Aktiebolag / Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Faktagranskad artikel

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2020.   

Publicerad: 2019-11-29


Varför finns ett krav på aktiekapital?

En person som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt betalningsansvar, men så är inte fallet för den som driver aktiebolag. Ett aktiebolag ska däremot alltid ha tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser, detta som skydd för bolagets borgenärer. 

År 2010 sänktes kapitalkravet från 100 000 kr till 50 000 kr, något som ledde till att aktiebolagsformen blev mer populär och tillgänglig för dem som stod i begrepp att välja företagsform. Detta gäller kanske framförallt tjänste- och kunskapsföretag som inte har så stora behov av kapitalkrävande tillgångar. 

Miniminivå på 25 000 kr 

Sverige bör inte avvika så mycket från omvärlden när det gäller krav på aktiekapital. Då utvecklingen i många länder inom EU gått mot lägre kapitalkrav anser regeringen att det är dags för en sänkning även i Sverige. I dag har 18 av EU-länderna 1 euro som lägsta aktiekapital, medan t ex Österrike har 35 000 euro och Ungern 10 000 euro. Enligt regeringen kommer en sänkning av kapitalkravet innebära en större flexibilitet för de små och växande företagen i landet. Man poängterar dock vikten av att ha kvar ett minimikrav på aktiekapital, som en spärr mot ogenomtänkt och oseriöst företagande.  

För bolag som har bildats (stiftelseurkunden) före ikraftträdandet ska de gamla reglerna gälla, dvs 50 000 kr som lägsta aktiekapital.

Fakta om aktiebolag

I Sverige finns det cirka 600 000 aktiebolag och ca 1 000 stycken av dessa är publika. Under åren 2004–2009 bildades ca 8 000 aktiebolag per år. Nu bildas ca 30 000 nya aktiebolag varje år och 95% av dessa är 50 000-kronorsbolag. En anledning till att företagsformen aktiebolag ökat i popularitet är förmodligen också den slopade revisionsplikten för mindre aktiebolag (som infördes 2010/2011). Av de bolag som bildats mellan införandet och till början av 2016, valde ca 84% av de mindre aktiebolagen att inte ha revisor.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!