utdelning från utländska fonder så håller det utländska fondbolaget normalt inne kupongskatt. Storleken på den utländska kupongskatten varierar mellan olika länder och påverkas även av skatteavtalet med det aktuella landet.
En avräkning mot svensk preliminärskatt får göras enligt de regler som finns i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Du kan läsa mer i artikeln Utländsk källskatt.

Schablonbeskattning

Skatten på fondinnehav beräknas som en schablonintäkt och beskattas som en kapitalinkomst. Schablonintäkten uppgår till 0,4% av fondandelarnas värde vid beskattningsårets ingång. Den faktiska skatten blir då 0,12% (0,4 x 30%).

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!