Aktiebolag / Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Faktagranskad artikel

 I vissa fall kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ till konkurs när ett företag går dåligt. Här gör vi en kort genomgång av hur en företagsrekonstruktion går till. 

Publicerad: 2020-10-15
Återhämtning och överlevnad

Företagsrekonstruktion är ett sätt att försöka hjälpa ett företag som är på obestånd att återhämta sig och överleva. En företagsrekonstruktion kan omfatta aktiebolag och ekonomiska föreningar såväl som handelsbolag och enskilda firmor. Det är ett alternativ till att ett företag går i konkurs. För att en rekonstruktion ska vara möjligt så måste det finnas en möjlighet för företaget att återhämta sig och att verksamheten kan drivas vidare med lönsamhet i någon form. Under tiden som företaget är under rekonstruktion så är det skyddat mot att någon begär företaget i konkurs. Det är också skyddat mot utmätning och mot att motparten säger upp avtal.

Villkor för företagsrekonstruktion

För att ett företag ska kunna genomföra en rekonstruktion så måste företaget ha betalningssvårigheter. Det innebär att gäldenären (företaget som inte kan betala) inte kan betala sina förfallna skulder eller snart kommer att få problem med att betala sina förfallna skulder.

Ansökan om företagsrekonstruktion

Både gäldenären och en (eller flera) borgenärer (fordringsägare) kan ansöka om företagsrekonstruktion för gäldenären. Ansökan ska skickas till tingsrätten på orten där företaget har sitt säte.

Gäldenärens ansökan ska innehålla

  • Kort beskrivning av företagets ekonomi och varför det fått betalningssvårigheter.
  • Förteckning över borgenärerna.
  • Beskrivning av hur gäldenären avser att rekonstruera verksamheten.
  • Förslag på rekonstruktör.

Tingsrätten fattar sedan beslut om att antingen avvisa eller godkänna ansökan om rekonstruktion. Om tingsrätten godkänner ansökan så ska rätten utse en rekonstruktör och bestämma datum för borgenärssammanträdet, som ska hållas senast tre veckor efter tingsrättens beslut. Inom en vecka från tingsrättens beslut skall rekonstruktören underrätta alla kända borgenärer om beslutet.

Rekonstruktören

Rekonstruktören ska ha goda insikter i företagsekonomi, affärssinne, förhandlingsvana och gärna ha branscherfarenhet. Ofta är rekonstruktören en affärsjurist eller rekonstruktör hos Ackordscentralen.

Borgenärssammanträde

Rekonstruktören ska kalla till borgenärssammanträdet och ska på sammanträdet kunna lägga fram en (i alla fall preliminär) rekonstruktionsplan. På mötet så har borgenärerna möjlighet att ge sina synpunkter på om de anser att en rekonstruktion är möjlig eller inte och på själva rekonstruktionsplanen. Det ligger i borgenärernas intresse att vara med på sammanträdet då det är på sammanträdet som borgenärerna har möjlighet att säga vad de anser om möjligheten att genomföra rekonstruktionen.

Betalning av fordringar

Efter sammanträdet så arbetar rekonstruktören tillsammans med gäldenären för att komma överens med borgenärerna om hur mycket av borgenärernas fordringar som det är möjligt att betala. Eftersom företagsrekonstruktion är ett frivilligt förfarande så är det viktigt att gäldenären samarbetar med rekonstruktören och borgenärerna för att komma i mål.

En frivillig betalningsuppgörelse (så kallat underhandsackord) kan göras mellan gäldenären och samtliga eller några av borgenärer.

Pelles AB är under företagsrekonstruktion och bolaget har två stora fordringsägare och ett stort antal mindre fordringsägare. Rekonstruktören förhandlar i detta fall fram en frivillig uppgörelse om nedsättning av skulderna med de stora fordringsägarna. Detta medför att rekonstruktionen kan säkras.

Offentligt ackord under en företagsrekonstruktion

Om det inte går att nå en frivillig uppgörelse med några av borgenärerna kan gäldenären under en företagsrekonstruktion ansöka om offentligt ackord hos tingsrätten.

Även vid ett offentligt ackord ska gäldenären och borgenärerna komma fram till en uppgörelse om betalning av skulderna, men då görs detta vid en förhandling vid tingsrätten. Om en tillräckligt stor majoritet accepterar ett ackordsförslag kommer tingsrätten kunna fastställa ett offentligt ackord. Ett sådant innebär att även de borgenärer som inte har accepterat ackordsförslaget blir bundet av det.

Offentligt ackord rör enbart borgenärer som har oprioriterade fordringar.

Högst tre månader

En rekonstruktion får hålla på i högst tre månader, men gäldenären kan ansöka om förlängning. Dock är det inte meningen att en rekonstruktion ska pågå så länge, utan man ska försöka få till rekonstruktionen så snabbt som möjligt.

Arbetet med rekonstruktionen kan upphöra när som helst under arbetets gång. Beslutet fattas av domstol och görs på begäran av gäldenären, rekonstruktören eller en borgenär. Även om gäldenären försätts i konkurs upphör rekonstruktionen.

I boken OBESTÅND läser du utförligt om både företagsrekonstruktion och konkurs »


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!