Personuppgiftspolicy & behandlingar

 


Personuppgiftspolicy

Version maj 2018

Din integritet är viktig för oss på Björn Lundén och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Björn Lundén AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Björn Lunden?

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

3. Vilka data samlar Björn Lundén in och hur används den?

4. Säkerhet

5. Björn Lundén som personuppgiftsbiträde

6. Underbiträden till Björn Lundén AB

7. Hur används cookies?

8. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?

9. Överföring av information

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy 


1. Vilka är Björn Lundén?

I denna policy kallas Björn Lundén AB, Orgnr: 556293-9982 för BL och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden

BL ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

BL går att nå på följande sätt:

Post: Björn Lundén AB, Näsviksvägen 23 (Box 84), 824 65 Näsviken

Tel: 0650-541400 E-post: info@bjornlunden.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.blinfo.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t ex vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som BL samlar in och hur den används. BL agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att BL ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

BL agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har BL ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

BL skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av BL:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på BL samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa BL:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till BL utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. BL som personuppgiftsbiträde

BL agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och BL. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. BL agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

BL kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

6. Underbiträden till Björn Lundén AB

BL använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. BL förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer BL:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i BL:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies?

Läs om cookies här » 

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

BL använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av BL:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

BL följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

9. Överföring av information

BL och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter

Som registrerad hos Björn Lundén AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0650-541400 eller via e-post info@bjornlunden.se.


 

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress- och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Test av produkt/tjänst (demo) Uppföljning av test av produkt Kontaktuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 60 dagar
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning

1-365 dagar

Anmälan till gratistjänster såsom seminarier, webinarier
Leverera varan/tjänsten Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Direkt marknadsföring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder
Intresseavvägning 3 år efter avtalet upphört resp 3 år
Arbetssökande specifik tjänst
Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Generella-, arbetselaterade-, prestationsrelaterade, identitetsrelaterade

Arbetssökande Intresseavvägning Under rekryteringsprocessen + ytterligare 2 år
Bearbetning av kundata Leverans av tjänst Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Under avtalstiden + 90 dagar
Leverantörsreskontra

Köpa vara/tjänst

Faktureringsuppgifter

Leverantörer

Avtal, Rättslig förpliktelse

7 år

Kundärenden/Support Loggning i ärendehanteringssystem Kund och kontaktuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon, chat Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, ljudinspelningar Alla kategorier Intresseavvägning + Avtal 2 år
Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
Lagring av data i molnet För personuppgiftsavariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Under avtalstiden + 90 dagar
Backup av lagrad data i molnet/lokalt Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Kunder Intresseavvägning 13 mån efter avtalets slut
Program- och frågeserviceforum Support och självhjälp Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal + intresseavvägning 3 år
Anmälan om allergier Säkerställa att man inte får i sig sådant man inte tål Hälsouppgifter Kunder Skydd för grundläggande intresse Under avtalstiden + 30 dagar
Anmälan BL Konto Skapa ett BL Konto för att ge tillgång till tjänster som kräver BL Konto e-postadress, inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter Kunder Avtal Under avtalstiden + 1 år
Adressuttag för direktreklam Marknadsföring Adressuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 30 dagar
Anmälan till gratistjänst såsom BL Nyhetsbrev
Leverera vara/tjänst
e-postadress Kunder Avtal
Under avtalstid + 30 dagar
Överföring av kundfiler Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal Under tid supportärendet är öppet + 7 dagar, max 12 mån
Fjärrstyrning av kunddator Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal

Ingen

Register över ingångna personuppgiftsbiträdesavtal

Uppfylla bestämmelser i dataskyddsförordningen
Kunduppgifter
Kunder
Rättslig förpliktelse
Under avtalstiden + 1 år
Register för utnyttjande av rättigheter enligt gdpr
Säkerställa att tider hålls och att alla begäranden behandlas 
Namn och kundnummer
Kunder

Rättslig förpliktelse

10 år
Potentiella kunder
Spara kontaktuppgifter om intresserade av varor/tjänster, t ex program Kontaktuppgifter Potentiella kunder
Intresseavvägning  3 år
Personuppgiftsincidentshantering Lagring av personuppgifter för drabbade personer vid personuppgiftsincidenter Alla kategorier av personuppgifter
Alla kategorier
Rättslig förpliktelse
10 år
Foto, filmning, ljudupptagning av kunder
Marknadsföring av produkter/tjänster
Generella uppgifter, ytterligare personuppgifter
Kunder
Samtycke
Under aktuell marknadsföring alternativt tills återkallat samtycke
Register för samtycke foto, filmning, ljudupptagning av kunder
Säkerställa rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Generella uppgifter
Kunder
Samtycke
Under aktuell marknadsföring alternativt tills återkallat samtycke
Loggning av nedladdning av filer Leverera enligt avtal  Kunduppgifter Kunder Avtal  6 månader efter nedladdning 
Recension av produkter på hemsidan Visa vem som lämnat recensionen Namn etc Kunder Intresseavvägning 5 år