Om Bjorn Lunden / Pressrum / Föråldrade skatteregler

I juletid ska man vara snäll och omtänksam. Det kanske inte är något bra argument gentemot skattemyndigheter och lagstiftare, men låt oss i orden snäll och omtänksam lägga en önskan om att Skatteverket ger frågan om avdragsrätt för digitala personalfester en ny chans. Och betrakta frågan med moderna och frimodiga glasögon.

Publicerad: 2020-11-23

Det lackar mot jul och det är väl snart dags för julfest igen, kanske med krogshow och festmiddag. Eller? Nej, detta mycket annorlunda år med pandemi, hemarbete och distansmöten ser det nog väldigt annorlunda ut för de flesta. Inställda julfester och inställda internkonferenser är nog vad vi har att se fram emot. Och därmed inga skattefria måltider heller.

Eller hur är det egentligen? Med måltider under en digital julfest eller en digital internkonferens? Är även dessa måltider skattefria förmåner – som vid en fysisk julfest eller internkonferens? Personalen är ju samlad till en sammankomst som är tillfällig och kortvarig (möte, konferens, personalfest). Och det handlar om ett gemensamt måltidsarrangemang.

Vad i detta skulle därmed tala emot möjligheten för arbetsgivaren att kunna bjuda på en måltid som undantas från kostförmånsbeskattning? Jo, först och främst är Skatteverket vad som talar emot – Skatteverket menar nämligen att endast fysiska sammankomster omfattas. Dels uttrycker man det i sin rättsliga vägledning angående interna kurser/utbildningar, dels ger såväl Servicejouren som rättslig expertis via mejl detta svar när det gäller alla typer av interna sammankomster. Alltså även för personalfester, internkonferenser och interna möten.

Att samhälls- och teknikutvecklingen går snabbare än lagstiftarna och myndigheterna hinner med är väl inte helt obekant. Men frågan är om det verkligen behövs någon ändrad lagstiftning i det här fallet. Handlar det inte bara om att tolka lagreglerna utifrån dagens teknik och dagens samhälle?

I det aktuella fallet med skattefriheten för motion och friskvård visade det sig att samhälls- och teknikutvecklingen faktiskt rymdes inom gällande lagstiftning. Ett friskvårdsbidrag kan enligt nyare rättspraxis användas mycket friare än vad åtminstone Skatteverket tidigare ansåg. Och nu har Skatteverket moderniserat sin syn på detta och blivit nästan överraskande flexibla och nytänkande.

I juletid ska man vara snäll och omtänksam. Det kanske inte är något bra argument gentemot skattemyndigheter och lagstiftare, men låt oss i orden snäll och omtänksam lägga en önskan om att Skatteverket ger frågan en ny chans. Och betrakta frågan med de moderna och frimodiga glasögon som Högsta förvaltningsdomstolen och sedermera Skatteverket använt på motion- och friskvårdsfrågan. Så kanske det blir en glad julklapp från Skatteverkstomten trots allt.

Presskontakt:

Vd Ulf Bokelund Svensson, 070-4449043, ulf.svensson@bjornlunden.se


Bilaga: Utdrag ur inkomstskattelagen

Bifogas utdrag ur inkomstskattelagen, utdrag ur lagförarbetena samt utdrag och länk till Skatteverkets rättsliga vägledning.

Förmåner vid tjänsteresa och vid representation

2 §  Förmån av kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och frukost på hotell eller liknande i samband med övernattning där under tjänsteresa ska inte tas upp, om kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten eller övernattningen. Förmån av kost vid representation ska inte heller tas upp. För intern representation gäller detta bara vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.
prop. 1992/93:127 s. 55

Som s.k. intern representation som inte bör föranleda förmånsbeskattning bör i förevarande sammanhang ses personalfester, informationsmöten med personalen, interna kurser, planeringskonferenser (t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik). En förutsättning för skattefrihet bör vara att det är fråga om i huvudsak interna möten (för företaget, koncernen eller dylikt), att sammankomsten har en varaktighet av högst en vecka, att det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med kort mellanrum (varje eller varannan vecka) samt att det är gemensamma måltidsarrangemang.

Intern representation

Med intern representation avses i förmånssammanhang personalfester, interna kurser, informationsmöten med personalen och planeringskonferenser, t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik (prop. 1992/93:127 s. 55). Hit räknas även personalutflykter och andra trivselaktiviteter, kick-off, grupputveckling och liknande interna möten för företaget, koncernen, myndigheten eller dylikt.

Däremot räknas inte möten för information eller planering av det löpande arbetet, s.k. arbetsluncher och liknande, som intern representation. Förmån av fri kost i dessa fall är alltså skattepliktig.

För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.

En sammankomst anses tillfällig om det inte är fråga om möten som hålls regelbundet med korta mellanrum (varje eller varannan vecka).

En sammankomst anses kortvarig om den varar högst en vecka. Förmån av fri kost vid t.ex. en intern kurs är därför skattefri om kursen pågår högst en vecka. I annat fall beskattas kostförmånen.

Med begreppet sammankomst menas de fysiska gemensamma möten som deltagarna har under en utbildning och inte hela kursen som sådan. För att sammankomster ska anses tillfälliga får dessa inte hållas regelbundet med för korta mellanrum. Det bör i vart fall gå två veckor före och efter sammankomsten för att sammankomsterna ska anses vara tillfälliga. Det innebär att en längre kurs som delas upp på flera tillfällen ska anses tillfällig endast om det går minst två veckor mellan kurstillfällena. För att förmån av fri kost ska vara skattefri krävs dessutom att varje kurstillfälle får pågå högst en vecka.

Skatteverket anser att skattefriheten för förmån av fri kost vid intern representation vid informationsmöten och planeringskonferenser kräver att sammankomsterna dokumenteras. Av dokumentationen bör åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka personalgrupper mötet hållits.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/321441.html?q=intern+representation+kostf%C3%B6rm%C3%A5n#h-Intern-representation