Föreningar

Föreningar

– så fungerar en ideell förening 

Ideella föreningar är ett av de områden vi specialiserat oss på. I och med att det i princip saknas lagstiftning på föreningsområdet handlar det om att känna till vilken annan lagstiftning man kan snegla på och att ha koll på den rättspraxis som utvecklats på området.

Frågor och svar om ideell förening

Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_qna_paragraph_paragraphImg

Vad är en ideell förening?

Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse i organiserad form. Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.

En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i princip befriade från inkomstskatt och moms. 

Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6153_dc6153_paragraphImg

Finns det någon lag om ideella föreningar?

Nej, och i brist på en lag om ideella föreningar brukar man snegla på lagen om ekonomiska föreningar, men du ska ha klart för dig att den inte gäller för ideella föreningar. Situationen utan lagstiftning har medfört att ideella föreningar regleras enbart av generella principer och rättspraxis. I vår bok Ideella föreningar läser du utförligt om spelreglerna.

Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6154_dc6154_paragraphImg

Vad innebär stadgar och hur bör de utformas?

Stadgar måste finnas för att en förening ska anses vara bildad. Det finns ingen lag som talar om vad stadgarna ska innehålla. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att genom ändamålsparagrafen ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

I en förenings stadgar bör följande finnas med:

 • föreningens namn
 • säte (hemort), dvs kommunen där styrelsen finns
 • föreningens ändamål
 • principer för hur verksamheten ska bedrivas
 • bestämmelser om medlemskap, utträde och uteslutning
 • bestämmelser om hur medlemsavgifter fastställs
 • verksamhetsår (räkenskapsår)
 • beslutande organ (ordinarie och extra föreningsstämma, kallas ibland ordinarie och extra årsmöte) och bestämmelserna för dessa
 • bestämmelser för kallelse till föreningsstämmor (ordinarie och extra)
 • bestämmelser för rösträtt och beslutsfattande
 • styrelsens sammansättning (antal ledamöter och eventuella suppleanter), hur styrelsen väljs, beslutsfattande och principer för dess arbete
 • bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses, eventuella suppleanter, osv)
 • bestämmelser för ändring av stadgarna
 • bestämmelser för upplösning av föreningen och vad som ska göras med eventuella kvarvarande tillgångar.

Ovanstående punkter bör ingå i stadgarna för att föreningen ska kunna bli begränsat skattskyldig.

Det kan också vara bra att ha med

 • vad som gäller beträffande medlemsavgifter
 • regler för kallelse till andra möten än föreningsstämmor
 • när ordinarie föreningsstämma ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma
 • under vilka omständigheter extra föreningsstämma ska hållas. 

Ideella föreningar 

– heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening

IDEELLA FÖRENINGAR är en idealisk bok för dig som är engagerad i en ideell förening och som vill förstå skattereglerna och föreningsjuridiken, mm. Bör finnas på varje föreningskansli och i varje styrelserum.

idf11_bok_padda.png

 Finns även som e-bok

Intressanta artiklar om föreningar

Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6164_dc6164_cArticleListpg308_ctl00
Fastighetsskatt för ideell förening

Måste allmännyttiga ideella föreningar betala fastighetsskatt? 

Läs mer »
Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6164_dc6164_cArticleListpg491_ctl00
Uteslutning av föreningsmedlem

En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten. Uteslutningen beslutas normalt av föreningsstämman, men även sty­relsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna tillåter. 

Läs mer »
Temasidor - Föreningar – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6164_dc6164_cArticleListpg415_ctl00
Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentliga

Styrelseprotokollen i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. 

Läs mer »

Fler frågor och svar om ideella föreningar

Öppen eller sluten medlemsantagning?

I stadgarna ska det finnas regler om hur man blir medlem. De flesta ideella föreningar har öppen medlemsantagning. Det finns dock vissa föreningar som vänder sig till en speciell grupp av människor, exempelvis en villaförening på en viss gata, eller en förening för revisorer. Exempel på föreningar där medlemmarna antas genom rekommendationsbrev är Lions, Rotary och andra mer eller mindre slutna ordenssällskap. För att bli skattebefriad (egentligen heter det begränsat skattskyldig) ska föreningen ha en öppen medlemsantagning.

Om en person kan misstänkas komma att motarbeta föreningens intressen kan styrelsen eller föreningsstämman avslå hans eller hennes medlemsansökan. Man bör dock vara försiktig med att vägra någon medlemskap. Möjligtvis när det är fråga om kända sabotörer eller människor som man vet är urusla betalare. Vägrat medlemskap ska kunna motiveras, helst skriftligt. Motiven för vägrat medlemskap bör finnas med i stadgarna.

Uteslutning av medlem ur föreningen

En medlem som motarbetar föreningens ändamål kan bli utesluten.
Uteslutningen beslutas normalt av föreningsstämman, men även styrelsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut om stadgarna tillåter. Innan en medlem utesluts bör hen få tillfälle att yttra sig. Om medlemmen inte godtar beslutet om uteslutning, kan hen vända sig till tingsrätten och yrka att beslutet om uteslutning upphävs. Detta är dock ytterst ovanligt i ideella föreningar.

Föreningen måste ha sakliga skäl för uteslutningen innan beslutet fattas. Personmotsättningar är inte tillräcklig orsak för uteslutning. En uteslutning bör göras skriftligt.

Regler för uteslutning bör finnas med i stadgarna.

Behöver föreningen ha ett dataskyddsombud?

Vissa föreningar behöver utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att ni följer dataskyddsförordningen inom organisationen, genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Exempel på föreningar som kan behöva utse ett dataskyddsombud:

 • religiösa och politiska föreningar
 • föreningar som riktar sig mot människor med funktionsnedsättningar
 • hbtqi-föreningar. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!