Ytterligare förstärkning av FoU-avdraget

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Avdraget höjs från 450 000 kr till 600 000 kr och arbetstidsvillkoret blir mer generöst.

2021-05-21
Nedsättning vid arbete med FoU

För personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) får avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter sättas ned med 10%.

Enligt nuvarande regler får det sammanlagda avdraget vara högst 450 000 kr per koncern och månad.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad.

Högre avdrag och generösare arbetstidsvillkor

Riksdagen har nu beslutat att det sammanlagda avdraget ska höjas från 450 000 kr till 600 000 kr per månad.

Även villkoret om hur mycket den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling, för att avdraget ska få utnyttjas, blir generösare. Enligt riksdagens beslut ska det räcka med att den anställde under en månad har arbetat med forskning och utveckling under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar.

När börjar de nya reglerna gälla?

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2021.