Aktiebolag / Personligt ansvar för företrädare

Personligt ansvar för företrädare

Faktagranskad artikel

Företrädare för ett aktiebolag kan bli drabbad av personligt ansvar i vissa situationer. I den här artikeln går vi igenom reglerna om ansvar för skatter och avgifter samt ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag. 

Publicerad: 2020-05-20
Ansvar i aktiebolag

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

 • om en företrädare inte ser till att bolagets skatter och avgifter blir betalda
 • om bolagets årsredovisning skickas in till Bolagsverket för sent
 • om en kontrollbalansräkning inte upprättas och åtgärder inte vidtas i tid när bolagets kapital har för brukats till mer än hälften
 • om företrädarna fattar beslut som skadar bolaget eller utomstående
 • vid överträdelse av låneförbudet
 • vid olovlig vinstutdelning.

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Ansvar för skatter och avgifter

Uppsåt eller grov oaktsamhet

I vissa fall kan en företrädare för ett aktiebolag bli personligt betalningsansvarig för skatter och socialavgifter om de inte betalas som de ska (så kallat företrädaransvar). Företrädaren blir normalt ansvarig bara om denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala skatterna och avgifterna. Eftersom ansvaret endast gäller förfallna skatter och avgifter så kan företrädaren slippa personligt betalningsansvar om denne ser till att bolaget gör en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Alla skatter

De skatter och avgifter företrädaren kan bli personligen betalningsansvarig för är bland annat

 • anställdas skatter som aktiebolaget dragit av vid löneutbetalningen
 • moms
 • punktskatter
 • arbetsgivaravgifter
 • avdrag för preliminär skatt på vissa uppdragsersättningar
 • skattetillägg och ränta på skatt eller avgifter.
Uppsåt eller grov oaktsamhet

För att ett personligt betalningsansvar ska kunna utdömas för underlåten betalning, krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. En företrädare anses inte ha agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet om denne senast på skattens förfallodag vidtagit verksamma åtgärder för avveckling av bolagets skulder, t ex ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Faktisk bestämmanderätt

Det är bara den som är företrädare för aktiebolaget och har faktisk bestämmanderätt som kan bli ansvarig, dvs styrelseledamöter, vd och anställda som företräder bolaget. Det personliga ansvaret gäller även om ställföreträdaren har delegerat, utfärdat fullmakter eller på annat sätt lämnat ifrån sig det yttersta ansvaret för aktiebolagets organisation och förvaltning, dvs det personliga ansvaret gäller trots att ställföreträdaren själv inte personligen har underlåtit att vidta åtgärder.

En företrädare för en juridisk person är också personligt ansvarig om denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen har tillgodoräknats överskjutande ingående moms eller överskjutande punktskatt med ett för stort belopp. 

Ibland aktieägarna

En aktieägare kan också bli betalningsansvarig. Normalt bestäms ansvaret efter hur stort inflytande aktieägaren har i bolaget. En stor aktieägare kan därför bli ansvarig trots att han eller hon varken sitter i styrelsen eller är vd, om det t ex är så att han påverkar företagets betalningar.

Ersättning från bolaget

Den som har tvingats att betala bolagets skatter får en regressfordran mot bolaget. Han eller hon kan alltså kräva ersättning från bolaget för sitt utlägg. Kravet handläggs av Kronofogden som ett så kallat allmänt mål. Fordran preskriberas tidigast ett år efter betalningen av skatten.

Konkurs

Det hjälper inte om bolaget struntar i att överhuvudtaget deklarera moms eller uppbörd för att slippa personligt ansvar när bolaget sedan försätts i konkurs. Du kan bli personligen betalningsansvarig även för skatter och avgifter som fastställs efter konkursutbrottet.

Kritik mot reglerna

Det har riktats kritik mot reglerna om företrädaransvar främst med hänsyn till att ansvaret inte står i rimlig proportion till de eventuella fel som en företrädare har gjort sig skyldig till. Regeringen har tillsatt en utredning om företrädaransvaret. Utredningen ska se över reglerna och överväga om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagare och företagande.

Företrädaransvar i samband med coronaviruset

Även om ett företag fått anstånd med betalning av skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen kan företrädaransvaret aktualiseras under vissa omständigheter. Skatteverket har dock meddelat att de inte kommer att kräva företrädaransvar då anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms beviljas på grund av corona.

Se till att göra rätt!

Det gäller alltså att agera på rätt sätt för att undvika personligt ansvar vid betalning av skatter och avgifter. Och även om anstånd beviljats på grund av corona måste bolagsföreträdarna ha kontroll över företagets ekonomi så att inte företaget hamnar i kontrollbalansläge och blir personligt ansvarig enligt de reglerna. 

Tidsfristerna för personligt ansvar bör ses över

På grund av reglerna om kontrollbalansräkning är det många företag som sätts i konkurs av företagarna själva för att man vill undvika personligt betalningsansvar om man fortsätter driva bolaget. Riksdagen har därför riktat ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn med tillfällig inriktning av de tidsfrister i aktiebolagslagen som gäller för personligt betalningsansvar vid kapitalbrist. På så sätt ska fler företag vinna tid för att kunna överleva krisen och risken för den enskilde företagaren minska.

Här hittar du en artikel om hur en kontrollbalansräkning fungerar och hur den upprättas 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!