Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Program / Bokföringsprogram / BL Bokföring
BL Bokföring, bokföringsprogram

BL Bokföring

– ett komplett bokföringsprogram 

Med BL Bokföring jobbar du i ett av marknadens bästa bokföringsprogram med mängder av smarta funktioner som snabbar upp och förenklar arbetet. Med hjälp av konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer, debet eller kredit. 

Pris för (1) användare och ett (1) företag. Moms tillkommer. Debiteras årsvis. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång. 

Betalkort eller faktura (ingen avgift)

 • Bokföringsprogram i webb & app - Gratis provperiod - BL Bokföring – Smidig bokföring online & lokalt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3005_trustImg
  Tusentals nöjda användare
 • Bokföringsprogram i webb & app - Gratis provperiod - BL Bokföring – Smidig bokföring online & lokalt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3324_trustImg
  Smarta kopplingar till andra system 
 • Bokföringsprogram i webb & app - Gratis provperiod - BL Bokföring – Smidig bokföring online & lokalt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3007_trustImg
  Programsupport och användarstöd ingår
 • Bokföringsprogram i webb & app - Gratis provperiod - BL Bokföring – Smidig bokföring online & lokalt - ctl00_cph1_programTrusticons_trustIconsCplpg3008_trustImg
  30 dagar öppet köp 

Teknisk information

Operativsystem:
Programmet går att köra i Windows 10 och senare. BL Administration kan installeras i 64-bitars operativsystem. 

.NET Framework:
För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.8 finns installerat på datorn.

Internetuppkoppling:
För att programmet ska fungera bra behöver du en internetuppkoppling av god kvalité, t ex ADSL och 4G med goda signalstyrkor eller fiber.

Utrymme:
Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare:
Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

SQL server:
Om du har en nätverkslicens och vill köra databaserna i SQL-format krävs det att SQL server finns installerat. Gratisversionen SQL Server Express fungerar.

Filserver: Om databaserna lagras på en filserver i nätverket krävs det att det är en Windows server för att programmet ska kunna jobba mot databasen. Det fungerar inte att placera databaserna på en så kallad NAS. 


Praktisk information

Pris:

129 kr/mån avser en (1) användare och ett (1) företag.
Moms tillkommer.

Betalning:

Betalning sker i förskott. Betalkort eller faktura.

Om du vill ha fler företag, kontakta oss »

Avtalstid:

Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång.

Uppsägningstid:

Ingen uppsägningstid.

Demo:

Om du vill testa programmet kan du ladda ner en demoversion som är aktiv i 30 dagar.

Leverans:

Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.

Se även våra ALLMÄNNA VILLKOR »  

Stäng

Allmänna villkor för program och tilläggstjänster från Björn Lundén

Allmänt

Dessa Allmänna villkor gäller när Björn Lundén AB tillhandahåller program och tilläggstjänster till dessa (nedan kallade Produkten) till sina kunder. De Allmänna villkoren är en del av det Avtal som kunden och Björn Lundén AB har ingått i samband med att kunden beställt produkten.

Dessa allmänna villkor gäller i den utsträckning annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna.

Ytterligare villkor kan gälla för specifika program och tilläggstjänster, se i slutet av dessa Allmänna villkor. Vid användningen av Produkten är kunden även skyldig att följa den information och de instruktioner och anvisningar som Björn Lundén AB har lämnat gällande produkten.

Dessa Allmänna villkor gäller inte när Björn Lundén AB tillhandahåller andra produkter och tjänster som t ex utbildning, böcker, nyhetstjänster etc. Dessa Allmänna villkor gäller inte heller för Digitala Företaget, utan för denna produkt gäller särskilda villkor, se Digitala Företaget.

Om Björn Lundén AB tillhandahåller tilläggstjänster från tredje part som en del av eller i samband med Björn Lundén AB:s produkter omfattas sådan tilläggstjänst av dessa Allmänna villkor om inte separata villkor tillhandahålls för dessa. Om det uppstår en konflikt mellan licensvillkoren för en tredjepartstjänst och dessa Allmänna villkor gäller licensvillkoren för tredjepartstjänsten.

Nyttjanderätt

Kunden erhåller genom dessa Allmänna villkor rätten att enligt Produktens instruktioner och anvisningar och enligt dessa Allmänna villkor nyttja Produkten. Nyttjanderätten är inte exklusiv. Nyttjanderätten får inte överlåtas eller upplåtas av kunden. Kunden får inte ändra eller kopiera programvara.

Upphovsrätt och andra rättigheter till Produkten tillkommer Björn Lundén AB.

Nätverk/extra användare

För rättighet till samtidig användning av programmet för fler än en medarbetare på företaget ska kunden betala en extra avgift.

Support

I Produkten ingår normal support. Med normal support menas möjlighet att ställa frågor om Produktens funktioner via de supportkanaler som är tillgängliga för respektive Produkt.

För att lösa problem kan kunden, efter kontakt med Björn Lunden AB:s support, skicka en fil till supporten. Supporten kan också, med kundens godkännande, koppla upp sig och fjärrstyra kundens dator eller logga in och få åtkomst till kundens tjänst. Detta innebär att supporten kan se kundens data.

Volym för lagring

I avtalet ingår 2 GB lagring av bilder, filer, dokument, mappar osv. Vill kunden ha mer lagringsutrymme än 2 GB kan kunden betala för extra utrymme enligt gällande prislista.

Särskilt för redovisningsbyråer

Om en redovisningsbyrå beställer Produkter åt en klient till redovisningsbyrån garanterar redovisningsbyrån att behörighet för att göra en sådan beställning finns. Om behörighet saknas ska redovisningsbyrån ersätta Björn Lundén AB för eventuell skada som orsakats på grund av att behörighet saknas.

Björn Lundén AB är inte en part i eller ansvarig för avtal om tjänster mellan redovisningsbyrån och byråns klienter. Redovisningsbyrån ansvarar för att dess klienter kan uppfylla sin lagstadgade bokföringsplikt.

Serverdrift

För redovisnings- och revisionsbyråer och andra företag som tillhandahåller serverdrift (via TerminalServer, Citrix etc) finns en särskild regel om möjlighet för en klient att ansluta sig via en så kallad fjärrsession. Dock gäller att klienten har ett eget aktivt avtal som täcker den/de programdelar kunden använder – detta åtar sig serverdriftföretaget enligt detta avtal att kontrollera och garantera gentemot Björn Lundén AB.

Kunddata

Kunden ansvarar för att information och material som läggs in i Produkten är och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, t ex bokföringslagen, personuppgiftslagstiftning, immaterialrätt etc, och i enlighet med dessa Allmänna villkor. Kunden ansvarar även för att data är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod samt att kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Björn Lunden AB:s produkter. Kunden ansvarar för att om en administratör på företaget utses (styrs genom den e-postadress som anges) har den befogenheten som administratörsrollen innebär, dvs att kunna ändra, lägga till och ta bort tjänster, användare osv.

Kunden innehar samtliga rättigheter till den data som lagras i Produkten. Björn Lundén AB bearbetar och ändrar kundens data endast efter anvisning och godkännande från kunden.

Björn Lundén AB har rätt att använda kundens data, som inte är personuppgifter, för drift, underhåll och utveckling av Produkten samt för anonymiserad statistik.

Björn Lundén AB delar inte kundens data med tredje part om inte parterna har kommit överens om annat. Björn Lundén AB delar inte heller data med tredjepartsleverantörer förutom när kunden godkänner att data lämnas efter att kunden själv begärt tillgång till tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantör.

Personuppgifter

Björn Lundén AB registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och personuppgiftsbiträdesavtal mellan Björn Lundén AB och kunden.

Säkerhet

Björn Lunden AB tillhandahåller en hög säkerhetsnivå i sina Produkter. Dessa säkerhetsåtgärder beskrivs på www.bjornlunden.se/integritet.

Tillgänglighet

Produkter som görs tillgängliga online tillhandahålls dygnet runt, årets alla dagar, med undantag för planerade driftstopp. Planerade driftstopp ska i möjligaste mån ske utanför kontorstid. Björn Lundén AB ska informera kunden om planerat driftstopp i god tid i förväg. Information kring planerade driftstopp meddelas via sociala medier och Produktens webbsida.

Kunden är införstådd med att det kan uppstå till följd av tillfälliga avbrott i åtkomsten till Produkten, t ex på grund av strömavbrott eller störningar i internettrafiken. Avbrott kan även förekomma med anledning av oplanerade driftsstopp för nödvändig service och underhåll av Produkten.

I den mån Björn Lundén AB är ansvarig och kan påverka, ska Björn Lundén AB skyndsamt se till att fel åtgärdas.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja konfidentiell information. Med konfidentiell information avses varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annat slag – oavsett om uppgiften har lämnats i muntlig eller skriftlig form och som part erhåller från den andra parten eller i övrigt får kännedom om i samband med Avtalet och användning av Produkten.

Som konfidentiell information anses inte:

 • information som är allmänt känd (utan brott mot Avtalet eller annat sekretessavtal)
 • information som part redan kände till före Avtalet
 • information som part får från utomstående utan brott mot sekretessförpliktelsen.

Parterna ska behandla konfidentiell information som hemlig och skydda den med samma omsorg som mottagande part skyddar egen konfidentiell information av motsvarande art eller åtminstone i enlighet med vad som följer av god sed.

Parterna förbinder sig att endast använda erhållen konfidentiell information för det syfte sådan konfidentiell information överlämnas och inte för eget affärsmässigt syfte.

Sekretessåtagandet omfattar även anställda hos parterna, konsulter hos parterna och andra personer som kan komma i kontakt med konfidentiell information.

Konfidentiell information får dock föras vidare om överlämnande part medger det eller om part enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

Björn Lundén AB:s övriga åtaganden

Björn Lundén AB ansvarar för att Produkten fungerar enligt den information och de instruktioner och anvisningar som Björn Lundén AB har lämnat gällande Produkten.

Björn Lundén AB garanterar inte att Produkten är helt fri från fel, så kallade buggar.

Björn Lundén AB ansvarar inte för ansvars-/ersättningsfrågor mellan redovisningsbyrå och dess klienter.

Björn Lundén AB ansvarar för att uppdatera Produkten vilket kan innebära förbättringar, ändringar eller borttagande av funktioner.

Kundens övriga åtaganden

Kunden ansvarar för att kunden har den utrustning, operativsystem, programvara etc som krävs för användning av Produkten. Kunden ansvarar även för anslutning mot Produkten.

Kunden ansvarar för att lösenord är tillräckligt säkert och för att det förvaras på ett säkert sätt. Kunden är ansvarig för att inte obehörig utnyttjar Produkten med detta lösenord. Kunden ansvarar också för att inte obehörig använder Produkten till följd av att kunden lämnat en inloggad dator obevakad.

Ansvar för fel

Om inte Produkten fungerar enligt den information och de instruktioner och anvisningar som Björn Lundén AB har lämnat gällande Produkten ska Björn Lundén AB åtgärda felet. Har kunden inte kunnat använda Produkten i väsentliga avseenden har kunden rätt att erhålla nedsättning av avgiften för Produkten.

Uppstår felet på grund av Björn Lundén AB:s oaktsamhet och lider kunden skada till följd av detta är Björn Lundén AB skadeståndsskyldig med begränsning av det som framgår i punkten Ansvarsbegränsning.

Björn Lundén AB ansvarar inte för fel eller bristande avtalad tillgänglighet som är orsakade av följande:

 • Omständigheter som kunden ansvarar för enligt dessa Allmänna villkor
 • Omständighet utanför Björn Lundén AB:s ansvarsområde (t ex fel eller brister i tjänster och programvaror från tredje part som Björn Lundén AB inte har ett uttryckligt ansvar för)
 • Virus eller annat angrepp på säkerheten hos kunden
 • Virus eller annat angrepp på säkerheten hos Björn Lundén AB (som ligger utanför fackmannamässiga säkerhetsskyddsåtgärder).

Björn Lundén AB är inte ansvarig för eventuella förseningar eller funktionsstörningar som uppstår på grund av eller i samband med force majeure, t ex jordbävningar, upplopp, arbetskonflikter, operativa och lagstiftande åtgärder och andra händelser som Björn Lundén AB inte har kontroll över.

Ansvarsbegränsning

Björn Lunden AB ansvarar bara för direkta skador. Björn Lundén AB har Inget ansvar för indirekta skador (som t ex förlorad eller utebliven vinst).

Björn Lundén AB ansvarar inte för förlust av data utom i de fall då förlusten är orsakad av Björn Lundén AB:s oaktsamhet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering.

Björn Lundén AB:s sammanlagda ansvar är under ett kalenderår begränsat till maximalt ett prisbasbelopp, såvida inte Björn Lundén AB agerat med uppsåt eller med grov oaktsamhet.

Uppsägning

I samband med att avtalstiden går ut kan Avtalet sägas upp. Avtalstid är samma period som den betalningsperiod som gäller för respektive Produkt. Om inte Avtalet sägs upp förlängs det automatiskt med samma period. Kunden måste kontakta Björn Lundén AB för att Avtalet ska upphöra. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning.

Båda parter har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om

a) motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom 90 dagar efter mottagandet av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller

b) motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars kan befaras vara på väg mot obestånd.

Är kunden i dröjsmål med betalning och har Björn Lundén AB anmodat kunden att betala förfallna belopp, får Björn Lundén AB avbryta kundens tillgång till Produkten till dess att kunden betalar förfallna belopp. Björn Lundén AB har vid betalningsdröjsmål rätt att debitera dröjsmålsränta och annan ersättning enligt lag.

Björn Lundén AB förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet om kunden inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete, operativsystem etc.

Kundens data lagras i 90 dagar efter Avtalets upphörande och Björn Lundén AB har ingen skyldighet att lagra data efter denna periods utgång.

Ändring av Allmänna villkor

Björn Lundén AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. Ändringen gäller från det datum Björn Lundén AB bestämt. Vid större förändringar /eller förändringar som skulle medföra en stor olägenhet för kunden, ska kunden informeras om detta senast tre månader innan ändringen träder ikraft. Kunden har i dessa fall rätt att säga upp Avtalet från och med det att ändringen träder i kraft.

Särskilt för lagringsyta/molndatabas BL Administration

Delad tillgång
Vid delad tillgång till molndatabas och/eller lagringsyta i molnet mellan redovisningsbyrå och företag, har båda parter rätt till tillgång till molndatabas innehållande alla uppgifter samt lagringsytans filer, oavsett programlicens. Den användare som lägger upp företagsdata i en molndatabas första gången, blir administratör med fullständiga rättigheter* för molndatabasen och blir den som kan/ska tilldela rättigheter för andra användare. Det är upp till redovisningsbyrå och företag att komma överens om vem som ska komma åt/göra vad i molndatabasen och på lagringsytan för filer. Björn Lundén AB förhåller sig till den instruktion kunden ger samt förutsätter, om ingen sådan instruktion ges till Björn Lundén AB, att en gemensam överenskommelse mellan redovisningsbyrå och företagare gjorts gällande detta.

* Med begränsning av de programdelar som eventuellt inte ingår i kundens licens för BL Administration.  

 

 

Omdömen

  Bäst! Fortsätt så, då kommer jag aldrig någonsin byta att bokföringssystem. Märks tydligt att de som utvecklar/utvecklat programmet kan sin sak! En alldeles särskild eloge till supporten som är både trevlig och kunnig! Alltid lika trevligt att ringa er! Skulle egentligen hittat något ni kunde jobba på men lyckades inte :-)

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BL administration under snart 15 år och är mycket nöjd. Det är lätt att använda och lätt att utveckla sig själv med programmet, dess hjälpfunktioner och en underbar support! Man känner sig alltid personligt bemött av personalen i supporten. Jag upplever programmet lätt och logiskt att använda de funktioner som finns. Så även om en mängd funktioner tillkommit(och jag använder inte alla) sedan jag började med programmet så är det fortfarande enkelt att arbeta med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Marknadens absolut bästa bokföringsprogram. Enkelt, användarvänligt, stabilt, bra pris och tilläggsprogrammen Bokslut och Deklaration är dessutom mycket bra och enkla att använda. Uppskattar BL också för att jag via att jag har ett abonnemang även har tillgång till e-böcker, suverän frågeservice och ny information/all information jag behöver i min verksamhet som redovisningskonsult och dessutom bra och mycket prisvärda kurser, såväl e-kurser som vanliga. Ett stort plus är också supporten som är den absolut bästa jag någonsin har varit i kontakt med (och jag har provat många). Vänliga, glada, serviceminded och duktiga. Hela bolaget genomsyras av en anda av glädje, vänlighet, professionalism och en ständig önskan att förbättra sina produkter.

  Svara| 
   | | | |::1

  Hantverkare med enskild företag, icke-ekonom med dålig siffersinne. Lägger stor vikt vid funktion, kvalitet och design. Av alla hjälpmedel som jag genom åren har skaffat till företaget finns det några saker som jag är extra nöjd med, såsom spaden som jag alltid använder och bokförings samt faktureringsprogrammen som jag bodde använda mera regelbundet. När man väl har fått in rutiner i skallen och fingertopparna då blir bokföringen (nästan) ett nöje. Jag har designad min egen fakturamall i programmet så kunder som är nöjda med mina arbeten inte får glädjen förstörda av trista och tråkiga fakturor. Ändringar i lagar och reglar som påverkar redovisningen har inte heller gett några problem på grund av de ständiga uppdateringar, och supporten är jättebra. Medarbetarna är vänliga och kunniga och har visat tålamod de gånger de skulle förklara för mig hur simpel lösningen på mina problem var. Det känns absolut inte motigt eller skämmigt att ringa eller mejla, även om jag vet att felet troligtvis inte ligger i programmet men hos mig.

  Svara| 
   | | | |::1

  Ett av de bästa och mest lättanvända program jag jobbat med under mina 35 år som redovisningsekonom och jag har verkligen provat många olika. Att BL dessutom har en support som är fantastisk gör inte saken sämre. Rekommenderas varmt!

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har använt BL administration,skatt o bokslut i två år nu och använde tidigare Norstedt juridik. Bättre och mer genomtänkt program än BL är nog svårt att finna och jag är oerhört nöjd med programvarorna och även den support och bra bemötande av BL:s personal. Det finns mycket hjälpfunktioner i programmet och många utbildningar live, som man egentligen skulle gå, men tiden räcker inte alltid till och därför upptäcker man nya genialiska finesser i programmet.

  Svara| 
   | | | |::1

  Det bästa bokföringsprogrammet på marknaden. Jag har använt det i många år nu och det var det bästa jag någonsin gjort när jag gick över till BL. Programmet är lätt att använda med tydliga menyer. Supporten är mycket kunnig både när det gäller tekniska problem och alla sorters bokföringsproblem som man kan behöva hjälp med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag använder Bokföringsprogrammet sedan flera år. Vi är en ideell förening och behöver därför inte alla programmets funktioner. Men jag tycker att livet som kassör blivit betydligt lättare efter det att jag började bokföra i programmet. Funktionerna är enkla och lätthanterliga.

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BLA sen 1999 och har alltid varit helnöjd. Jobbar även i andra program ute hos mina kunder, så jag kan jämföra och BLa vinner varenda gång. Att supporten och allt annat runtomkring är i världsklass gör programmet ännu bättre!

  Svara| 
   | | | |::1

  Hantverkare med enskild företag, icke-ekonom med dålig siffersinne. Lägger stor vikt vid funktion, kvalitet och design. Av alla hjälpmedel som jag genom åren har skaffat till företaget finns det några saker som jag är extra nöjd med, såsom spaden som jag alltid använder och bokförings samt faktureringsprogrammen som jag bodde använda mera regelbundet. När man väl har fått in rutiner i skallen och fingertopparna då blir bokföringen (nästan) ett nöje. Jag har designad min egen fakturamall i programmet så kunder som är nöjda med mina arbeten inte får glädjen förstörda av trista och tråkiga fakturor. Ändringar i lagar och reglar som påverkar redovisningen har inte heller gett några problem på grund av de ständiga uppdateringar, och supporten är jättebra. Medarbetarna är vänliga och kunniga och har visat tålamod de gånger de skulle förklara för mig hur simpel lösningen på mina problem var. Det känns absolut inte motigt eller skämmigt att ringa eller mejla, även om jag vet att felet troligtvis inte ligger i programmet men hos mig.

  Svara| 
   | | | |::1

  Marknadens absolut bästa bokföringsprogram. Enkelt, användarvänligt, stabilt, bra pris och tilläggsprogrammen Bokslut och Deklaration är dessutom mycket bra och enkla att använda. Uppskattar BL också för att jag via att jag har ett abonnemang även har tillgång till e-böcker, suverän frågeservice och ny information/all information jag behöver i min verksamhet som redovisningskonsult och dessutom bra och mycket prisvärda kurser, såväl e-kurser som vanliga. Ett stort plus är också supporten som är den absolut bästa jag någonsin har varit i kontakt med (och jag har provat många). Vänliga, glada, serviceminded och duktiga. Hela bolaget genomsyras av en anda av glädje, vänlighet, professionalism och en ständig önskan att förbättra sina produkter.

  Svara| 
   | | | |::1

  Har använt BL administration under snart 15 år och är mycket nöjd. Det är lätt att använda och lätt att utveckla sig själv med programmet, dess hjälpfunktioner och en underbar support! Man känner sig alltid personligt bemött av personalen i supporten. Jag upplever programmet lätt och logiskt att använda de funktioner som finns. Så även om en mängd funktioner tillkommit(och jag använder inte alla) sedan jag började med programmet så är det fortfarande enkelt att arbeta med.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bäst! Fortsätt så, då kommer jag aldrig någonsin byta att bokföringssystem. Märks tydligt att de som utvecklar/utvecklat programmet kan sin sak! En alldeles särskild eloge till supporten som är både trevlig och kunnig! Alltid lika trevligt att ringa er! Skulle egentligen hittat något ni kunde jobba på men lyckades inte :-)

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag är företagare och har använt BL Administration i mer än tio år. Dels som ensam konsult och dels med verksamhet med drygt 40 anställda. Programmet är lätt att förstå och använda. Om problem ändå uppstår så har BL en mycket bra support via telefon eller e-post.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bl administration är nog det mest användarvänliga programmet på marknaden. Bra grundinställningar och inte svårt att anpassa om man vill. Tydliga hjälpsidor och om det inte räcker, en vänlig och trevlig support. Jag råder nya kunder och andra kollegor i redovisningsbranschen att prova.

  Svara| 
   | | | |::1

  BL Administration passar mig utmärkt och jag har ett löpande avtal som innehåller alla program som jag behöver, jag betalar 1 ggr i kvartalet och jag tycker det är mycket prisvärt. Bra, kunnig och mycket vänlig support som gör allt dom kan för att hjälpa mig om jag gjort fel eller inte förstår någon inställning. Jag har haft detta program i snart 10 år och är jättenöjd. Detta program kan jag rekommendera till 100%

  Svara| 
   | | | |::1

  Är förhållandevis ny i administrationsbranschen, men har ändå testkört en hel del program för att komma underfund med vilket vi skulle välja, till min sambos lilla företag. Håller precis på att byta till BL Administration från ett annat väldigt enkelt program, som tyvärr inte höll måttet för oss. Vi var i behov av ett mer strukturerad lagerdel för att kunna inventerat ordentligt till boksluten, utan att själva behöva sitta och sortera 800 artiklar i Excel. Dessutom ville vi kunna lägga in lagerplatser i programmet. Här vann BL administration vårt hjärta. Nu ska jag som sköter papperna bara lära mig alla finesser i programmet också. Ser verkligen fram emot att jobba med detta, även om vi nu inte har någon stor firma, utan driver den lite vid sidan av.

  Svara| 
   | | | |::1

  Glömde säga att i förhållande till andra program är BL administration hyfsat billig och väl värt sina pengar. Supporten outstanding. Kan med varm hand rekommendera detta program.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag har varit en lycklig användare av BL Administration sedan mitten av 90-talet, då som ett MS-dos program, och har sedan dess följt med genom alla versioner. Jag har även erfarenhet av andra bokföringsprogram som inte fallit mig i smaken och som framförallt inte haft den enkelhet som jag önskar mig som egenföretagare. Har vid flera tillfällen rekommenderat programmet till andra i samma situation. Det är ju inte bokföring som är ens huvudsyssla direkt. Supporten har jag nog faktiskt aldrig behövt vända mig till. Manualen är m.a.o. riktigt bra! Jag använder bara bokföringsdelarna så jag vet inte hur de andra delarna är.

  Svara| 
   | | | |::1

  Mycket nöjd med programmet och supporten som egen liten företagare. Icke-ekonom med över 10 år av bokslut,bokföring och godkända kontroller bakom mig nu. Tack! Hade tidigare provat Visma och några andra program. Men användbarhet, förenklade bokslutet och numera molnlösningen slår i mitt tycke de program jag stött på.

  Svara| 
   | | | |::1
FLER FUNKTIONER I BL BOKFÖRING
Molndatabas

Med programmet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad. 

Flera samtidiga användare 

Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet. 

Säker datalagring

All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Lagring av 2 GB data (motsvarar ca 4 000 pdf-fakturor) ingår. Vill du ha mer lagringsutrymme än 2 GB beställer du extra utrymme upp till 100 GB.

Automatisk säkerhetskopiering

Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras löpande. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. 

Kontoplaner och branschkontoplaner

I programmet finns kontoplanerna BAS 2020 och ett antal olika branschkontoplaner, bland annat för lantbruk och byggbranschen. 

Kontoplaner på engelska

Du kan importera en kontoplan på engelska samt bokföringsrapporter på engelska i ditt företag. 

Löpande bokföring

Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. Om du vill kan du jobba med enbart tangentbordet när du registrerar verifikationer. Till din hjälp har du också en intelligent funktion för sökning av konton som gör att du snabbt hittar rätt. Du kan söka efter tidigare verifikationer och på ett enkelt sätt göra ändringar när du upptäckt något som är fel. På skärmen ser du hela tiden kontosaldo, differens och aktuell vinst eller förlust.

Konteringsguider 

Färdiga automatkonteringar för många ­vanliga affärshändelser. 

Representationsguide

I programmet hanterar du enkelt dina representationskvitton via en smidig guide där samtliga förutsättningar för beräkningarna anges. 

Periodisering

När du registrerar verifikationer kan du på ett enkelt sätt periodisera utgifter och inkomster. Du anger hur många perioder du vill dela upp utgiften eller inkomsten på och när du vill att den första periodiseringen ska göras. 

Avstämning mot kontoutdrag

Du kan importera ett nedladdat kontoutdrag från banken eller skattekontot och använda detta för att stämma av mot bokföringen.  

Moms

I momsrapporten ser du hur momsen är bokförd och upptäcker eventuellt felbokad moms. Du ser också hur du ska bokföra omföring av moms. Om du vill kan programmet bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av den särskilda momstransaktionskontrollen kan du snabbt se vilka veri­fikationer som har felaktigt bokförd moms.

Hantering av moms i blandad verksamhet (= när du har både momspliktig och momsfri verksamhet) genom proportionering av ingående moms. 

Förenklat årsbokslut

För enskilda firmor finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Stöd för detta finns i form av en kontoplan för förenklat årsbokslut och deklarationsblanketten NE och SKV 2150. 

Bokslutshantering

I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring sam­tidigt som du arbetar med bokslutet. I pro­gram­met kan du hålla flera år öppna sam­tidigt. Du kan alltså göra klart ditt bokslut parallellt med att du bokför innevarande år. 

Analys- och sökfunktioner

I programmet finns flera bra sökfunk­tion­er, bland annat Kontokon­troll, Verifikationskontroll, Moms­transaktionskontroll och Ekonomi­översikt. 

SIE-import och SIE-export

Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som har SIE-funktionen, t ex deklara­tions­pro­gram­met BL Skatt. 

Koppling till BL Byråstöd 

Har du även BL Byråstöd kan du starta rätt företag i BL Bokföring direkt från BL Byråstöd. 

Vanliga Frågor!

 • Vad ingår i programsupporten?

  Programsupport ingår när du väljer ett program från oss. Du får snabb och personlig hjälp på telefon av supportmedarbetare med stor kompetens när det gäller både programmet och redovisning. Utöver den direkta programsupporten har du tillgång till vårt kundforum där du kan ställa frågor samt söka svar på dina frågor. Du hittar även mängder av filmade guider och textguider som förklarar olika programfunktioner. 

 • Kan vi vara flera användare samtidigt? 

  Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

 • Fungerar programmet på Mac?

  BL Administration är ett Windows-baserat program men fungerar utmärkt att installera på en Mac-dator förutsatt att du även har Windows på den. Detta kan man lösa på lite olika sätt. Läs mer om detta t ex här:  https://macworld.idg.se/2.1038/1.413058/sa-kor-du-windows-pa-din-mac 

 • Hur gör jag med säkerhetskopiering? 

  Vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad och säker. 

 • Fungerar programmet för alla företagsformer?

  Våra program fungerar lika bra för alla företagsformer – enskild firma, aktiebolag, handelsbolag m fl – och föreningstyper. Programmen hanterar kontant- och faktureringsmetod samt alla typer av momsredovisning: månadsmoms, tremånadersmoms och årsmoms. Även momsfri verksamhet.

 • Har jag öppet köp? 

  Ja, vid köp av program har du alltid 30 dagars öppet köp. Det betyder att du har god tid på dig att bestämma dig, och att känna att du valt rätt program.

BL Bokföring

– vårt populäraste bokföringsprogram

Bli en av våra nöjda användare du också!

Vill du ha hjälp att välja
rätt program för dig?

Ring oss på 0650-54 14 00 eller fyll i din uppgifter, så kontaktar vi dig!